171 - Konkurs | Keshilli Prokurorial i Kosoves
Konkurs për Zyrtar të Depos - 1 pozitë në SKPK
Njoftim lidhur me ANULIMIN e konkursit për pozitën Shtëpiak- Prokuroria Themelore Prishtinë
Konkurs - DREJTOR I NJËSITIT PËR SHQYRTIMIN E PERFORMANCËS SË PROKURORIVE
Njoftim për listën e ngushtë Administrator i larte TI
Njoftim për listën e ngushtë Administrator i Lartë për rrejtën shtetëror
Anulohet procedura e rekrutimit për pozitën Udhëheqës i Departamentit të Teknologjisë Informative
KONKURS - Zyrtarë për Informim dhe Monitorim të Mediave,
KONKURS - Zyrtar i Lartë për Komunikim me Publikun
KONKURS - Zyrtar i teknologjisë informative
KONKURS - Administrator i lartë i TI-së për baza të të dhënave , Tri (3) Pozita
NJOFTIM I KANDIDATEVE TE PERZGJEDHUR NE LISTEN E NGUSHTE
Njoftim lidhur me përzgjedhjen përfundimtare për pozitën Udhëheqës i Zyrës për Përkthim dhe Lekturim
Njoftim i kandidatëve të përzgjedhur në listën e ngushtë - Zyrtar Ligjor 1
Njoftim i kandidateve te perzgjedhur ne listen e ngushte per poziten Zyrtar Certifikues ne SKPK
NJOFTIM i Kandidatëve të Përzgjedhur në Listën e Ngushtë - Zyrtar Ligjor 1 - tri (3) pozita në Prokurorin Themelore. Prishtinë
NJOFTIM i Kandidatëve të Përzgjedhur në Listën e Ngushtë - Zyrtar Ligjor 1 - Një (1) pozitë në Prokurorin Themelore. Gjakovë
Njoftim për anulim -pozita udhëheqes i zyres per logjistike dhe mirembajtje
KONKURS I JASHTEM
KONKURS I BRENDSHEM IT
Njoftim për përzgjedhjen përfundimtare për pozitën: Udheheqes i Zyres Ligjore
Njoftimi për përzgjedhjen përfundimtare -Udhëheqes i Divizionit për Administrat
Për Konkursin Për Drejtor të Njësitit për Shqyrtimin e Performancës së Prokurorisë
Njoftimi i kandidateve të përzgjedhur në listen e ngushte- Udhëheqes i zyres per logjistike dhe mirëmbajtje
Njoftim për Listën e Ngushtë pozita Udhëheqse e Divizionit per Administratë
8.1. Njoftim i kandidateve te perzgjedhur ne listen e ngushte per poziten Udheheqes i Zyres Ligjore ne SKPK
8.1. Njoftim i kandidateve te perzgjedhur ne listen e ngushte per poziten Udheheqes i Zyres per Perkthim dhe Lekturim ne SKPK
NJOFTIM - ANULOHET Shpallja e Brendshme për pozitën - Udhëheqës i Zyrës së Transportit në Sekretariatin e KPK-ës.
Konkurs- Drejtor NJSHPP
Konkurs - Zyrtar Ligjor 1, katër (4) pozita
Konkurs - Zyrtar Certifikues, një (1) pozitë
NJOFTIM për Përmbledhjen Përfundimtare për pozitën - Zyrtar i Prokurimit - Një (1) pozitë në Sekretariatin e KPK-ës
NJOFTIM për Përzgjedhjen Përfundimtare të kandidatit për pozitën- Zyrtar i Lartë Ekzekutiv - një (1) pozitë në Sekretariatin e KPK-ës
Njoftim për Përzgjedhjen Përfundimtare - Zyrtar Ligjor 1- Dhjetë (10) pozita - Prokuroria Themelore Prishtinë
Njoftim për Përzgjedhjen Përfundimtare - Zyrtar Ligjor 1 - Shtatë (7) pozita - Prokuroria Themelore Ferizaj
Njoftim për Përzgjedhjen Përfundimtare - Zyrtar Ligjor 1 - Nëntë (9) pozita - Prokuroria Themelore Prizren
Njoftim për Përzgjedhjen Përfundimtare - Pesë (5) pozita - Zyrtar Ligjor 1 - Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës
Shpallja e brendshme Udhëheqës i Zyrës për Transport
Shpallje e brendshme Udhëheqës i Zyrës për Përkthim dhe Lektorim
Shpallja e brendshme Udhëheqës i Zyrës për Logjistikë dhe Mirëmbajtje
Shpallja e brendshme Udhëheqës i Zyrës Ligjore
Shpallja e brendshme Udhëheqës i Divizionit për Administratë
Rezultatet perfundimtar zyrtar ligjor 1 -Prokuroia Themelore Gjakovë
Rezultatet perfundimtar zyrtar ligjor 1 -Prokuroia Themelore Pejë
Njoftim lidhur me përzgjedhjen e Zyrtarit për Përkthime 3, katër pozita në Prokurorinë Themelore në Mitrovicë.
Njoftimi i kandidatëve të përzgjedhur në listën e ngushtë, Zyrtar i Lartë Ekzekutiv, një (1) pozitë
Njoftimi i kandidatëve të përzgjedhur në listën e e ngushtë për pozitën Zyrtar i Prokurimit 1, një (1) pozitë
Njoftim për përzgjedhjen përfundimtare, për pozitën Zyrtar Ligjor 1, një (1) pozitë në Prokurorinë Themelore në Mitrovicë
NJOFTIM për Përzgjedhjen Përfundimtare - Pozita - Zyrtar për Buxhet dhe Financa 2 - dy pozita PTH. Prishtinë
Konkurs për 116 praktikantë
Njoftim për kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë, pas Vendimit të Komisionit për Zgjidhjen e Kontesteve dhe Ankesave në SKPK, për PTH Prishtinë, PTH Prizren dhe PTH Ferizaj
Njoftim për orarin e mbajtjes së testit me shkrim për pozitën Zyrtar Ligjor 1, tridhjetenëntë (39) pozita
Shpallje e Brendshme Nr.317.2018 - Për avancim të prokurorëve të shtetit
NJOFTIMI I KANDIDATËVE TË PËRZGJEDHUR NË LISTËN E NGUSHTË - ZYRTAR PËR BUXHET DHE FINANCA 2 - DY POZITA NË PTH. PRISHTINË
NJOFTIMI I KANDIDATËVE TË PËRZGJEDHUR NË LISTËN E NGUSHTË - Zyrtar për përkthime, 4 pozita në PTH Mitrovicë
LISTA PLOTËSUESE - NJOFTIMI I KANDIDATËVE TË PËRZGJEDHUR NË LISTËN E NGUSHTË - Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës
LISTA PLOTËSUESE - NJOFTIMI I KANDIDATËVE TË PËRZGJEDHUR NË LISTËN E NGUSHTË - PTH. FERIZAJ
LISTA PLOTËSUESE - NJOFTIMI I KANDIDATËVE TË PËRZGJEDHUR NË LISTËN E NGUSHTË - PTH. PRIZEREN
LISTA PLOTËSUESE - NJOFTIMI I KANDIDATËVE TË PËRZGJEDHUR NË LISTËN E NGUSHTË - PTH. PRISHTINË
Njoftim i kandidatëve të përzgjedhur në listën e ngushtë në Prokurorinë Themelore në Prishtinë
NJOFTIMI I KANDIDATËVE TË PËRZGJEDHUR NË LISTËN E NGUSHTË-PROKURORIA THEMELORE PEJE
NJOFTIMI I KANDIDATËVE TË PËRZGJEDHUR NË LISTËN E NGUSHTË-PROKURORIA THEMELORE MITROVICE
NJOFTIMI I KANDIDATËVE TË PËRZGJEDHUR NË LISTËN E NGUSHTË-PROKURORIA THEMELORE GJAKOVE
NJOFTIMI I KANDIDATËVE TË PËRZGJEDHUR NË LISTËN E NGUSHTË - PROKURORIA SPECIALE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS - PESË (5) POZITA ZYRTAR LIGJOR 1
NJOFTIMI I KANDIDATËVE TË PËRZGJEDHUR NË LISTËN E NGUSHTË - PROKURORIA THEMELORE FERIZAJ - SHTATË (7) POZITA
NJOFTIMI I KANDIDATËVE TË PËRZGJEDHUR NË LISTËN E NGUSHTË - PROKURORIA THEMELORE PRIZREN - NËNTË (9) POZITA ZYRTAR LIGJOR 1
Konkurs - Zyrtar i Lartë Ekzekutiv dhe Zyrtar i Prokurimit
Konkurs për 4 praktikant në Prokurorinë Themelore në Mitrovicë
Konkurs - Zyrtar për Buxhet dhe Financa 2, dy (2) pozita - PTH. Prishtinë dhe Zyrtar për Përkthime 3, katër (4) pozita - PTH. Mitrovicë
NJOFTIM - Për Përzgjedhjen Përfundimtare të kandidatëve
Shpallje e brendshme për avancim të prokurorëve të Shtetit në PSRK
Konkurs - Zyrtarë Ligjor, tridhjetenëntë (39) pozita
NJOFTIM - Për Përzgjedhjen Përfundimtare të kandidatëve - Zyrtar për Përkthime 3 - dy (2) pozita PTH. Mitrovicë
NJOFTIM - Për Përzgjedhjen Përfundimtare të kandidatit më të suksesshëm - Udhëheqës i Divizionit të Burimeve Njerëzore në Sekretariati e KPK-ës
Njoftim i Kandidatëve të Përzgjedhur në Listën e Ngushtë - Zyrtar për Përkthime 3, - Dy (2) pozita - PTH. Mitrovicë
Njoftim për përzgjedhjen përfundimtare Udhëheqës i Divizionit për sisteme elektronike
Konkurs për 40 praktikantë në Prokurorinë Themelore të Prishtinës
Njoftim për përzgjedhjen e Udhëheqësit të Departamentit për Teknologji Informative
Njoftim i kandidatëve të cilët kanë kaluar testin me shkrim Vozitës në ZMNV
NJOFTIM për Përzgjedhjen përfundimtare të kandidatit më të suksesshëm për pozitën Zyrtar Ligjor 1 një pozitë në PTH. Prishtinë
Njoftim - Lista e ngusht e kandidatëve për poziten Udhëheqës i Departamentit të teknologjisë Informative
Konkursi Zyrtar për Përkthime 3 PTH Mitrovicë, dy (2) pozita
Njoftim për kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë Udhëheqës i Divizionit për sisteme elektronike
Njoftim i kandidatëve të përzgjedhur në listën e ngushtë për pozitën Vozitës në ZMNV
Njoftimi i Kandidatëve të Përzgjedhur në Listën e Ngushtë - Pozita Zyrtar Ligjor 1, Një (1) pozitë - PTH. Prishtinë
Njoftim i kandidatëve të përzgjethur në listën e ngushtë Zyrtar për përkthime 3, Pth-Ferizaj
Konkurs për praktikant për periudhë një vjeçare në Prokurorinë Themelore në Pejë
Njoftim i Kandidatëve të Përzgjedhur në Listën e Ngushtë për pozitën - Udhëheqës i Divizionit të Burimeve Njerëzore në SKPK
Udhëheqës i Departamentit për Teknologji Informative, Një ( 1 ) Pozitë, Rishpallje dhe Udhëheqës i Divizionit për sisteme elektronike (softuer), Një ( 1 ) Pozitë, Rishpallje (1)
Konkurs - Zyrtar Ligjor 1, një (1) pozitë PTH Prishtinë
NJOFTIM për përzgjedhjen përfundimtare për pozitën Zyrtar për Përkthime 3, një pozitë në SKPK
Konkurs - Asistent i Këshilltarit Rezident të Binjakëzimit
Konkursi për vozitës në ZMNV
Konkurs-Rishpallje për Zyrtar për Përkthime 3, një (1) pozitë në PTH Ferizaj
Zyrtar për Përkthime 3, një (1) pozitë në Sekretariatin e KPK-ës.
Lista perfundimtare e provimit per prokuror 2017
Udhëheqës i Divizionit për Burime Njerëzore një (1) pozitë në SKPK.
NJOFTIM-Rezultatet preliminare të provimit për prokurorë
Konkurs për pozitë Përkthyes në Sekretariatin e KPK-së
Njoftim për përzgjedhjen përfundimtare për pozitën Zyrtar për mbrojtje të viktimave në Gjilan
Njoftim për perzgjedhjen përfundimtare - Referent i Lartë PTH Gjakovë
Njoftim për Përzgjedhjen Përfundimtare për Pozitën - Zyrtar Ligjor 2, - dy (2) pozita në Prokurorin Themelore Prishtinë
Lista përfundimtare me kandidatët e nominuar për anëtar të Këshillit Prokurorial të Kosovës nga radhët e Prokurorisë së Apelit
Shpallje e brendshme për avancim të prokurorëve të shtetit
Njoftim për LISTEN E NGUSHTË - Zyrtar për Mbrojtje të Viktimave –një pozitë, ZMNV - Gjilan
Njoftimi i Kandidatëve të Përzgjedhur në Listën e Ngushtë - Zyrtar Ligjor 2, dy pozita PTH. Prishtinë
Njoftim i kandidatëve të përzgjedhur në listën e ngushë - Referent i Lartë në PTH Gjakovë
Njoftim për ANULIM - Zyrtar për Përkthime 3, një (1) pozitë,në Prokuroinë Themelore Ferizaj
NJOFTIM - Anulohet pozita Udhëheqës i Divizionit të Burimeve Njerëzore
Njoftim për shpalljen e zgjedhjeve për anëtar të KPK-së nga radhët e prokuroreve të Prokurorisë së Apelit
Njoftim për përzgjedhjen përfundimtare për pozitën Udhëheqës i Divizionit per Prokurim-SKPK
Njoftim për përzgjedhjen përfundimtare -Udhëheqës i D. Infrastrukturës
Njoftim për përzgjedhjen përfundimtare -Udhëheqës i D. Elektronikes
Konkurs për pesë pozita
Konkurs Publik për anëtarin e KPK-së nga radhët e shoqërisë civile - Rishpallje
Konkurs Publik për anëtarin e KPK-së nga radhët e shoqërisë civile - Rishpallje
NJOFTIM - për kandidatin më të suksesshëëm për pozitën Administrator i Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës
Konkurs për pesë (5) pozita
Njoftimi i Kandidatëve të përzgjedhur për kryerjen e Praktikës Vullnetare një vjeçare në PTH. Pejë
Njoftim për përzgjedhjen përfundimtare per poziten-Udhëheqës i Departamentit për Buxhet, Financa dhe Shërbime të Përgjithshme
Njoftim Udheheqes i Divizionit për Divizionit për Infrastruktur
Njoftim Udheheqes i Divizionit për Divizionit për Elektronik
Njoftimi i Kandidatëve - Lista e Ngushtë - Udhëheqës i Divizionit për Prokurim
Njoftim i Kandidatëve - Lista e Ngushtë - Udhëheqës i Divizionit të Burimeve Njerëzore
Njoftim i kandidatit të përzgjedhur për pozitën Udhëheqës i Sektorit të Shkrimores PTH Prishtinë
Njoftim i kandidatëve të përzgjedhur në listën e ngushtë – Administrator në PSRK
Njoftim për përzgjedhjen përfundimtare - Udhëheqës për Komunikim Publik – Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit
Njoftimi i Kandidatëve të Përzgjedhur në Listën e Ngushtë - Praktikantë Vullnetar - PTH. Prishtinë
Shpallja e Brendshme - Avancim në Karrierë - 15.09.2017 - 22.09.2017
Konkursi një vjeçar për praktikantë në PTH Pejë
Njoftim - Lista e ngushtë - Udheheqës i Sektorit të Shkrimores - PTH. Prishtinë
Njoftim i kandidatëve të përzgjedhur në listën e ngushtë-Udhëheqës i Departamentit për Buxhet ,Financa dhe Shërbimeve të Përgjithëshme
Njoftim për poziten Udhëheqës i Departamentit për Teknologji Informative, Një Pozitë, Rishpallje,
Njoftim për poziten Udhëheqës për Komunikimin me Publikun, Një Pozitë, Rishpallje,
KONKURS PËR PRAKTIKANTË VULLNETAR Nr. 02/2017
Administrator i Prokurorisë, Një(1)pozitë, PSRK
Njoftim - Zyrtar Ligjor në Zyrën e Kryeprokurorit të Shtetit
Njoftim - Zyrtar Ligjor në Prokurorin Speciale të Republikës së Kosovës
Njoftim - Zyrtar Ligjor në Prokurorin Themelore në Ferizaj
Udhëheqës i Sektorit të Shkrimores - Prokuroria Themelore Prishtinë
Udhëheqës i Departamentit për Teknologji Informative, Një ( 1 ) Pozitë, Rishpallje dhe Udhëheqës për Komunikim me Publikun, Një ( 1 ) Pozitë, Rishpallje
Lista Përfundimtare-Testi me Shkrim
Njoftim -Zyrtar i Lartë për bashkpunim Profesional -Prokuroria Themelore Gjilan
Njoftim -Zyrtar i Lartë për bashkpunim Profesional -Prokuroria Apelit
Njoftim -Zyrtar i Lartë për bashkpunim Profesional -Prokuroria Themelore Prizren
Njoftim -Zyrtar i Lartë për bashkpunim Profesional -Prokuroria Themelore Prishtine
KONKURS - Udhëheqës i Departamentit për Buxhet, Financa dhe Shërbime të Përgjithshme
Konkurs Publik për anëtarin e KPK-së nga radhët e shoqërisë civile
Njoftim për Listën e Ngusht - Zyrtar Ligjor për kohë të caktuar - ZKSH
Njoftim për Listën e Ngusht - Zyrtar Ligjor për kohë të caktuar - PSRK
Njoftim për Listën e Ngusht - Zyrtar Ligjor për kohë të caktuar - PTH Ferizaj
LISTA E KANDIDATËVE TË CILET KALUAN TESTIN ME SHKRIM
Njoftim për zgjedhjen përfundimtare Zyrtar Ligjor 2-Prokuroria Themelore Prishtinë
Njoftim i kandidatëve për Përfshirje në Listë të Ngushtë - Zyrtar i Lartë për Bashkëpunim Profesional - P. e Apelit - PTH. Prishtinë - PTH. Prizren
NJOFTIM - Anulim i Konkursit - Rishpallje - Udhëheqës i Sektorit të Shkrimores - PTH. Prishtinë
NJOFTIM për Përzgjedhjen Përfundimtare - Zyrtar për Përkthime 3, Një pozitë PTH. Prishtinë
Njoftim për Listën e Ngusht - Zyrtar Ligjor - PTH-Prizren
Njoftim për Listën e Ngusht - Zyrtar Ligjor - PTH-Prishtinë
Njoftim për Listën e Ngusht - Zyrtar Ligjor - PTH-Gjilan
Njoftim për Listën e Ngusht - Zyrtar Ligjor - PTH-Apelit
NJOFTIM për Anulim të Shpalljes së Brendshme për Avancim në Karrierë për pozitën Udhëheqës i Departamentit për Tek.Info.
NJOFTIM i Kandidatëve të Përzgjedhur në Listën e Ngushtë për Pozitën Udhëheqës i Sektorit të Shkrimores - PTH. Prishtinë
NJOFTIM për Anulim të Pozitës Administrator i Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës
Njoftim i kandidatëve -Zyrtar Ligjor 2 -Prokuroria Themelore Prishtinë
NJOFTIM i Kandidatëve të Përzgjedhur në Listën e Ngushtë - Zyrtar për Përkthime 3, - PTH. Prishtinë
Shpallje e Brendshme për Avancim në Karrierë - Rishpallje
Udhëheqës për komunikim me publikun
NJOFTIM - Anulim i Shpalljes së Brendshme për Avancim në Karrierë
Konkurs -PUNËSIMI PËR KOHË TË CAKTUAR Për zëvendësim të nëpunëses që gjendet në pushim të lehonisë
Njoftim për pozitën-Udhëheqës për Komunikim Publik
Njoftimi për pozitën-Udhëheqes i Departatmentit për Teknologji Informative
Lista përfundimtare - Testi kualifikues
Njoftimin për anulimin e Shpalljes së Brendshme për Avancim në Karrierë
Njoftim për Korrigjim të Konkursi të datës 01.07.2017
Rishpallje - Zyrtar i Lartë për Bashkëpunim Profesional, pesë (5) Pozita
Rishpallje dhe Shpallje e Konkursit
Njoftim-KALON-Testi Kualifikues
Njoftim-NUK KALON-Testi Kualifikues
SHPALLJE TË BRENDSHME PËR AVANCIM NË KARRIERË
NJOFTIM - për anulim të procesit të rekrutimit për pozitën Zyrtar i Lartë për Bashkëpunim Profesional
NJOFTIM për përzgjedhjen përfundimtare - Zyrtar Ligjor 1, në PTH. Pejë
NJOFTIM për përzgjedhjen përfundimtare - Zyrtar Ligjor 1, në PTH. Gjilan
NJOFTIM për përzgjedhjen përfundimtare - Zyrtar Ligjor 1, PTH. Prizren
NJOFTIM për përzgjedhjen përfundimtare - Zyrtar Ligjor 1, PTH. Prishtinë
NJOFTIM për përzgjedhjen përfundimtare - Zyrtar Ligjor 1, PTH. Ferizaj
Njoftimi për praktikant vullnetar
Njoftimi i kandidatëve për pozitën Administrator i Prokurorisë - Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës
Njoftim-Testi kualifikues
Njoftim për përzgjedhjen përfundimtare për pozitën Zyrtar për buxhet dhe financa
Njoftim për përzgjedhjen përfundimtare - Zyrtar Ligjor
Njoftim për përzgjedhjen përfundimtare Zyrtar për përkthime - Sekretariati i KPK-së
Njoftim për përzgjedhjen përfundimtare - Refrent i Lartë -PSRK
Njoftim i kandidatëve të përzgjedhur në listën e ngusht - Zyrtar për Buxhet e Financa, PTH Prizren
Konkurs për praktikant
Njoftim – Anulohet konkursi për pozitën Udhëheqës i Sektorit të Shkrimores në PTH Prishtinë
Njoftimi i kandidatëve të përzgjedhur për listën e ngushtë Zyrtar për Përtkhime, Sekretariati i KPK-së Prishtinë
Njoftim për anulim të pozitës Zyrtar për përkthime, Prokuroria Themelore Prishtinë
Njoftim – kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë për pozitën Zyrtar Ligjor në PTH-Prishtinë
Njoftim – kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë për pozitën Zyrtar Ligjor në PTH-Ferizaj
Referent i Lartë, një pozitë në Prokurorinë Speciale të Republikës së Kosovës
Administrator i Prokurorisë, një pozitë në Prokurorinë Speciale të Republikës së Kosovës
Njoftim i Kandidatëve
NJOFTIM I KANDIDATËVE TË PËRZGJEDHUR NË LISTËN E NGUSHTË
Njoftim i kandidatëve të përzgjedhur në listën e ngushtë - Zyrtar Ligjor 1
Njoftim i kandidatëve të përzgjedhur në listën e ngushtë
Rishpallje - Konkurs për pozitën Zyrtar për Buxhet dhe Financa 2 në kohë të caktuar Prokurorinë Themelore të Prizrenit
Njoftim për gabimin teknik të përvjedhur në Konkursin e datës 28.04.2017
NJOFTIM për zgjedhjen përfundimtare të konkursit të brendshëm – Vozitës në Prokurorinë Themelore të Gjilanit
NJOFTIMI i kandidatëve të përzgjedhur në Listën e Ngushtë - Vozitës - Prokuroria Themelore Gjilan
Konkurs për 17 pozita
Njoftim lidhur me konkursin Zyrtar i Financave në Prokurorin Themelore të Prizrenit
Konkursi i brendshëm - Vozitës në Prokurorin Themelore të Gjilanit
Konkurs për prokurorë - Prill 2017
Zyrtar i Financave - Prokuroria Themelore Prizren
Njoftimi dhe Regjistri i Praktikantëve 2017 - 2018
Konkurs Nr.116.2017 - për praktikant vullnetarë - 2017
Njoftimin për përzgjedhjen përfundimtare për pozitën: Udhëheqës i Divizionit për Hulumtime e Ndërtim të Kapaciteteve, një pozitë në KPK/NJSHPP
NJOFTIM - i kandidatëve që kanë kaluar testin me shkrim për pozitën Udhëheqës i Divizionit për Hulumtime e Ndërtim të Kapaciteteve KPK-NJSHPP
Shpallje e Brendshme Nr.48.2017 – për avancim të prokurorëve të shtetit
NJOFTIM I KANDIDATËVE TË PËRZGJEDHUR NË LISTËN E NGUSHTË -Udhëheqës i Divizionit për Hulumtime e Ndërtim të Kapaciteteve në NJSHPP-KPK, një (1) pozitë
NJOFTIM - Për Përzgjedhjen Përfundimtare për pozitën - Zyrtar Ligjor - Prokuroria Themelore Prizren
NJOFTIM - Për Përzgjedhjen Përfundimtare për pozitën - Zyrtar Ligjor - Prokuroria Themelore Ferizaj
NJOFTIM - Për Përzgjedhjen Përfundimtare për pozitën - Zyrtare për Buxhet dhe Financa - Sekretariati i KPK-së
KONKURS - Udhëheqës i Divizionit për Hulumtime e Ndërtimin e Kapaciteteve
Njoftim lidhur me përzgjedhjen përfundimtare - Zyrtar për Mbrojtje të Viktimave, ZMNV Ferizaj
NJOFTIM I KANDIDATËVE TË PËRZGJEDHUR NË LISTË E NGUSHTË - ZYRTAR PËR BUXHET DHE FINANCA
Njoftim - Anulohet Konkursi për pozitën Udhëheqës i Divizionit për Hulumtime e Ndërtimin e Kapaciteteve
Lista e prokurorëve që kanë aplikuar për kryeprokurorë të prokurorive Themelore
Njoftim i kandidatëve të përzgjedhur në listën e ngushtë - Udhëheqës i Divizionit për Hulumtime e Ndërtimin e Kapaciteteve - KPK-NJSHPP
Njoftimi i kandidatëve të përzgjedhur në listën e ngushtë - Zyra për Mbrojtje dhe Ndihmë Viktimave në Ferizaj
Njoftimi i kandidatëve të përzgjedhur në listën e ngushtë - Prokuroria Themelore Prizren
Njoftimi i kandidatëve të përzgjedhur në listën e ngushtë - Prokuroria Themelore Ferizaj
KONKURS - Zyrtar për Buxhet dhe Financa
VENDIM - Komisioni për Zgjidhjen e Kontesteve dhe Ankesave i SKPK-ës Refuzohet ankesa e Vlora Gashi
KONKURS - Udhëheqës i Divizionit për Hulumtime e Ndërtimin e Kapaciteteve
Njoftim lidhur me procesin e avancimit - Zyrtar Ligjor
Rezultatet përfundimtare të provimit
Konkurs për Kryeprokuror të prokurorive Themelore
NJOFTIM - për rezultatet preliminare të provimit
NJOFTIM – Lista e kandidatëve të cilet kaluan TESTIN ME SHKRIM
Njoftim për rezultatin e përzgjedhjes përfundimtare të Kandidatit në procedure e rekrutimit për pozitën
Njoftim për Anulimin e konkursit për pozitën – REFERENT I LARTË në Prokurorin Themelore në Gjilan
NJOFTIM – Lista e kandidatëve të cilet kaluan TESTIN ME SHKRIM
Njoftim për pozitën Zyrtar Administrativ në Këshillin Prokurorial të Kosovës
Shpallje e Brendshme - Për transferimin të prokurorëve të Shtetit
Konkurs i brendshëm për emërimin e Kryeprokurorit të Prokurorisë së Apelit
Konkurs i brendshëm për emërimin e Kryeprokurorit të Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës
K O N K U R S - Për Pozitat Nga Radhet E Bashkësisë Joshumice Në Kosovë
K O N K U R S - Për Integrimin E Administratës Prokuroriale
Konkursi për Prokuror 2016