170 - Konkurs | Keshilli Prokurorial i Kosoves
Njoftim nga Divizioni i Burimeve Njerëzore
Njoftim- për anulim të konkursit për poziten Zyrtar Ligjor 1 Prokuroria Themelore Pejë
Njoftim i kandidatëve të përzgjedhur për praktikë vullnetare
NJOFTIM - për përzgjedhjen përfundimtare - Zyrtar për Buxhet dhe Financa - një (1) pozitë Sekretariati i KPK-ës
NJOFTIM - për përzgjedhjen përfundimtare - Zyrtar Ligjor 1 - një (1) pozitë - Prokuroria Themelore Gjakovë
NJOFTIM - për përzgjedhjen përfundimtare - Zyrtar Ligjor 1 - një (1) pozitë - Prokuroria Themelore Ferizaj
NJOFTIM - për përzgjedhjen përfundimtare - Zyrtar Ligjor 1 - dy (2) pozita - Prokuroria Themelore Prizren
Njoftim për përzgjedhjen përfundimtare për pozitën Referent i Lartë në Zyrën e Kryeprokurorit t të Shtetit
Njoftim-OBAVEŠTENJE -Zyrtar për Mbrojtje të Viktimave-Zyra për Mbrojtje dhe Ndihmë Viktimave në Mitrovicë-Službenik za Zaštitu Žrtava-Kancelarija za Zaštitu i Pomoć Žrtvama Mitrovica
Njoftim për Përzgjedhjen Përfundimtare për pozitën -Referent i Lartë në Prokurorinë Speciale
Vazhdim i konkursit për praktikant vullnetar 52 Pozita
Njoftim për përzgjedhjen përfundimtare të Zyrtarit për vlerësim dhe verifikim
Njoftim për përzgjedhjen përfundimtare të Zyrtarit për Përkthime 3 shqip serbisht dhe anasjelltas në Sekretariatin e Këshillit Prokurorial të Kosoves
Njoftim për përzgjedhjen përfundimtare të Zyrtarit për Përkthime 3 shqip serbisht dhe anasjelltas në Prokurorinë Speciale të Republikës së Kosovës
Njoftim për përzgjedhjen përfundimtare të Koordinatorit për Komisionet e Përhershme të Këshillit Prokurorial
Njoftim për përzgjedhjen e kandidatëve më të suksesshëm për tri pozita Zyrtar i Lartë për Bashkëpunim Profesional në Prokurorinë Themelore në Prishtinë
Njoftim për përzgjedhjen përfundimtare për pozitën Udhëheqës i Zyrës për Trasport në SKPK
Njoftim për përzgjedhjen përfundimtare për pozitën Udhëheqës i Zyrës për Logjistikë në SKPK
Njoftim për kandidatët në listën e ngushtë për Zyrtar për Mbrojtje të Viktimave ZMNV në Mitrovicë
Njoftim për anulimin e Konkursit për Zyrtar të Lartë për Komunikim Publik në ZKPSH
Njoftim i kandidatëve të përzgjedhur në listën e ngushtë për Zyrtar Ligjor 1 në PTH Prizren
Njoftim i kandidatëve të përzgjedhur në listen e ngushtë për Zyrtar Ligjor 1 në PTH Pejë
Njoftim i kandidatëve të përzgjedhur në listën e ngushtë për Referent të Lartë në ZKPSH
Njoftim i kandidatëve në listën e ngushtë për Referent të Lartë në PSRK
Njoftim për anulimin e Konkursit për Zyrtar për Trasport 3 në ZMNV Prishtinë
Njoftim për anulimin e Konkursit për Asistent Ekzekutiv në ZMNV Prishtinë
Njoftim i kandidatëve për listën e ngushtë për Zyrtar të Buxhetit dhe Finanacave në SKPK
Njoftim i kandidatëve në listën e ngushtë për Zyrtar Ligjor 1 në PTH Gjakovë
Njoftim i kandidatëve për listën e ngushtë për Zyrtar Ligjor në PTH Ferizaj
Konkurs për praktikant vullnetar 52 pozita
Njoftim i kandidatëve të përzgjedhur në listën e ngushtë zyrtar për vlerësim profesional dhe verifikim
Njoftim i kandidatëve të përzgjedhur në listen e ngushtë - Koordinator për komisionet e përhershme të KPK-së
Njoftim për anulimin e shpalljes së brendshmë Mbikqyrësi i Zyrës Regjionale, në Zyrën për mbrojtje dhe ndihmë viktimave në Prizren
Njoftim për anulimin e konkursit Zyrtar për përkthime 3
Njoftim i kandidateve te sukseshem qe kane hyre ne Listen e Ngusht per poziten Udhëheqës i Zyrës për Transport SKPK (1)
Njoftim i kandidateve te sukseshem qe kane hyre ne Listen e Ngusht per poziten Udhëheqës i Zyrës për Logjistikë dhe Mirembajtje SKPK
NJOFTIM per anulim te dy gjuhet Zyrtar i Lartë për Bashkëpunim Profesional - Dy pozita - PTH. Pejë
NJOFTIM i kandidatëve e Kandidatëve të Përzgjedhur në Listën e Ngushtë - Zyrtar i Lartë për Bashkëpunim Profesional - Tri pozita - PTH. Prishtinë
NJOFTIM i Kandidatëve të përzgjedhur në listën e ngushtë - Zyrtar për Përkthime 3 - Sekretariati i KPK-ës
NJOFTIM i Kandidatëve të përzgjedhur në listën e ngushtë - Zyrtar për Përkthime 3 - PSRK
NJOFTIM - Anulohet Shpallja e Brendshme - Udhëheqës i Sektorit të Shkrimores - PTH. Gjilan
NJOFTIM - Anulohet Shpallja e Brendshme - Udhëheqës i Departamentit për Burime Njerëzore, Prokurim dhe Administratë në SKPK
Njoftim i kandidatëve të përzgjedhur për praktikë vullnetare në Prokurorinë Themelore në Pejë
Konkurs për praktikantë 10 pozita në Prokurorinë Themelore në Pejë
Njoftim
Njoftim i kandidatëve të përzgjedhur për praktikantë vullnetarë - Prokuroria Themelore Ferizaj
Shpallje e brendshme - 5 pozita
Shpallje e brendshme - 7 pozita
Konkurs - 8 pozita
Konkurs për praktikant 10 pozita në ProkurorinëThemelore në Ferizaj
NJOFTIM i Kandidatëve të Përzgjedhur për Praktikë Vullnetare - Prokuroria Themelore Pejë
Njoftim për përzgjedhjen përfundimtare të kandidatit më të suksesshëme për pozitën: Zyrtar për përkthime 3, një (1) pozitë në Prokurorinë Themelore Prishtinë
Njoftim për vazhdim të Konkursit për praktikantë vullnetarë
Konkurs për 20 praktikantë në Prokurorinë Themelore të Pejës
Njoftim për kandidatët e përzgjedhur nga lista e ngushtë për Zyrtar për Përkthime në Prokurorinë Themelore në Prishtinë
Njoftim për anulimin e Konkursit të brendshëm për avancim në karrierë
Njoftim per anulim të Konkursit për pozitën Zyrtar i Lartë për Bashkëpunim Profesional në PTH Prishtinë
Njoftim për anulimin e Konkursit për pozitën Zyrtar për Përkthime 3 në Prokurorinë Speciale
Njoftim për anulimin e Konkursit për pozitën Vozitës në ZMNV në Prishtinë
Njoftim për përzgjedhjen përfundimtare për pozitën Zyrtar i Arkivit 3 në PTH Prishtinë
Njoftim i Kandidatëve të Përzgjedhur në Listën e Ngushtë për poziten- Drejtori i Depratmentit për Burime Njerëzore, Prokurim dhe Administrate
Njoftim i Kandidatëve të Përzgjedhur në Listën e Ngushtë për poziten- Drejtori i Depratmentit për Burime Njerëzore, Prokurim dhe Administrate
NJOFTIM për Përzgjedhjen Përfundimtare të kandidatit më të suksesshëm për pozitën Zyrtar i Teknologjisë Informative - një pozitë - Sekretariati i KPK-ës
NJOFTIM për Përzgjedhjen Përfundimtare për pozitën - Udhëheqës i Zyrës së Pagave - një pozitë - SKPK
Konkurs - Rishpallje - Zyrtar për Përkthime 3 në Prokurorinë Themelore në Prishtinë
Njoftim për kandidatin më të suksesshem - Zyrtar ligjor 2 -SKPK
Njoftim i Kandidatëve të Përzgjedhur në Listën e Ngushtë - Zyrtar për Arkiv- dy pozita - PTH Prishtinë
Njoftim i Kandidatëve të Përzgjedhur në Listën e Ngushtë - Zyrtar për perkthime 3- nje pozitë - PSRK
Njoftim i Kandidatëve të Përzgjedhur në Listën e Ngushtë - Zyrtar i lart për bashkpunim profesional- dy pozita - PTH Prishtinë
NJOFTIM i Kandidatëve të Përzgjedhur në Listën e Ngushtë - Zyrtar i Teknologjisë Informative - një (1) pozitë - Sekretariati i KPK-ës
NJOFTIM i Kandidatëve të Përzgjedhur në Listën e Ngushtë - Udhëheqës i Zyrës së Pagave - një (1) pozitë
SHPALLJE E BRENDSHME (Avancim në Karrierë) - Drejtor i Departamentit për Burime Njerëzore, Prokurim dhe Administratë, një pozitë në Sekretariatin e Këshillit Prokurorial të Kosovës
NJOFTIM i Kandidatëve të Përzgjedhur në Listën e Ngushtë - Vozitës - ZMNV - Prishtinë
Udhëheqës i Zyrës së Pagave
Njoftim për kandidatët e përzgjedhur - Lista e Ngushtë - Zyrtar Ligjor 2-SKPK.pdf
Njoftim për përzgjedhjen përfundimtare të avancimit në karrierë për Administrator i Prokurorisë në Prokurorinë Themelore në Gjilan
Njoftim i kandidatëve të përzgjedhur në listën e ngushtë për një pozitë Vozitës në Zyrën për Mbrojtje dhe Ndihmë Viktimave në Prishtinë
Njoftim për përzgjedhjen e kandidatit më të suksesshëm për pozitën Shtëpiak në Prokurorinë Themelore në Prishtinë
Njoftim për përzgjedhjen e kandidatit më të suksesshëm për pozitën Shtëpiak në Prokurorinë Themelore në Gjakovë
Njoftim për përzgjedhjen e kandidatit më të suksesshëm për pozitën Dorëzues në Prokurorinë Themelore në Mitrovicë
Njoftim për përzgjedhjen përfundimtare të kanditatit më të suksesshëm për Zyrtar për Mbrojtje të Viktimave në Prizren
Konkurs për Zyrtar të IT-së në SKPK dhe Përkthyes në PSRK
Njoftim i kandidatëve të përzgjedhur në listën e ngushtë për pozitën Administrator i PTH Gjilan
NJOFTIM i Kandidatëve që e kanë kaluar testin me shkrim për pozitën - Shtëpiak - PTH.Prishtinë
NJOFTIM i Kandidatëve që e kanë kaluar testin me shkrim për pozitën - Shtëpiak - PTH.Gjakovë
NJOFTIM i Kandidatëve që e kanë kaluar testin me shkrim për pozitën - Dorëzues - PTH. Mitrovicë
Lista plotësuese në ZMNV-PRIZREN
NJOFTIM - për përzgjedhjen përfundimtare për pozitën - Zyrtar i Ligjor 2 - PTH. Prishtinë
Zyrtar për mbrotje dhe ndihme të viktmave - PRIZREN
NJOFTIM - i Kandidatëve të Përzgjedhur në Listën e Ngushtë për pozitën - Shtëpiak - një pozitë - PTH. Prishtinë
NJOFTIM - i Kandidatëve të Përzgjedhur në Listën e Ngushtë për pozitën - Shtëpiak - një pozitë - PTH. Gjakovë
NJOFTIM - i Kandidatëve të Përzgjedhur në Listën e Ngushtë për pozitën - Dorëzues - një pozitë - PTH. Mitrovicë
Shpallje e Brenshme - Administrator PTH Gjilan
Konkurs - Zyrtar Ligjor dy pozita SKPK
Konkurs - Vozites ZMNV një pozitë
NJOFTIM - Për Përzgjedhjen Përfundimtare - Administrator i Lartë i TI-së për Baza të të Dhënave - SKPK
Njoftim për anulimin e pozitës, Zyrtar për përkthime 3 në Prokurorinë Themelore Prishtinë
NJOFTIM i kandidatëve të përzgjedhur në listën e ngushtë - Zyrtar Ligjor 2 - dy pozita - Prokuroria Themelore Prishtrinë
Vazhdim i rishpalljes së konkursit - Zyrtar për mbrotje të viktimave Prizren
NJOFTIM - Për përzgjedhjen përfundimtare për pozitën - Zyrtar për Mbrojtje të Viktimave një (1) pozitë- ZMNV Gjilan
NJOFTIM - Lista e Ngushtë - Administrator i Lartë i TI-së për Baza të të Dhënave - një pozitë Sekretariati i KPK-ës
Njoftim lidhur me përzgjedhjen e Zyrtarit për Mbrojtje të Viktimave - Një pozitë - ZMNV - Prishtinë
Njoftim lidhur me përzgjedhjen e Zyrtarit Ligjor 2 - Një pozitë - Prokuroria Themelore Prizren
Konkurs - Shtëpiak dhe Dorëzues
Njoftim për përzgjedhjen përfundimtare të kanditatit-es më të suksesshem pozita zyrtar për hulumtime -KPK-NJSHPP
Njoftim i Kandidatëve të Përzgjedhur në Listën e Ngushtë - Zyrtar për Mbrojtjen e Viktimave Një (1) pozitë - ZMNV Gjilan
NJOFTIM - i Kandidatëve të përzgjedhur në listën e ngushtë - Zyrtar për Mbrojtje të Viktimave - një pozitë - ZMNV - Prishtinë
NJOFTIM - i Kandidatëve të përzgjedhur në listën e ngushtë - Zyrtar Ligjor 2 - një pozitë - PTH. Prizren
Konkursi (rishpallje) - Zyrtar për mbrotje të viktimave në Prizren
Njoftim për përzgjedhjen përfundimtare - Referent i Lartë, dy pozita-Prokuroria Themelore Pejë
NJOFTIM - për përzgjedhjen përfundimtare për pozitën - Zyrtar i Ligjor 1 - PTH. Pejë
NJOFTIM - për përzgjedhjen përfundimtare - Zyrtar Ligjor 2 - Dy (2) pozita - Prokuroria Themelore Pejë
Konkurs - 4 pozita
Njoftim i kandidatëve të përzgjedhur në listën e ngushtë për Zyrtar për Hulumtim, KPK-NJSHPP
Njoftim i Kandidatëve të Përzgjedhur për Praktikë Vullnetare Pa Pagesë në Kohëzgjatje prej Një (1) Viti
Njoftim për Anulim të Konkursit në Zyrtar për Mbrojtje dhe Ndihmë Viktimave në Prizren
NJOFTIM për Përzgjidhjen Përfundimtare - Administrator i Prokurorisë - Prokuroria Themelore Ferizaj
Shapllje e Brenshme - Zyrtar për Mbrojtje të Viktimave në Prishtinë
Njoftim i Kandidatëve të Përzgjedhur në Listën e Ngushtë - Zyrtar Ligjor 1 Dy pozita - PTH. Pejë
Përmirësim i Gabimit Teknik në Listën e Kandidatëve të Përzgjedhur në Listën e Kandidatëve - Zyrtar Ligjor 2 - PTH. Pejë
Përmirësim i Gabimit Teknik në listën e kandidatëve të përzgjedhur në listën e ngushtë - Referent i Lartë - PTH. Pejë
Njoftim i kandidatëve të përzgjedhur në listën e ngushtë për pozitën Referent i Lartë në Prokurorinë Themelore të Pejës
Njoftim i kandidatëve të përzgjedhur në listën e ngushtë për Zyrtar Ligjor 2, dy (2) pozita, PTH në Pejë
Njoftim për anulimin e Konkursit për pozitën Zyrtar për Vlerësim Profesional dhe Verifikim në Zyrën për Mbikëqyrje, Analitikë dhe Verifikim Prokurorial (NJSHPP)
Konkurs - Zyrtar për Mbrojtje të Viktimave në Gjilan
Konkurs - Zyrtar Ligjor (2) një pozitë PTH. Prizren
NJOFTIM i Kandidatëve të Përzgjedhur në Listën e Ngushtë - Administrator i Prokurorisë - PTH. Ferizaj
Konkurs - Zyrtar për hulumtim
Konkurs - Zyrtar për Mbrojtje të Viktimave në Zyrën për Mbrojtje dhe Ndihmë Viktimave në Prizren
Njoftim për kandidatët e përzgjedhur - Lista e Ngushtë-Zyrtar për Vlerësim Profesional dhe Verifikim në Zyrën për Mbikëqyrje, Analitikë dhe Verifikim Prokurorial (NJSHPP)
Konkurs për praktikant 50 pozita
Konkurs - Referent i Lartë dhe Zyrtar Ligjor 6 pozita
Shpallje e Brendshme - Administrator PTH Ferizaj
NJOFTIM - për Përzgjedhjen Përfundimtare për pozitën - Zyrtar i Ligjor 1 - PTH. Prizren
NJOFTIM - për Përzgjedhjen Përfundimtare për pozitën - Zyrtar i Ligjor 1 - PTH. Gjilan
Njoftim mbi anulim e konkursit për pozitën Udhëheqës i Zyrës së Pagave në Sekretariatin e KPK-së
Njoftim për anulimin e konkursit - Vozitës ZMNV Prishtinë
NJOFTIM - për Përzgjedhjen Përfundimtare të kandidatit më të suksesshëm për pozitën - Zyrtar për Mbrojtje të Viktimave - ZMNV - Gjilan
Shpallje e Brendshme - Zyrtar për Vlerësim Profesional dhe Verifikim një (1 ) pozitë NJSHPP
NJOFTIM - për Përzgjedhjen Përfundimtare për pozitën - Zyrtar i Lartë për Bashkëpunim Profesional - PTH. Mitrovicë
Njoftim
NJOFTIM - për Përzgjedhjen Përfundimtare të Kandidatit për pozitën - Zyrtar i Lartë për Bashkëpunim Profesional - një pozitë - Prokuroria Themelore Ferizaj
NJOFTIM - për përzgjedhjen përfundimtare për pozitën - Zyrtar i Lartë për Bashkëpunim Profesional - PTH. Mitrovicë
NJOFTIM - për përzgjedhjen përfundimtare për katër (4) pozita - Zyrtar i Lartë për Bashkëpunim Profesional - PTH. Gjakovë
Konkurs - Udhëheqës i Zyrës së Pagave, Një (1) vend pune në Sekretariati i Këshillit Prokurorial të Kosovës
Njoftimi i kandidatëve të cilët kanë hyrë në listën e ngushtë për pozitën Vozitës në ZMNV-Prishtinë
NJOFTIM - i Kandidatëve të Përzgjedhur në Listën e Ngushtë - Dy pozita Mbrojtës të Viktimave - ZMNV - Gjilan
Njoftim i Kandidatëve të Përzgjedhur në Listën Plotesuese - Zyrtar Ligjor 1 Kater pozita - PTH. Prizren
Njoftim lidhur me përzgjedhjen përfundimtare - Zyrtar i Lartë për Bashkpunim Profesional - Prokuroria Themelore Prizren
Njoftim për kandidatët e përzgjedhur - Lista e Ngushtë Zyrtar i larte për bashkpunim profesional PTH-Gjakovë
Njoftim për kandidatët e përzgjedhur - Lista e Ngushtë Zyrtar i larte për bashkpunim profesional PTH-Ferizaj
Njoftim i Kandidatëve të Përzgjedhur në Listën e Ngushtë - Zyrtar Ligjor 1 Një pozitë - PTH. Gjilan
Njoftim i Kandidatëve të Përzgjedhur në Listën e Ngushtë - Zyrtar Ligjor 1 Kater pozita - PTH. Prizren
Njoftim për kandidatët e përzgjedhur për listën e ngushtë për Zyrtar të Lartë për Bashkëpunim Profesional në PTH të Mitrovicës
Njoftim lidhur me përzgjedhjen përfundimtare - Zyrtar për perkthime 3 në Prokurorinë Themelore Mitrovicë
NJOFTIM i Kandidatëve të përzgjedhur për Praktikë Vullnetarë - Prokuroria Themelore Pejë
Vendim për përzgjedhjen përfundimtare për pozitën Dorëzues P.Th. Prizren
Vendim për përzgjedhjen përfundimtare për pozitën Dorëzues- P.Th. Pejë
Vendim për përzgjedhjen përfundimtare për pozitën Dorëzues P.Th. Gjakovë
Vendim për përzgjedhjen përfundimtare për pozitën Dorëzues P.TH. Ferizaj
Vendimi për përzgjedhjen përfundimtare për pozitën Vozitës-SKPK
Njoftim i kandidatëvë të përzgjedhur në listën e ngushtë Zyrtar i lartë për bashkpunim profesional PTH-PRIZREN
NJOFTIM - për përzgjedhjen përfundimtare të kandidatit më të suksesshëm për pozitën - Zyrtar për Pasuri - një pozitë - Sekretariati i KPK-ës
NJOFTIM - për përzgjedhjen përfundimtare të kandidatit më të suksesshëm për pozitën - Zyrtar për Operativ dhe Siguri - një pozitë - Sekretariati i KPK-ës
Rishpallje e Konkursit Vozitës në ZMNV në Prishtinë
NJOFTIM për përzgjedhjen përfundimtare të kandidatit për pozitën - Zyrtar Administrativ - Zyra e Kryesuesit - Këshilli Prokurorial i Kosovës
NJOFTIM -mbi Anulimin e konkursit për pozitën - Zyrtar Administrativ - Zyra e Drejtorit të Sekretariatit të Këshillit Prokurorial të Kosovës
Njoftim i kandidatëve të përzgjedhur në listën e ngushtë-Zyrtar për përkthime 3 (shqip-serbisht)Prokuroria Themelore Mitrovicë
NJOFTIM - për Përzgjedhjen Përfundimtare të kandidatit për pozitën - Recepsionistë një pozitë - PTH. Pejë
NJOFTIM - për Përzgjedhjen Përfundimtare të kandidatit për pozitën - Recepsionistë një pozitë - PTH. Ferizaj
Konkurs - Zyrtar për Mbrojtje dhe Ndihmë Viktimave në Gjilan
Njoftim lidhur me përzgjedhjen përfundimtare-Zyrtar për mbrojtje dhe ndihmë të viktimave -ZMNV-Mitrovicë
Shpallje e Brenshme - Zyrtar i Lartë për Bashkëpunim Profesional një (1 ) pozitë Pth. Prizren
Konkurs -Zyrtar i Lartë për Bashkëpunim Profesional, gjashtë (6) vende pune dhe Zyrtar Ligjor 1 pesë (5) vende pune
Njoftim për kandidatët të cilët i janë nënshtruar testit me shkrim - Vozitës në SKPK
Njoftim për kandidatët të cilët i janë nënshtruar testit me shkrim - Dorëzues PTH Prizren
Njoftim për kandidatët të cilët i janë nënshtruar testit me shkrim - Dorëzues PTH Pejë
Njoftim për kandidatët të cilët i janë nënshtruar testit me shkrim - Dorëzues PTH Gjakovë
Njoftim për kandidatët të cilët i janë nënshtruar testit me shkrim - Dorëzues PTH Ferizaj
Njoftim për anulimin e konkursit - Vozitës ZMNV Prishtinë
Konkurs për praktikant 15 pozita në Prokurorinë Themelore Pejë
Njoftim i Kandidatëve të Përzgjedhur në Listën e Ngushtë - Zyrtar për Pasuri- Një pozitë - Sekretariati i KPK-ës
Njoftim i Kandidatëve të Përzgjedhur në Listën e Ngushtë - Zyrtar për Operativ dhe Siguri- Një pozitë - Sekretariati i KPK-ës
Njoftim i Kandidatëve të Përzgjedhur në Listën e Ngushtë - Recepcionist - Një pozitë Prokuroria Themelore Pejë
Njoftim i Kandidatëve të Përzgjedhur në Listën e Ngushtë - Recepcionist - Një pozitë Prokuroria Themelore Ferizaj
Njoftimi i Kandidatëve të Përzgjedhur në Listën e Ngushtë - Zyrtar Administrativ - Zyra e Kryesuesit të Këshillit Prokurorial i Kosovës
Njoftimi i Kandidatëve të Përzgjedhur në Listën e Ngushtë - Zyrtar Administrativ - Zyra e Drejtorit të Sekretariatit të Këshillit Prokurorial të Kosovës
Njoftim i kandidatëve të përzgjedhur në listën e ngushtë - Zyrtar për Mbrojtjedhe Ndihmë viktimave -Mitrovicë
Njoftim - Lista e ngushtë për pozitën Vozitës në ZMNV në Prishtinë
Njoftim - Lista e ngushtë për pozitën Vozitës në SKPK
Njoftim - Lista e ngushtë për pozitën Dorëzues në PTH Prizren
Njoftim - Lista e ngushtë për pozitën Dorëzues në PTH Pejë
Njoftim - Lista e ngushtë për pozitën Dorëzues në PTH Gjakovë
Njoftim - Lista e ngushtë për pozitën Dorëzues në PTH Ferizaj
Konkurs Zyrtarë për Përkthime shqip-serbisht 3
Konkurse gjashtë (6) pozita
Konkurs - Zyrtar për Mbrojtje të Viktimave Mitrovicë
Konkurs- Dorëzues 4 pozita, Vozitës 2 pozita
Njoftim për anulim të procesit të rekrutimit
NJOFTIM - për Përzgjedhjen Përfundimtare të kandidatëve për pozitën - Zyrtar për Mrojtje të Viktimave një pozitë -ZMNV Mitrovicë
Njoftim për përzgjedhjen përfundimtare të Zyrtarit për Bazën e të Dhënave në NJSHPP
Njoftim i kandidatëve të përzgjedhur në listën e ngushtë për Zyrtar në ZMNV-Mitrovicë
Njoftim për përzgjedhjen përfundimtare të kandidatit për Referent të Lartë në PTH në Gjilan
Njoftim për listën e ngushtë për një Zyrtar\e për Baza të Dhënave në NSHPP
NJOFTIM - i Kandidateve të Përzgjedhur në Listën e Ngushtë - Referent i Lartë - PTH. Gjilan
Vacancy Announcment Language Assistant
Njoftim për kandidatin më të suksesshëm-Zyrtar për Buxhet dhe Financa-ZK
Përzgjedhja përfundimtare zyrtar ligjor 1-Pth-Prizren
Konkurs Zyrtar per Mbrotje te Vitkimave Mitrovice një(1) pozitë 06122018
Njoftim për përzgjedhjen Pëfundimtare PTH-Gjakovë-Zyrtar ligjor 1
NJOFTIM - për Përzgjedhjen Përfundimtare të kandidatëve për pozitën - Zyrtar Ligjor 1, gjashtë pozita - PTH. Prishtinë
NJOFTIM - për Përzgjedhjen Përfundimtare të kandidatëve për pozitën - Zyrtar Ligjor 2, tri pozita - Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës
NJOFTIM - për Përzgjedhjen Përfundimtare të kandidatëve për pozitën - Zyrtar Ligjor 2, tri pozita - PTH. Gjakovë
NJOFTIM - për Përzgjedhjen Përfundimtare të kandidatëve për pozitën - Zyrtar Ligjor 2, një pozitë - PTH. Pejë
Konkurs për Zyrtar\e për Baza të të Dhënave në NJSHPP
Njoftim i kandidatëve për listën e ngushtë për Zyrtar/e për Buxhet dhe Financa në ZKPSH
Njoftimin për përzgjedhjen për pozitën Zyrtar për Buxhet dhe Financa, 1 pozitë në SKPK
Konkurs për 1 (një) Referent\e të Lartë në Prokurorinë Themelore në Gjilan
Lista Plotësuese për pozitën Zyrtar Ligjore 2 - PSRK (1)
Njoftim i kandidatëve të përzgjedhur në Listën e Ngushtë, Zyrtar Ligjor 2, 3 pozita në PSRK
Njoftim i kandidatëve të përzgjedhur në Listën e Ngushtë, Zyrtar Ligjor 2, 1 pozitë në PTH Pejë
Njoftim i kandidatëve të listës së ngushtë për Zyrtar Ligjor 2 , 3 pozita në PTH të Gjakovës
Njoftim për Zyrtar Ligjor 1 në PTH në Prizren
Njoftim për Zyrtar Ligjor 1 në PTH në Gjakovë
Njoftim i kandidatëve të listës së ngushtë për Zyrtar Ligjor 1 - 6 pozita në PTH Prishtinë
Njoftim për listën e ngushtë të kandidatëve për Zyrtar për Buxhet dhe Financa, 1 pozitë në SKPK
Njoftim për përzgjedhjen e Zyrtarit për Informim dhe Monitorim të Mediave, 1 pozitë në PTH Prishtinë
Anulim i Konkursit për Zyrtar të Lartë për Komunikim me Publikun, 1 pozitë në ZKPSH
Njoftim për përmërsimin e gabimit teknik për nr. e pozitës
Konkurs Zyrtar per Operativë dhe Siguri në SKPK
Konkurs për Zyrtar për Buxhet dhe Financa në Zyrën e Kryeprokurorit të Shtetit
Lista Plotësuese e Listës së ngushtë - Zyrtar për Informim dhe Monitorim të Mediave - Prokuroria Themelore Prishtinë - ZKPSH
Lista Plotësuese e Listës së ngushtë - Zyrtar i Lartë për Komunikim me Publikun - ZKPSH
Lista plotësuese e listës së ngushtë për Zyrtar për Info. dhe Monitorim të Mediave në PTH Prishtinë
Lista plotësuese e listës së ngushtë për Zyrtar të Lartë për Komunikim Publik në ZKPSH
Njoftim i kandidatëve të listës së ngushtë për Zyrtar të Lartë për Komunikim Publik në ZKPSH
Njoftim i kandidatëve të listës së ngushtë për Zyrtar për I. dhe M. të Mediave, 1 në PTH Prishtinë
Njoftim për përzgjedhjen përfundimtare - Zyrtar Ligjor në SKPK, dy pozita
Njoftim për përzgjedhjen e kandidatit për Zyrtar të TI-së, një pozitë në PTH në Prizren
Njoftim për përzgjedhjen e kandidatëve për Zyrtar të TI-së, dy pozita në PTH në Prishtinë
Njoftim për anulimin e Konkursit për Zyrtar për Mbrojtje të Viktimave - ZMNV - Mitrovicë
Konkurs për Zyrtar Ligjor 2, shtatë (7) pozita
Konkurs për Zyrtar për Buxhet dhe Financa në SKPK një (1) pozitë
Konkurs për Zyrtar Ligjor 1 (10) pozita
Konkurs për praktikantë vullnetarë - 41 pozita
Vendim për përzgjedhjen përfundimtare për pozitën Shtëpiak në PTH Prishtinë
Njoftim për anulimin e konkursit Zyrtar i Lartë për Bashkëp. Profesio. në PTH Gjakovë
Njoftim i kandidatëve të përzgjedhur në listën e ngushtë plotësuese Zyrtar Ligjor në SKPK
Njoftim për kandidatët e listës së ngushtë Zyrtar i Teknologjisë Informative PTH Prizren
Njoftim për kandidatët e listës së ngushtë Zyrtar i Teknologjisë Informative PTH Prishtinë
Vazhdim i konkursit për një Zyrtar\e për Informim dhe Monitorim në PTH Prishtinë
Vazhdim i konkursit për një Zyrtar\e të Lartë për Komunikim Publik në ZKPSH
Njoftim i kandidatëve për listën e ngushtë - Zyrtar për Mbrojtje të Viktimave në ZMNV Mitrovicë
Njoftim i kandidatëve për listën e ngushtë - pozita Zyrtar Ligjor në SKPK
Njoftim për kandidatin e suksesshëm Udhëheqës i ZADA-s në SKPK
Njoftim për përzgjedhjen përfundimtare të Zyrtarit të Depos në SKPK
Njoftim i kandidatëve që kanë kaluar testin me shkrim për Shtëpiak në PTH Prishtinë
Njoftim për përzgjedhjen përfundimtare - Referent i Lartë në Prokurorinë Themelore në Prishtinë
Njoftim për përzgjedhjen përfundimtare - Referent i Lartë në Prokurorinë Themelore në Mitrovicë
Njoftim për përzgjedhjen përfundimtare - Referent i Lartë në Prokurorinë Themelore në Pejë
Konkurs për njëzet (20) praktikantë vullnetarë në Prokurorinë Themelore në Pejë
Konkurs për një Zyrtar për Informim dhe Monitorim të Mediave në PTH Prishtinë
Konkurs për një Zyrtar të Lartë për Komunikim Publik në ZKPSH
Njoftim për përzgjedhjen përfundimtare të Zyrtarit për Përkthime (Shqip - Anglisht) në ZKPSH
Njoftim i kandidatëve të përzgjedhur në listën e ngushtë për pozitën U...
Njoftim i kandidatëve të përzgjedhur në listën e ngushtë për Zyrtar të Depos në SKPK
Njoftim për përzgjedhjen përfundimtare të Zyrtarit për Përkthime në SKPK
Njoftim për përzgjedhjen përfundimtare të Zyrtarit për Përkthime në PTH Prishtinë
Njoftim për përzgjedhjen përfundimtare të Zyrtarit për Përkthime, shqip - serbisht, në PTH Pejë
Njoftim për përzgjedhjen përfundimtare të Zyrtarit për Përkthime, shqip - serbisht, në PSRK
Njoftim për përzgjedhjen përfundimtare të Zyrtarit për Përkthime shqip - serbisht, në Pr. e Apelit
Njoftimi i kandidatëve nga përzgjedhja e listes së ngushtë për pozitën Shtëpiak- PTH Prishtinë
Kokurs për Zyrtarë të Teknologjisë Informative, tri (3) pozita, 2 në Prishtinë, dhe 1 në Prizren
Konkurs për Zyrtar Ligjor 2, dy (2) pozita në Sekretariatin e Këshillit Prokurorial të Kosovës
Konkurs për 1 (një) Zyrtar për Mbrojtje të Viktimave në Zyrën për Mbrojtje të Viktimave në Mitrovicë
Njoftim lidhur me përzgjedhjen përfundimtar Operator i linjës në ZMNV
Njoftimi i kandidatëve të përzgjedhur në listën e ngushtë - Referent i Lartë në PTh Mitrovicë
Njoftimi i kandidatëve të përzgjedhur në listën e ngushtë - Referent i Lartë në PTh Pejë
Njoftim i kandidatëve të përzgjedhur në listën e ngushte - Referent - Lartë në PTh Prishtinë
Njoftim i kandidatëve të përzgjedhur në listën e ngushtë - Zyrtar për Përkthime shq-ang, ang-shq
Shpallje e brendshme për pozitën Udhëheqes i Zyrës per Administrimin dhe Arkivimin e e Dokumenteve
Njoftim i kandidatëve të përzgjedhur në listën e ngushtë për Operator i Linjës në ZMNV
Njoftim i kandidatëve të përzgjedhur në listën e ngushtë Zyrtar\e për Përkthime SKPK
Njoftim i kandidatëve të përzgjedhur në listën e ngushtë Zyrtar/e për Përkthime PA
Njoftim i kandidatëve të përzgjedhur në listën e ngushtë Zyrtar/e për Përkthime PSRK
Njoftim i kandidatëve të përzgjedhur në listën e ngushtë Zyrtar/e për Përkthime PTH Pejë
Njoftim i kandidatëve të përzgjedhur në listën e ngushtë Zyrtar/e për Përkthime PTH Prishtinë
Shpallje e brendshme për një (1) Zyrtar për Vlerësim Profesional dhe Verifikim
Konkurs për Zyrtar\e për Përkthim, një (1) pozitë në Zyrën e Kryeprokurorit të Shtetit
Rishpallje e Konkursit për Shtëpiak në PTH Prishtinë
Njoftim për përzgjedhjen përfundimtare të Zyrtarit për Mbrojtje të Viktimave - ZMNV - Gjakovë
Konkurs për pozitën Referent i Lartë - 1 pozitë në Prishtinë, 1 në Pejë dhe 1 në Mitrovicë
Njoftim i kandidatëve që kanë kaluar testin me shkrim për pozitën e Shtëpiakut
Konkurs i brendshëm për pozitën Udhëheqës i Zyrës për Administrim të Dokumenteve dhe Arkivim
NJOFTIM i Kandidatëve që kanë aplikuar për pozitën - Zyrtar për Mbrojtje të Viktimave -ZMNV - Mitrovicë - ANULOHET KONKURSI
NJOFTIM i Kandidatëve të Përzgjedhur në Listën e Ngushtë për pozitën - Zyrtar për Mbrojtje të Viktimave -ZMNV - Gjakovë
Njoftimi i kandidatëve nga përzgjedhja e listes së ngushtë për pozitën Shtëpiak- Prokuroria Themelore Mitrovicë
Konkursi Zyrtar per perkthim
Konkurs për Zyrtar për Përkthime 3, katër (4) pozita
Konkurs për operator të linjës në ZMNV
NJOFTIM - Për Përzgjedhjen Përfundimtare për pozitën Zyrtar për Arkiv - 2
NJOFTIM i Kandidatëve të Përzgjedhur në Listën e Ngushtë - Zyrtar i arkivës 2
Konkurs - Shtëpiak PTH Prishtinë - Mitrovicë
Konkurs Zyrtar për Mbojtje të Viktimave PTH Mitrovicë dhe PTH Gjakovë
Njoftim për pozitën Zyrtar për Përkthim në SKPK
Shpallje e brendshme-zyrtar per arkiv
Vendim për pozitën Dorëzues në PTH Prizren
Përzgjedhja Përfundimtare për pozitën Referent i Lartë – një (1) pozitë në PTH. Prishtinë
Njoftim i kandidatëve që kanë hyrë në test me shkrim për pozitën Dorëzues- Prokuroria Themelore Prizren
NJOFTIM-Për Përzgjedhjen Përfundimtare - Referent i Lartë -Një Pozitë Prokuroria Themelore Prishtinë
Njoftimi per perzgjedhjen perfundimtare zyrtar i TI -Zkpsh
NJOFTIM Për Përzgjedhjen Përfundimtare për pozitën Zyrtar i Lartë për Bashkëpunim Profesional - shtatë (7) pozita Prokuroria Themelore Prizren
NJOFTIM Për Përzgjedhjen Përfundimtare për pozitën Zyrtar i Lartë për Bashkëpunim Profesional - gjashtë (6) pozita Prokuroria Themelore Ferizaj
NJOFTIM Për ANULIM për pozitën Zyrtar i Lartë për Bashkëpunim Profesional - dy (2) pozita Prokuroria Themelore Gjilan
NJOFTIM - i kandidatëve të përzgjedhur në Listën e Ngushtë - Sekretariati i Këshillit Prokurorial të Kosovës
NJOFTIM - Për Përzgjedhjen Përfundimtare - Zyrtar i Lartë për Bashkëpunim Profesional - katër (4) pozita -Prokuroria Themelore Mitrovicë
NJOFTIM - Për Përzgjedhjen Përfundimtare - Zyrtar i Lartë për Bashkëpunim Profesional - katër (4) pozita -Prokuroria Themelore Gjakovë
NJOFTIM - Për Përzgjedhjen Përfundimtare - Zyrtar i Lartë për Bashkëpunim Profesional - gjashtë (6) pozita -Prokuroria Themelore Pejë
NJOFTIM - i kandidatëve të përzgjedhur në Listën e Ngushtë - Referent i Lartë - Prokuroria Themelore Prishtinë
Njoftim për përzgjedhjen në listën e ngushtë për poziten Dorëzues-Prokuroria Themelore Prizren
Shpallje e brendshme Zyrtar per Arkiv Nje(1) pozite
NJOFTIM - i kandidatëve të përzgjedhur në Listën e Ngushtë - Referent i Lartë - Prokuroria Themelore Prishtinë (1)
NJOFTIM Për Përzgjedhjen Përfundimtare të kandidatëve për pozitën - Administrator i Lartë i TI-së për Baza të të Dhënave - Sekretariati i KPK-ës
Njoftim - Kandidati me i suksesshem, Vozites SKPK
Njoftim - Kandidati me i suksesshem, Vozites ZKPSH
Njoftim - Kandidati me i suksesshem, Vozites PTH. Prizren
Njoftim - Kandidati me i suksesshem, Vozites PTH. Gjakove
Njoftim - Kandidati me i suksesshem, Vozites PSRK
Njoftim - Kandidati me i suksesshem, Vozites PTH. Prishtine
Referent i Lartë, Një (1) pozitë në Prokurori Themelore në Prishtinë
LISTA PLOTESUESE - Zyrtar i Larte per Bashkepunim Profesional, gjashte (6) pozita, PTH. Pejë
LISTA PLOTESUESE - Zyrtat i Larte per Bashkepunim Profesional, kater (4) pozita, PTH. Mitrovicë
Njoftimet për Zyrtar i Lartë për Bashkëpunim Profesional në PTH. Gjakovë
Njoftimet për Zyrtar i Lartë për Bashkëpunim Profesional në PTH. Mitrovicë
Njoftimet për Zyrtar i Lartë për Bashkëpunim Profesional në PTH. Pejë
Njoftim i kandidateve te perzgjedhur në listën e ngusht-Zyrtar i teknologjisë informatike -ZKPSH
NJOFTIM i Kandidatëve të Përzgjedhur në Listën e Ngushtë - Zyrtar i Lartë për Bashkëpunim Profesional - Gjashtë 6 pozita - Prokuroria Themelore Pejë
NJOFTIM i Kandidatëve të Përzgjedhur në Listën e Ngushtë - Zyrtar i Lartë për Bashkëpunim Profesional - Katër 4 pozita - Prokuroria Themelore Mitrovicë
NJOFTIM i Kandidatëve të Përzgjedhur në Listën e Ngushtë - Zyrtar i Lartë për Bashkëpunim Profesional - Dy 2 pozita - Prokuroria Themelore Gjakovë
NJOFTIM i Kandidatëve të Përzgjedhur në Listën e Ngushtë - Zyrtar i Lartë për Bashkëpunim Profesional - Shtatë 7 pozita - Prokuroria Themelore Prizren
NJOFTIM i Kandidatëve të Përzgjedhur në Listën e Ngushtë - Zyrtar i Lartë për Bashkëpunim Profesional - Gjashtë 6 pozita - Prokuroria Themelore Ferizaj
NJOFTIM i Kandidatëve të Përzgjedhur në Listën e Ngushtë - Zyrtar i Lartë për Bashkëpunim Profesional - Dy 2 pozita - Prokuroria Themelore Gjilan
Zyrtar i Lartë për Bashkëpunim Profesional në:Prokurorinë Speciale të Republikës së Kosovës, shtatë (7) pozita
Zyrtar i Lartë për Bashkëpunim Profesional në:Prokurorinë Themelore Prishtinë, dymbëdhjetë (12) pozita
Zyrtar i Lartë për Bashkëpunim Profesional në: Zyrën e Kryeprokurorit të Shtetit, tre (3) pozita
Njoftim i kandidatëve që kanë hyrë në test me shkrim për pozitën Vozitës- Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit
Njoftim i kandidatëve që kanë hyrë në test me shkrim për pozitën Vozitës- Sekretariati i KPK-së
Njoftim i kandidatëve që kanë hyrë në test me shkrim për pozitën Vozitës- Prokuroria Themelore Prizren
Njoftim i kandidatëve që kanë hyrë në test me shkrim për pozitën Vozitës- Prokuroria Themelore Prishtinë
Njoftim i kandidatëve që kanë hyrë në test me shkrim për pozitën Vozitës- Prokuroria Themelore Gjakovë
Njoftim i kandidatëve që kanë hyrë në test me shkrim për pozitën Vozitës- Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës
Administrator i Larte i TI-se per Baza te te Dhenave, tri (3) pozita
Referent i Lartë, Një (1) pozitë në Prokurori Themelore në Prishtinë
Zyrtar për Përkthime, një (1) pozitë në Sekretariatin e Këshillit Prokurorial të Kosovës (shqip – anglisht dhe anasjelltas)
Administrator i Lartë i TT-së për Baza të të Dhënave – tri (3) pozita në Sekretariatin e KPK-ës
Njoftim lidhur me ANULIMIN e konkursit për pozitën Shtëpiak 1 (një) pozitë në PTH Mitrovicë
Konkurs - Dorëzues në Prokurorinë Themelore të Prizrenit
Konkurs - Asistent i Këshilltarit Rezident të Binjakëzimit
Njoftim për përzgjedhjen përfundimtare për pozitën Zyrtar i Lartë për Integrime Evropiane
Njoftim për përzgjedhjen përfundimtare Zyrtar për Informim dhe Monitorim të Mediave në Prokurorinë Themelore të Pejës
Lista e ngushtë - Vozitës në Prokurorinë Themelore të Gjakovës
Lista e ngushtë - Vozitës në Sekretariatin e KPK-së
Lista e ngushtë - Vozitës në Zyrën e Kryeprokurorit të Shtetit
Lista e ngushtë - Vozitës në PSRK
Lista e ngushtë - Vozitës në Prokurorinë Themelore të Prishtinës
Lista e ngushtë - Vozitës në Prokurorinë Themelore të Prizrenit
NJOFTIM - Aulohet Konkursi për Administrator të Prokurorisë Themelore Ferizaj
NJOFTIM për Përzgjedhjen Përfundimtare - Administrator i Prokurorisë - PTH. Mitrovicë
Njoftim i kandidatëve të përzgjedhur në listën e ngushtë për pozitën Zyrtar i Lartë për Integime Evropiane në SKPK
Lista plotësuese - Zyrtarë të Lartë për Bashkëpunim Profesional
Lista e ngusht - Zyrtar i Lartë për Bashkëpunim Profesional në Zyrën e Kryeprokurorit të Shtetit
Lista e ngusht - Zyrtar i Lartë për Bashkëpunim Profesional në Prokurorin Speciale të Republikës së Kosovës
Lista e ngusht - Zyrtar i Lartë për Bashkëpunim Profesional në Prokurorin Themelore të Prishtinës
Njoftim për përzgjedhjen përfundimtare për pozitën Zyrtar për Informim dhe Monitorim të Mediave në PTH GJILAN
Njoftim për përzgjedhjen përfundimtare për pozitën Zyrtar për Informim dhe Monitorim të Mediave në PTH GJAKOVË
Njoftim për përzgjedhjen përfundimtare për pozitën Zyrtar për Informim dhe Monitorim të Mediave në PTH FERIZAJ
Njoftim për anulim të procesit të rekrutimit për pozitën Zyrtar për Informim dhe Monitorim të Mediave në PTH PRISHTINË
Njoftim i kandidatëve të përzgjedhur në listën e ngushtë - Zyrtar për Informim dhe Monitorim të Mediave në PTH Pejë
Rishpallje - Zyrtar i Lartë për Bashkëpunim Profesional - 29 pozita
Konkurs - Zyrtar i Teknologjisë Informative - 2 pozita ZKPSH
Njoftim për përzgjedhjen përfundimtare për pozitën Udhëheqës i Departamentit për Teknologji Informative-një pozitë në Sekretariatin e KPK-së
Njoftim lidhur me përzgjedhjen përfundimtare për pozitën Zyrtar Certifikues-SKPK
Njoftim lidhur me përzgjedhjen përfundimtar - Administrator i lartë i TI-së për sisteme - SKPK
Konkurs - Shtëpiak 1 pozitë
Rishpallje - Konkurs - Administrator i lartë i TI-së për baza të të dhënave 3 pozita
Konkurs i Brendshem- Zyrtar i Lartë për Integrime Evropiane – Avancim
Vazhdim i konkursit të jashtëm - Administrator në PTH Ferizaj
Listë potësuese - Njoftim - Zyrtar për informim dhe monitorim të mediave në Prokurorinë Themelore të Ferizajt
Njoftim lidhur me përzgjedhjen përfundimtare për pozitën Udhëheqes i Divizionit për Sisteme Elektronike, një pozitë në SKPK
Njoftim - Zyrtar për informim dhe monitorim të mediave në Prokurorinë Themelore të Prishtinës
Njoftim - Zyrtar për informim dhe monitorim të mediave në Prokurorinë Themelore të Gjilanit
Njoftim - Zyrtar për informim dhe monitorim të mediave në Prokurorinë Themelore të Gjakovës
NJoftim - Zyrtar për informim dhe monitorim të mediave në Prokurorinë Themelore të Ferizajt
NJOFTIM I KANDIDATËVE QË JANË PËRZGJEDHUR NË LISTËN E NGUSHTË PËR POZITËN ADMINISTRATOR NË PROKURORIN THEMELORE MITROVICË
Zyrtar për Informim dhe Monitorim të Mediave - PTH Pejë
Njoftim i kandidatëve të përzgjedhur në listën e ngushtë për Udhëheqës i Departamentit të Teknologjisë Informative
Njoftim i kandidatëve të përzgjedhur në listën e ngushtë për pozitën - Udhëheqës i Divizionit për Sisteme Elektronike (softuer) në SKPK
Njoftim i kandidatëve të përzgjedhur në listë e ngusht - Administrator i Lartë i TI për sisteme
Konkurs Vozitës 6 pozita
Zyrtar i lartë për bashkëpunim profesional 51 pozita
Konkurs për praktikantë 35 pozita
Njoftim i kandidateve te perzgjedhur ne listen e ngushte per poziten Zyrtar Certifikues ne SKPK
Konkurs i Brendshëm Administratorë në Prokurorinë Themelore të Mitrovicës
Njoftim për anulim -Zyrtar për Informim dhe Monitorim të Mediave në ZKPSH
Njoftim për përzgjedhjen përfundimtare -Zyrtar për Informim dhe Monitorim të Mediave në PTH Prizren
Njoftim për përzgjedhjen përfundimtare -Zyrtar për Informim dhe Monitorim të Mediave në PTH Mitrovicë
Konkurs Administratorë në Prokurorinë Themelore të Ferizajt
NJOFTIM për përzgjedhjen përfundimtare për pozitën - Zyrtar i Lartë për Komunikim me Publikun - një (1) pozitë - Sekretariati i KPK-ës
NJOFTIM i kandidatëve të përzgjedhur në Listën e Ngushtë - Drejtor i Njësitit për Shqyrtim të Performancës së Prokurorive
Konkurs-Udhëheqës i Departamentit për Teknologji Informative, Një (1)Pozitë dhe Udhëheqës i Divizionit për sisteme elektronike (softuer), Një (1)Pozitë
Konkurs - Administrator i lartë i TI-së për sisteme
Njoftim PËR PËRZGJEDHJEN PËRFUNDIMTARE -Administrator i lartë i TI-së për rrjetin shtetëror
NJOFTIM për Përzgjedhjen Përfundimtare - Administrator i Lartë i TI-së për Sisteme - një (1) pozitë - Sekretariati i KPK-ës
Konkurs - Zyrtar për Informim Publik dhe Monitorim të Mediave, 5 pozita në 5 prokurori Themelore
Njoftim për anulim të Konkursit për pozitën - Zyrtar i Teknologjisë Informative në ZKPSH
Zyrtarë për Informim dhe Monitorim të Mediave,në Prokuorinë Themelore Ferizaj
Zyrtarë për Informim dhe Monitorim të Mediave, në Prokuorinë Themelore Mitrovicë.
Zyrtarë për Informim dhe Monitorim të Mediave, në Prokuorinë Themelore Gjilan.
Zyrtarë për Informim dhe Monitorim të Mediave, në Prokuorinë Themelore Prizren.
Zyrtarë për Informim dhe Monitorim të Mediave, në Zyrën e Kryeprokurorit Shtetit.
NJOFTIM për Përzgjedhjen Përfundimtare për pozitën Zyrtar Ligjor 1 - Tri (3) pozita në Prokurorin Themelore Prishtinë
NJOFTIM për Përzgjedhjen Përfundimtare për pozitën Zyrtar Ligjor 1 - Një (1) pozitë në Prokurorin Themelore Gjakovë
Njoftim i kandidatëve të përzgjedhur në listën e ngushtë - Zyrtar i Teknologjisë Informative, 2 pozita në ZKPSH
Konkurs - Zyrtar Certifikues një (1) pozitë e brenshme
Anulim i Konkursit për pozitën - Administrator i Lartë i TI-së për baza të të dhënave në SKPK ( Tre pozita)
Njoftim i kandidatëve të përzgjedhur në listën e ngushtë - Zyrtar i Lartë për Komunikim me Publikun - një (1) pozitë - SKPK
Njoftim lidhur me përzgjedhjen përfundimtare për pozitën Zyrtar Certifikues