142 - Legjislacionii | Keshilli Prokurorial i Kosoves
Vendim Nr.321.2018 - Caktohen udhëheqësit e departamenteve në PTH të Prishtinës
Vendim Nr.320.2018 – Prokurori Burim Qerkini transferohet në Departamentin për Krime të Renda në PTH të Ferizajt
Vendim Nr.327.2018 – Prokurori Veton Shabani transferohet në Departamentin për Krime të Rënda në PTH të Ferizajt
Vendim Nr.326.2018 - Miratohet Raporti për aktivitete dhe rekomandimet e KKLKE për periudhën tetor-dhjetor 2017
Vendim Nr.325.2018 - Miratohet Raporti i grupit punues për monitorim dhe vlerësim të zbatimit të Planit Strategjik 2016-2018, për periudhën tetor-dhjetor 2017
Vendim Nr.324.2018 - Miratohet Raporti vjetor 2017 i Mekanizmit Përcjellës nder-institucional për harmonizimin e statistikave për veprat penale karakteristike
Vendim Nr.323.2018 - Miratohet Raporti vjetor 2017 i Komisionit për Mbikëqyrjen e zbatimit të Planit Strategjik(2016-2018) dhe Planit te Veprimit për ngritjen e efikasitetit
Vendim Nr.322.2018 – Prokurorja Habibe Salihu transferohet në PSRK
Vendim Nr.319.2018 – Prokurorit Agron Qalaj i vazhdohet mandati si Prokuror në Zyrën e Kryeprokurorit të Shtetit
Vendim Nr.318.2018 – Prokurori Agim Kuka transferohet në Departamentin për të Mitur në PTH të Ferizajt
Vendim Nr.316.2018 - Për shpalljen e brendshme për tetë (8) pozita për avancim të prokurorëve të shtetit
Vendim Nr.236.2018 - Ndryshohet pika 1 e Vendimit KPK.Nr.48.2016, dt. 12 shkurt 2016 për themelimin e Komisionit për Vlerësimin e Performancës së Prokurorëve
Vendim Nr.235.2018 - Themelohet Komisioni për Transferim dhe Avancim të Prokurorëve të Shtetit
Vendim Nr.221.2018 - Aprovohet rekomandimi i Komisionit për shqyrtimin e kërkesës për kompensim të ish prokurorit Suad Kuraja
Vendim Nr.220.2018 - Miratohet Udhëzimi Administrativ Nr.01.2018, për caktimin e normës orientuese për prokurorët e Shtetit
Vendim Nr.212.2018 - Aprovohet kërkesa e Agjencionit UBO Consulting
Vendim Nr.189.2018 - për shpalljen e brendshme për pese(5) pozita për avancim të prokurorëve të Shtetit në PSRK
Vendim Nr.47.2018 - Miratohet Raporti i Mbikëqyrësit të zbatimeve të tetë rekomandimeve
Vendim Nr.46.2018 - Miratohet Lista e prokurorëve që do të vlerësohen gjatë vitit 2018
Vendim Nr.45.2018 - Miratohet Plani i Punës së KPK-së për vitin 2018