84 - Raporte | Keshilli Prokurorial i Kosoves
Work Plan 2020 - Kosovo Prosecutorial Council
State Prosecutor - Work Plan - 2019
Kosovo Prosecutorial Council Annual Work Plan 2019
State Prosecutor - Action Plan 2018
Kosovo Prosecutorial Council Work Plan 2018
STRATEGIC PLAN 2016 - 2018
Kosovo Prosecutorial Council Work Plan 2017
State Prosecutor - Action Plan 2017