170 - Konkurs | Keshilli Prokurorial i Kosoves
Konkurs i Brendshëm Administrator në Prokurorinë Themelore të Mitrovicës
Njoftim për anulim -Zyrtar për Informim dhe Monitorim të Mediave në ZKPSH
Njoftim për përzgjedhjen përfundimtare -Zyrtar për Informim dhe Monitorim të Mediave në PTH Prizren
Njoftim për përzgjedhjen përfundimtare -Zyrtar për Informim dhe Monitorim të Mediave në PTH Mitrovicë
Konkurs Adminitrator në Prokurorinë Themelore të Ferizajt
NJOFTIM për përzgjedhjen përfundimtare për pozitën - Zyrtar i Lartë për Komunikim me Publikun - një (1) pozitë - Sekretariati i KPK-ës
NJOFTIM i kandidatëve të përzgjedhur në Listën e Ngushtë - Drejtor i Njësitit për Shqyrtim të Performancës së Prokurorive
Konkurs-Udhëheqës i Departamentit për Teknologji Informative, Një (1)Pozitë dhe Udhëheqës i Divizionit për sisteme elektronike (softuer), Një (1)Pozitë
Konkurs - Administrator i lartë i TI-së për sisteme
Njoftim PËR PËRZGJEDHJEN PËRFUNDIMTARE -Administrator i lartë i TI-së për rrjetin shtetëror
NJOFTIM për Përzgjedhjen Përfundimtare - Administrator i Lartë i TI-së për Sisteme - një (1) pozitë - Sekretariati i KPK-ës
Konkurs - Zyrtar për Informim Publik dhe Monitorim të Mediave, 5 pozita në 5 prokurori Themelore
Njoftim për anulim të Konkursit për pozitën - Zyrtar i Teknologjisë Informative në ZKPSH
Zyrtarë për Informim dhe Monitorim të Mediave,në Prokuorinë Themelore Ferizaj
Zyrtarë për Informim dhe Monitorim të Mediave, në Prokuorinë Themelore Mitrovicë.
Zyrtarë për Informim dhe Monitorim të Mediave, në Prokuorinë Themelore Gjilan.
Zyrtarë për Informim dhe Monitorim të Mediave, në Prokuorinë Themelore Prizren.
Zyrtarë për Informim dhe Monitorim të Mediave, në Zyrën e Kryeprokurorit Shtetit.
NJOFTIM për Përzgjedhjen Përfundimtare për pozitën Zyrtar Ligjor 1 - Tri (3) pozita në Prokurorin Themelore Prishtinë
NJOFTIM për Përzgjedhjen Përfundimtare për pozitën Zyrtar Ligjor 1 - Një (1) pozitë në Prokurorin Themelore Gjakovë
Njoftim i kandidatëve të përzgjedhur në listën e ngushtë - Zyrtar i Teknologjisë Informative, 2 pozita në ZKPSH
Konkurs - Zyrtar Certifikues një (1) pozitë e brenshme
Anulim i Konkursit për pozitën - Administrator i Lartë i TI-së për baza të të dhënave në SKPK ( Tre pozita)
Njoftim i kandidatëve të përzgjedhur në listën e ngushtë - Zyrtar i Lartë për Komunikim me Publikun - një (1) pozitë - SKPK
Njoftim lidhur me përzgjedhjen përfundimtare për pozitën Zyrtar Certifikues
Konkurs - DREJTOR I NJËSITIT PËR SHQYRTIMIN E PERFORMANCËS SË PROKURORIVE