100 - Legjislacionii | Keshilli Prokurorial i Kosoves
Udhëzim Administrativ Nr.01.2020 për Sigurimin, Ruajtjen, Qasjen dhe Rendin në objektet e Sistemit Prokurorial të Republikës së Kosovës.
Udhezim Administrativ NR.02.2018-Per perdorimin e automjeteve zyrtare te Sistemit Prokurorial
Udhëzim Administrativ Nr.01.2018 - Për caktimin e normës orientuese për prokurorët e Shtetit
Udhezim Administrativ Nr.02.2017 - për ndryshim plotesimin e Udhëzimit Administrativ Nr.02.2016-perdorimi i tel mobil dhe fiks
Udhëzim Administrativ Nr.01.2017-Për Nryshimin dhe Plotësimin e Udhëzimit Administrativ Nr.01.2016 Për Caktimin e Shpenzimeve të Reprezentacionit
UDHËZIM - Nr.780.2016, lidhur me rastet e dhunës në familje
Udhëzim Administrativ Nr. 05/2013 Për Caktimin e Shpenzimeve të Reprezentacionit