170 - Konkurs | Keshilli Prokurorial i Kosoves
Njoftim i kandidatëve të përzgjedhur në Listën e Ngushtë, Zyrtar Ligjor 2, 3 pozita në PSRK
Njoftim i kandidatëve të përzgjedhur në Listën e Ngushtë, Zyrtar Ligjor 2, 1 pozitë në PTH Pejë
Njoftim i kandidatëve të listës së ngushtë për Zyrtar Ligjor 2 , 3 pozita në PTH të Gjakovës
Njoftim për Zyrtar Ligjor 1 në PTH në Prizren
Njoftim për Zyrtar Ligjor 1 në PTH në Gjakovë
Njoftim i kandidatëve të listës së ngushtë për Zyrtar Ligjor 1 - 6 pozita në PTH Prishtinë
Njoftim për listën e ngushtë të kandidatëve për Zyrtar për Buxhet dhe Financa, 1 pozitë në SKPK
Njoftim për përzgjedhjen e Zyrtarit për Informim dhe Monitorim të Mediave, 1 pozitë në PTH Prishtinë
Anulim i Konkursit për Zyrtar të Lartë për Komunikim me Publikun, 1 pozitë në ZKPSH
Njoftim për përmërsimin e gabimit teknik për nr. e pozitës
Konkurs Zyrtar per Operativë dhe Siguri në SKPK
Konkurs për Zyrtar për Buxhet dhe Financa në Zyrën e Kryeprokurorit të Shtetit
Lista Plotësuese e Listës së ngushtë - Zyrtar për Informim dhe Monitorim të Mediave - Prokuroria Themelore Prishtinë - ZKPSH
Lista Plotësuese e Listës së ngushtë - Zyrtar i Lartë për Komunikim me Publikun - ZKPSH
Lista plotësuese e listës së ngushtë për Zyrtar për Info. dhe Monitorim të Mediave në PTH Prishtinë
Lista plotësuese e listës së ngushtë për Zyrtar të Lartë për Komunikim Publik në ZKPSH
Njoftim i kandidatëve të listës së ngushtë për Zyrtar të Lartë për Komunikim Publik në ZKPSH
Njoftim i kandidatëve të listës së ngushtë për Zyrtar për I. dhe M. të Mediave, 1 në PTH Prishtinë
Njoftim për përzgjedhjen përfundimtare - Zyrtar Ligjor në SKPK, dy pozita
Njoftim për përzgjedhjen e kandidatit për Zyrtar të TI-së, një pozitë në PTH në Prizren
Njoftim për përzgjedhjen e kandidatëve për Zyrtar të TI-së, dy pozita në PTH në Prishtinë
Njoftim për anulimin e Konkursit për Zyrtar për Mbrojtje të Viktimave - ZMNV - Mitrovicë
Konkurs për Zyrtar Ligjor 2, shtatë (7) pozita
Konkurs për Zyrtar për Buxhet dhe Financa në SKPK një (1) pozitë
Konkurs për Zyrtar Ligjor 1 (10) pozita
Konkurs për praktikantë vullnetarë - 41 pozita
Vendim për përzgjedhjen përfundimtare për pozitën Shtëpiak në PTH Prishtinë
Njoftim për anulimin e konkursit Zyrtar i Lartë për Bashkëp. Profesio. në PTH Gjakovë
Njoftim i kandidatëve të përzgjedhur në listën e ngushtë plotësuese Zyrtar Ligjor në SKPK
Njoftim për kandidatët e listës së ngushtë Zyrtar i Teknologjisë Informative PTH Prizren
Njoftim për kandidatët e listës së ngushtë Zyrtar i Teknologjisë Informative PTH Prishtinë
Vazhdim i konkursit për një Zyrtar\e për Informim dhe Monitorim në PTH Prishtinë
Vazhdim i konkursit për një Zyrtar\e të Lartë për Komunikim Publik në ZKPSH
Njoftim i kandidatëve për listën e ngushtë - Zyrtar për Mbrojtje të Viktimave në ZMNV Mitrovicë
Njoftim i kandidatëve për listën e ngushtë - pozita Zyrtar Ligjor në SKPK
Njoftim për kandidatin e suksesshëm Udhëheqës i ZADA-s në SKPK
Njoftim për përzgjedhjen përfundimtare të Zyrtarit të Depos në SKPK
Njoftim i kandidatëve që kanë kaluar testin me shkrim për Shtëpiak në PTH Prishtinë
Njoftim për përzgjedhjen përfundimtare - Referent i Lartë në Prokurorinë Themelore në Prishtinë
Njoftim për përzgjedhjen përfundimtare - Referent i Lartë në Prokurorinë Themelore në Mitrovicë
Njoftim për përzgjedhjen përfundimtare - Referent i Lartë në Prokurorinë Themelore në Pejë
Konkurs për njëzet (20) praktikantë vullnetarë në Prokurorinë Themelore në Pejë
Konkurs për një Zyrtar për Informim dhe Monitorim të Mediave në PTH Prishtinë
Konkurs për një Zyrtar të Lartë për Komunikim Publik në ZKPSH
Njoftim për përzgjedhjen përfundimtare të Zyrtarit për Përkthime (Shqip - Anglisht) në ZKPSH
Njoftim i kandidatëve të përzgjedhur në listën e ngushtë për pozitën U...
Njoftim i kandidatëve të përzgjedhur në listën e ngushtë për Zyrtar të Depos në SKPK
Njoftim për përzgjedhjen përfundimtare të Zyrtarit për Përkthime në SKPK
Njoftim për përzgjedhjen përfundimtare të Zyrtarit për Përkthime në PTH Prishtinë
Njoftim për përzgjedhjen përfundimtare të Zyrtarit për Përkthime, shqip - serbisht, në PTH Pejë
Njoftim për përzgjedhjen përfundimtare të Zyrtarit për Përkthime, shqip - serbisht, në PSRK
Njoftim për përzgjedhjen përfundimtare të Zyrtarit për Përkthime shqip - serbisht, në Pr. e Apelit
Njoftimi i kandidatëve nga përzgjedhja e listes së ngushtë për pozitën Shtëpiak- PTH Prishtinë
Kokurs për Zyrtarë të Teknologjisë Informative, tri (3) pozita, 2 në Prishtinë, dhe 1 në Prizren
Konkurs për Zyrtar Ligjor 2, dy (2) pozita në Sekretariatin e Këshillit Prokurorial të Kosovës
Konkurs për 1 (një) Zyrtar për Mbrojtje të Viktimave në Zyrën për Mbrojtje të Viktimave në Mitrovicë
Njoftim lidhur me përzgjedhjen përfundimtar Operator i linjës në ZMNV
Njoftimi i kandidatëve të përzgjedhur në listën e ngushtë - Referent i Lartë në PTh Mitrovicë
Njoftimi i kandidatëve të përzgjedhur në listën e ngushtë - Referent i Lartë në PTh Pejë
Njoftim i kandidatëve të përzgjedhur në listën e ngushte - Referent - Lartë në PTh Prishtinë
Njoftim i kandidatëve të përzgjedhur në listën e ngushtë - Zyrtar për Përkthime shq-ang, ang-shq
Shpallje e brendshme për pozitën Udhëheqes i Zyrës per Administrimin dhe Arkivimin e e Dokumenteve
Njoftim i kandidatëve të përzgjedhur në listën e ngushtë për Operator i Linjës në ZMNV
Njoftim i kandidatëve të përzgjedhur në listën e ngushtë Zyrtar\e për Përkthime SKPK
Njoftim i kandidatëve të përzgjedhur në listën e ngushtë Zyrtar/e për Përkthime PA
Njoftim i kandidatëve të përzgjedhur në listën e ngushtë Zyrtar/e për Përkthime PSRK
Njoftim i kandidatëve të përzgjedhur në listën e ngushtë Zyrtar/e për Përkthime PTH Pejë
Njoftim i kandidatëve të përzgjedhur në listën e ngushtë Zyrtar/e për Përkthime PTH Prishtinë
Shpallje e brendshme për një (1) Zyrtar për Vlerësim Profesional dhe Verifikim
Konkurs për Zyrtar të Depos - 1 pozitë në SKPK
Konkurs për Zyrtar\e për Përkthim, një (1) pozitë në Zyrën e Kryeprokurorit të Shtetit
Rishpallje e Konkursit për Shtëpiak në PTH Prishtinë
Njoftim për përzgjedhjen përfundimtare të Zyrtarit për Mbrojtje të Viktimave - ZMNV - Gjakovë
Konkurs për pozitën Referent i Lartë - 1 pozitë në Prishtinë, 1 në Pejë dhe 1 në Mitrovicë
Njoftim i kandidatëve që kanë kaluar testin me shkrim për pozitën e Shtëpiakut
Konkurs i brendshëm për pozitën Udhëheqës i Zyrës për Administrim të Dokumenteve dhe Arkivim
NJOFTIM i Kandidatëve që kanë aplikuar për pozitën - Zyrtar për Mbrojtje të Viktimave -ZMNV - Mitrovicë - ANULOHET KONKURSI
NJOFTIM i Kandidatëve të Përzgjedhur në Listën e Ngushtë për pozitën - Zyrtar për Mbrojtje të Viktimave -ZMNV - Gjakovë
Njoftimi i kandidatëve nga përzgjedhja e listes së ngushtë për pozitën Shtëpiak- Prokuroria Themelore Mitrovicë
Njoftim lidhur me ANULIMIN e konkursit për pozitën Shtëpiak- Prokuroria Themelore Prishtinë
Konkursi Zyrtar per perkthim
Konkurs për Zyrtar për Përkthime 3, katër (4) pozita
Konkurs për operator të linjës në ZMNV
NJOFTIM - Për Përzgjedhjen Përfundimtare për pozitën Zyrtar për Arkiv - 2
NJOFTIM i Kandidatëve të Përzgjedhur në Listën e Ngushtë - Zyrtar i arkivës 2
Konkurs - Shtëpiak PTH Prishtinë - Mitrovicë
Konkurs Zyrtar për Mbojtje të Viktimave PTH Mitrovicë dhe PTH Gjakovë
Njoftim për pozitën Zyrtar për Përkthim në SKPK
Shpallje e brendshme-zyrtar per arkiv
Vendim për pozitën Dorëzues në PTH Prizren
Përzgjedhja Përfundimtare për pozitën Referent i Lartë – një (1) pozitë në PTH. Prishtinë
Njoftim i kandidatëve që kanë hyrë në test me shkrim për pozitën Dorëzues- Prokuroria Themelore Prizren
NJOFTIM-Për Përzgjedhjen Përfundimtare - Referent i Lartë -Një Pozitë Prokuroria Themelore Prishtinë
Njoftimi per perzgjedhjen perfundimtare zyrtar i TI -Zkpsh
NJOFTIM Për Përzgjedhjen Përfundimtare për pozitën Zyrtar i Lartë për Bashkëpunim Profesional - shtatë (7) pozita Prokuroria Themelore Prizren
NJOFTIM Për Përzgjedhjen Përfundimtare për pozitën Zyrtar i Lartë për Bashkëpunim Profesional - gjashtë (6) pozita Prokuroria Themelore Ferizaj
NJOFTIM Për ANULIM për pozitën Zyrtar i Lartë për Bashkëpunim Profesional - dy (2) pozita Prokuroria Themelore Gjilan
NJOFTIM - i kandidatëve të përzgjedhur në Listën e Ngushtë - Sekretariati i Këshillit Prokurorial të Kosovës
NJOFTIM - Për Përzgjedhjen Përfundimtare - Zyrtar i Lartë për Bashkëpunim Profesional - katër (4) pozita -Prokuroria Themelore Mitrovicë
NJOFTIM - Për Përzgjedhjen Përfundimtare - Zyrtar i Lartë për Bashkëpunim Profesional - katër (4) pozita -Prokuroria Themelore Gjakovë
NJOFTIM - Për Përzgjedhjen Përfundimtare - Zyrtar i Lartë për Bashkëpunim Profesional - gjashtë (6) pozita -Prokuroria Themelore Pejë
NJOFTIM - i kandidatëve të përzgjedhur në Listën e Ngushtë - Referent i Lartë - Prokuroria Themelore Prishtinë
Njoftim për përzgjedhjen në listën e ngushtë për poziten Dorëzues-Prokuroria Themelore Prizren
Shpallje e brendshme Zyrtar per Arkiv Nje(1) pozite
NJOFTIM - i kandidatëve të përzgjedhur në Listën e Ngushtë - Referent i Lartë - Prokuroria Themelore Prishtinë (1)
NJOFTIM Për Përzgjedhjen Përfundimtare të kandidatëve për pozitën - Administrator i Lartë i TI-së për Baza të të Dhënave - Sekretariati i KPK-ës
Njoftim - Kandidati me i suksesshem, Vozites SKPK
Njoftim - Kandidati me i suksesshem, Vozites ZKPSH
Njoftim - Kandidati me i suksesshem, Vozites PTH. Prizren
Njoftim - Kandidati me i suksesshem, Vozites PTH. Gjakove
Njoftim - Kandidati me i suksesshem, Vozites PSRK
Njoftim - Kandidati me i suksesshem, Vozites PTH. Prishtine
Referent i Lartë, Një (1) pozitë në Prokurori Themelore në Prishtinë
LISTA PLOTESUESE - Zyrtar i Larte per Bashkepunim Profesional, gjashte (6) pozita, PTH. Pejë
LISTA PLOTESUESE - Zyrtat i Larte per Bashkepunim Profesional, kater (4) pozita, PTH. Mitrovicë
Njoftimet për Zyrtar i Lartë për Bashkëpunim Profesional në PTH. Gjakovë
Njoftimet për Zyrtar i Lartë për Bashkëpunim Profesional në PTH. Mitrovicë
Njoftimet për Zyrtar i Lartë për Bashkëpunim Profesional në PTH. Pejë
Njoftim i kandidateve te perzgjedhur në listën e ngusht-Zyrtar i teknologjisë informatike -ZKPSH
NJOFTIM i Kandidatëve të Përzgjedhur në Listën e Ngushtë - Zyrtar i Lartë për Bashkëpunim Profesional - Gjashtë 6 pozita - Prokuroria Themelore Pejë
NJOFTIM i Kandidatëve të Përzgjedhur në Listën e Ngushtë - Zyrtar i Lartë për Bashkëpunim Profesional - Katër 4 pozita - Prokuroria Themelore Mitrovicë
NJOFTIM i Kandidatëve të Përzgjedhur në Listën e Ngushtë - Zyrtar i Lartë për Bashkëpunim Profesional - Dy 2 pozita - Prokuroria Themelore Gjakovë
NJOFTIM i Kandidatëve të Përzgjedhur në Listën e Ngushtë - Zyrtar i Lartë për Bashkëpunim Profesional - Shtatë 7 pozita - Prokuroria Themelore Prizren
NJOFTIM i Kandidatëve të Përzgjedhur në Listën e Ngushtë - Zyrtar i Lartë për Bashkëpunim Profesional - Gjashtë 6 pozita - Prokuroria Themelore Ferizaj
NJOFTIM i Kandidatëve të Përzgjedhur në Listën e Ngushtë - Zyrtar i Lartë për Bashkëpunim Profesional - Dy 2 pozita - Prokuroria Themelore Gjilan
Zyrtar i Lartë për Bashkëpunim Profesional në:Prokurorinë Speciale të Republikës së Kosovës, shtatë (7) pozita
Zyrtar i Lartë për Bashkëpunim Profesional në:Prokurorinë Themelore Prishtinë, dymbëdhjetë (12) pozita
Zyrtar i Lartë për Bashkëpunim Profesional në: Zyrën e Kryeprokurorit të Shtetit, tre (3) pozita
Njoftim i kandidatëve që kanë hyrë në test me shkrim për pozitën Vozitës- Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit
Njoftim i kandidatëve që kanë hyrë në test me shkrim për pozitën Vozitës- Sekretariati i KPK-së
Njoftim i kandidatëve që kanë hyrë në test me shkrim për pozitën Vozitës- Prokuroria Themelore Prizren
Njoftim i kandidatëve që kanë hyrë në test me shkrim për pozitën Vozitës- Prokuroria Themelore Prishtinë
Njoftim i kandidatëve që kanë hyrë në test me shkrim për pozitën Vozitës- Prokuroria Themelore Gjakovë
Njoftim i kandidatëve që kanë hyrë në test me shkrim për pozitën Vozitës- Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës
Administrator i Larte i TI-se per Baza te te Dhenave, tri (3) pozita
Referent i Lartë, Një (1) pozitë në Prokurori Themelore në Prishtinë
Zyrtar për Përkthime, një (1) pozitë në Sekretariatin e Këshillit Prokurorial të Kosovës (shqip – anglisht dhe anasjelltas)
Administrator i Lartë i TT-së për Baza të të Dhënave – tri (3) pozita në Sekretariatin e KPK-ës
Njoftim lidhur me ANULIMIN e konkursit për pozitën Shtëpiak 1 (një) pozitë në PTH Mitrovicë
Konkurs - Dorëzues në Prokurorinë Themelore të Prizrenit
Konkurs - Asistent i Këshilltarit Rezident të Binjakëzimit
Njoftim për përzgjedhjen përfundimtare për pozitën Zyrtar i Lartë për Integrime Evropiane
Njoftim për përzgjedhjen përfundimtare Zyrtar për Informim dhe Monitorim të Mediave në Prokurorinë Themelore të Pejës
Lista e ngushtë - Vozitës në Prokurorinë Themelore të Gjakovës
Lista e ngushtë - Vozitës në Sekretariatin e KPK-së
Lista e ngushtë - Vozitës në Zyrën e Kryeprokurorit të Shtetit
Lista e ngushtë - Vozitës në PSRK
Lista e ngushtë - Vozitës në Prokurorinë Themelore të Prishtinës
Lista e ngushtë - Vozitës në Prokurorinë Themelore të Prizrenit
NJOFTIM - Aulohet Konkursi për Administrator të Prokurorisë Themelore Ferizaj
NJOFTIM për Përzgjedhjen Përfundimtare - Administrator i Prokurorisë - PTH. Mitrovicë
Njoftim i kandidatëve të përzgjedhur në listën e ngushtë për pozitën Zyrtar i Lartë për Integime Evropiane në SKPK
Lista plotësuese - Zyrtarë të Lartë për Bashkëpunim Profesional
Lista e ngusht - Zyrtar i Lartë për Bashkëpunim Profesional në Zyrën e Kryeprokurorit të Shtetit
Lista e ngusht - Zyrtar i Lartë për Bashkëpunim Profesional në Prokurorin Speciale të Republikës së Kosovës
Lista e ngusht - Zyrtar i Lartë për Bashkëpunim Profesional në Prokurorin Themelore të Prishtinës
Njoftim për përzgjedhjen përfundimtare për pozitën Zyrtar për Informim dhe Monitorim të Mediave në PTH GJILAN
Njoftim për përzgjedhjen përfundimtare për pozitën Zyrtar për Informim dhe Monitorim të Mediave në PTH GJAKOVË
Njoftim për përzgjedhjen përfundimtare për pozitën Zyrtar për Informim dhe Monitorim të Mediave në PTH FERIZAJ
Njoftim për anulim të procesit të rekrutimit për pozitën Zyrtar për Informim dhe Monitorim të Mediave në PTH PRISHTINË
Njoftim i kandidatëve të përzgjedhur në listën e ngushtë - Zyrtar për Informim dhe Monitorim të Mediave në PTH Pejë
Rishpallje - Zyrtar i Lartë për Bashkëpunim Profesional - 29 pozita
Konkurs - Zyrtar i Teknologjisë Informative - 2 pozita ZKPSH
Njoftim për përzgjedhjen përfundimtare për pozitën Udhëheqës i Departamentit për Teknologji Informative-një pozitë në Sekretariatin e KPK-së
Njoftim lidhur me përzgjedhjen përfundimtare për pozitën Zyrtar Certifikues-SKPK
Njoftim lidhur me përzgjedhjen përfundimtar - Administrator i lartë i TI-së për sisteme - SKPK
Konkurs - Shtëpiak 1 pozitë
Rishpallje - Konkurs - Administrator i lartë i TI-së për baza të të dhënave 3 pozita
Konkurs i Brendshem- Zyrtar i Lartë për Integrime Evropiane – Avancim
Vazhdim i konkursit të jashtëm - Administrator në PTH Ferizaj
Listë potësuese - Njoftim - Zyrtar për informim dhe monitorim të mediave në Prokurorinë Themelore të Ferizajt
Njoftim lidhur me përzgjedhjen përfundimtare për pozitën Udhëheqes i Divizionit për Sisteme Elektronike, një pozitë në SKPK
Njoftim - Zyrtar për informim dhe monitorim të mediave në Prokurorinë Themelore të Prishtinës
Njoftim - Zyrtar për informim dhe monitorim të mediave në Prokurorinë Themelore të Gjilanit
Njoftim - Zyrtar për informim dhe monitorim të mediave në Prokurorinë Themelore të Gjakovës
NJoftim - Zyrtar për informim dhe monitorim të mediave në Prokurorinë Themelore të Ferizajt
NJOFTIM I KANDIDATËVE QË JANË PËRZGJEDHUR NË LISTËN E NGUSHTË PËR POZITËN ADMINISTRATOR NË PROKURORIN THEMELORE MITROVICË
Zyrtar për Informim dhe Monitorim të Mediave - PTH Pejë
Njoftim i kandidatëve të përzgjedhur në listën e ngushtë për Udhëheqës i Departamentit të Teknologjisë Informative
Njoftim i kandidatëve të përzgjedhur në listën e ngushtë për pozitën - Udhëheqës i Divizionit për Sisteme Elektronike (softuer) në SKPK
Njoftim i kandidatëve të përzgjedhur në listë e ngusht - Administrator i Lartë i TI për sisteme
Konkurs Vozitës 6 pozita
Zyrtar i lartë për bashkëpunim profesional 51 pozita
Konkurs për praktikantë 35 pozita
Njoftim i kandidateve te perzgjedhur ne listen e ngushte per poziten Zyrtar Certifikues ne SKPK
Konkurs i Brendshëm Administratorë në Prokurorinë Themelore të Mitrovicës
Njoftim për anulim -Zyrtar për Informim dhe Monitorim të Mediave në ZKPSH
Njoftim për përzgjedhjen përfundimtare -Zyrtar për Informim dhe Monitorim të Mediave në PTH Prizren
Njoftim për përzgjedhjen përfundimtare -Zyrtar për Informim dhe Monitorim të Mediave në PTH Mitrovicë
Konkurs Administratorë në Prokurorinë Themelore të Ferizajt
NJOFTIM për përzgjedhjen përfundimtare për pozitën - Zyrtar i Lartë për Komunikim me Publikun - një (1) pozitë - Sekretariati i KPK-ës
NJOFTIM i kandidatëve të përzgjedhur në Listën e Ngushtë - Drejtor i Njësitit për Shqyrtim të Performancës së Prokurorive
Konkurs-Udhëheqës i Departamentit për Teknologji Informative, Një (1)Pozitë dhe Udhëheqës i Divizionit për sisteme elektronike (softuer), Një (1)Pozitë
Konkurs - Administrator i lartë i TI-së për sisteme
Njoftim PËR PËRZGJEDHJEN PËRFUNDIMTARE -Administrator i lartë i TI-së për rrjetin shtetëror
NJOFTIM për Përzgjedhjen Përfundimtare - Administrator i Lartë i TI-së për Sisteme - një (1) pozitë - Sekretariati i KPK-ës
Konkurs - Zyrtar për Informim Publik dhe Monitorim të Mediave, 5 pozita në 5 prokurori Themelore
Njoftim për anulim të Konkursit për pozitën - Zyrtar i Teknologjisë Informative në ZKPSH
Zyrtarë për Informim dhe Monitorim të Mediave,në Prokuorinë Themelore Ferizaj
Zyrtarë për Informim dhe Monitorim të Mediave, në Prokuorinë Themelore Mitrovicë.
Zyrtarë për Informim dhe Monitorim të Mediave, në Prokuorinë Themelore Gjilan.
Zyrtarë për Informim dhe Monitorim të Mediave, në Prokuorinë Themelore Prizren.
Zyrtarë për Informim dhe Monitorim të Mediave, në Zyrën e Kryeprokurorit Shtetit.
NJOFTIM për Përzgjedhjen Përfundimtare për pozitën Zyrtar Ligjor 1 - Tri (3) pozita në Prokurorin Themelore Prishtinë
NJOFTIM për Përzgjedhjen Përfundimtare për pozitën Zyrtar Ligjor 1 - Një (1) pozitë në Prokurorin Themelore Gjakovë
Njoftim i kandidatëve të përzgjedhur në listën e ngushtë - Zyrtar i Teknologjisë Informative, 2 pozita në ZKPSH
Konkurs - Zyrtar Certifikues një (1) pozitë e brenshme
Anulim i Konkursit për pozitën - Administrator i Lartë i TI-së për baza të të dhënave në SKPK ( Tre pozita)
Njoftim i kandidatëve të përzgjedhur në listën e ngushtë - Zyrtar i Lartë për Komunikim me Publikun - një (1) pozitë - SKPK
Njoftim lidhur me përzgjedhjen përfundimtare për pozitën Zyrtar Certifikues