169 - Konkurs | Keshilli Prokurorial i Kosoves
Shpallje e brendshme Nr.237.2020 për prokuror në DM në PTH Prishtinë
Shpallje e brendshme Nr.238.2020 për prokuror në DKR në PTH Prishtinë
Shpallje e brendshme Nr.236.2020 për prokuror në DKR në PTH Ferizaj
Rishpallje e Brendshme - Për plotësim me një prokuror në PTH-Mitrovicë
Rishpallje e Brendshme për prokuror në PTH Mitrovicë
Nr.1981.2019-Vendim-Për shpalljen e brendshme-Prokuror në PTH në Prizren
Nr.1980.2019-Vendim-Për shpalljen e brendshme-Prokuror në PTH në Mitrovicë
Nr.1979.2019-Vendim-Për shpalljen e brendshme-Prokuror në PTH në Pejë
Shpallje e brendshme për prokuror në PTH në Pejë
Shpallje e brendshme për prokuror në PTH në Mitrovicë
Shpallje e brendshme për prokuror në PTH në Prizren
SHPALLJE - Programi i mentorimit për gjyqtarë dhe prokurorë
FORMULAR I APLIKIMIT
Shpallje e Brendshme për plotësim më 1 pozitë për prokurorë në Departamentin për Krime të Rënda të Prokurorisë Themelore në Gjakovë
Njoftim për aplikim për progamin e trajnimeve të Ambasades Britanike në Kosovë
Aplikacioni, Vetëvlerësimi dhe Konceptdokumenti
Konkurs për emërimin e Kryeprokurorit të Prokurorisë Themelore në Prishtinë
Konkurs për emërimin e Kryeprokurorit të Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës
Rishpallje e brendshme për plotësim të një (1) pozite për prokuror në Departamentin për të Mitur në PTH Gjakovë
Shpallje e Brendshme - Për plotësimin e një pozitë për prokuror në PTH në Gjakovë
Shpallje e brendshme - Për plotësimin me një pozitë për prokuror në Departamentin për të Mitur në P.TH.Ferizaj
Shpallje e Brendshme - Për plotësimin me dy pozita për prokuror në Departamentin për Krime të Rënda në P.TH.Prishtinë
LISTA PËRFUNDIMTARE E PROVIMIT PËR PROKURORË TË SHTETIT
Lista preliminare e rezultateve të provimit të kandidatëve për prokurorë të shtetit
Lista përfundimtare e kandidatëve të nominuar për anëtar të KPK-së nga radhët e PSRK-së
Konkurs - Për emërimin e Kryeprokurorit të Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës
Nr.139.2019-Rishpallje e brendshme -Prokuroria e Apelit
Nr.138.2019-Rishpallje e brendshme-PSRK
Lista përfundimtare të Testit me Shkrim
Njoftim për kandidatët për prokurorë, që kanë kaluar Testin me Shkrim
Vendim për thirrje për paraqitje të nominimeve për Kryesues të KPK-së
Njoftim per mbajtjen e TESTIT ME SHKRIM
Lista e kandidatëve që nuk kaluan Testin Kualifikues
Lista e kandidatëve që kaluan Testin Kualifikues për prokurorë
Lista finale për Testin Kualifikues
Njoftim për listën e kandidatëve për Prokuror të Shtetit dhe mbajtjen e Testit Kualifikues
Shpallje e brendshme për dy (2) pozita në Prokurorinë e Apelit
Shpallje e brendshme për tre (3) prokurorë në Prokurorinë Speciale të Kosovës
Konkurs publik për rekrutimin e dhjetë (10) prokurorëve të shtetit