102 - Legjislacionii | Keshilli Prokurorial i Kosoves
Rregullore Nr.01.2020 - Për trajnime dhe zhvillimin profesional në sistemin prokurorial
Rregullorja nr.06.2019 për emërimin e Kryeprokurorit të Shtetit dhe kryeprokurorëve të prokurorive të Republikës së Kosovës
Rregullorja Nr. 05/2019 - Për Procedurën Disiplinore të Prokurorëve
Rregullore Nr.04.2019 - Për procedurën e ndërmjetësimit të rasteve nga prokuroria
Rregullore Nr.03.2019 - Për Shërbimin e Komunikimit Publik në Sistemin Prokurorial
Rregullore NR.02/2019 Për administrimin dhe ndarjen e lëndëve në Prokurorin e Shtetit
Rregullore Nr.01.2019 Për Ndryshimin dhe Plotësimin e Rregullores Nr.08.2016 Për Emërimin e Kryeprokurorëve
Rregullore Nr.01-2018 - Për Shfrytëzimin e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit në Sistemin Prokurorial
Rregullore Nr.06.2017 - Për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores Nr.02.2015 për zgjedhjen e anëtarëve të KPK-së
Rregullore Nr.05/2017 - Për komisionin për buxhet, financa dhe personel
Rregullore Nr.04/2017 - Për klasifikimin e informacioneve të sistemit prokurorial të Republikës së Kosovës
Rregullore Nr.03.2017- Për Komisionin per Administrimin e Prokurorive
Rregullore Nr.02.2017 - Për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores Nr.03.2016, mbi rolin dhe veprimtarinë e Bordit Drejtues të Projektit TIK-SMIL
Rregullore Nr.01.2017 - Për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores Nr.09.2015, për zgjedhjen e Kryesuesit dhe Zëvendës Kryesuesit të Këshillit
Rregullore Nr.09.2016 - për Veprimtarinë, Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës në Sekretariatin e Këshillit Prokurorial të Kosovës
Rregullore Nr.08.2016 - për emërimin e Kryeprokurorëve
Rregullore NR.07.2016 - për procedurën disiplinore për anëtarët e KPK-së
Rregullore Nr.06.2016 – për Komunikim Publik
Rregullore Nr. 05.2016 – për Njësinë Ndërlidhëse për Përgjime
Rregullore Nr.04.2016 - për Bashkëpunim Institucional
Rregullore Nr.03.2016 - për transferimin dhe avancimin e prokurorëve të Shtetit
Rregullore Nr.10.2015-për organizimin dhe veprimtarinë e KPK-së