142 - Legjislacionii | Keshilli Prokurorial i Kosoves
Vendim - Reduktohen esencialisht aktivitetet në kuadër të Këshillit Prokurorial të Kosovës dhe Prokurorit të Shtetit
Vendim Nr.1858.2019 - Raze Loshaj, i anonimizuar
Vendim Nr.1582.2019 - Ferdane Sylejmani, i anonimizuar
Vendim Nr.1581.2019 - Agim Kurmehaj
Vendim Nr.149.2020 - Huma Jetishi, i anonimizuar
Aktgjykim-AA.nr.01.2020 Nr.172.2020 - Muharrem Bajraktari
Aktgjykim AA.nr.33.2019 Nr.102.2020 - Ruhan Salihu, i anonimizuar
Vendim Nr.255.2020 - Themelohen tre departamente në kuadër të PSRK-së
Vendim Nr.253.2020 - Sebahate Sinani
Vendim Nr.252.2020 - Burim Çerkini
Vendim Nr.251.2020 - Dren Paca
Vendim Nr.235.2020 - Bogdan Spadijer
Vendim Nr.234.2020 - Miratohen Raportet e KKLKE për periudhat korrik-shtator 2019 dhe tetor-dhjetor 2019
Vendim Nr.233.2020 - Miratohet Raporti vjetor i punës së KPK-së për vitin 2019
Vendim Nr.229.2020 - për Shpalljen e brendshme për plotësim me një prokuror në DKR në PTH Ferizaj
Vendim Nr.230.2020 - për Shpalljen e Brendshme për plotësim me një prokuror në DM në PTH Prishtinë
Vendim Nr.231.2020 për Shpalljen e Brendshme për plotësim me dy pozita në DKR në PTH Prishtinë
Vendim Nr. 31.2020 - Për transferimin e përkohëshem të prokurores Sebahate Sinani
Vendim Nr.126.2020 - Për pensionimin e prokurorit Syl Hoxha
Vendim Nr.125.2020 - Për pensionimin e prokurores Argita Bulatovic
Vendim Nr.142.2020 - Miratohet Lista e prokurorëve të cilët duhet të nënshtrohet procesit të vlerësimit të performancës gjatë vitit 2020
Vendim Nr.139.2020 - Miratohet Raporti i Grupit për mbikëqyrje të Njësitit për luftimin e korrupsionit dhe krimeve ekonomike
Vendim Nr.138.2020 - Miratohet Raporti i Komisionit për vlerësimin e parë të performancës së 20 prokurorëve me mandat fillestar
Vendim Nr.137.2020 - Miratohet Udhëzimi Administrativ Nr.01.2020 për Sigurimi,Ruajtja,Qasjen dhe Rendin në objektet e SPK.
Vendim Nr.132.2020 - Për Ri-shpalljen e brendshme për plotësim me një prokuror në PTH-Mitrovicë
Vendim Nr.64.2020 - Lejohet ndjekja e Programit të mentorimit në Mbretërinë e Bashkuar të prokurorëve Atdhe Dema, Armend Hamiti dhe Burim Çerkini
Vendim Nr.44.2020 - Miratohet Raporti i Komisionit për Transferim dhe Avancim të prokurorëve të Shtetit
Vendim Nr.43.2020 - Miratohet kërkesa e zëvendës kryeprokurorit të Prokurorisë Themelore në Gjakovë për Ali Uka për transferim të përkohshëm
Vendim Nr.42.2020 - Miratohet Raporti i Komisionit për Transferim dhe Avancim të prokurorëve të shtetit
Vendim Nr.41.2020 - Miratohet Rregullorja Nr.01.2020 për Trajnime dhe zhvillim profesional
Vendim Nr. 33.2020 - Për rishpalljen e brendshme për prokuror në PTH Mitrovicë
Vendim Nr 1498 2019 - Besim Kelmendi, prokuror në Zyrën e Kryeprokurorit të Shtetit, përgjegjës për të pranuar dhe trajtuar sinjalizimin
Vendim Nr.1981.2019 - Për shpalljen e brendshme - Prokuror në PTH në Prizren
Vendim Nr.1980.2019 - Për shpalljen e brendshme - Prokuror në PTH në Mitrovicë
Vendim Nr.1979.2019 - Për shpalljen e brendshme - Prokuror në PTH në Pejë
Vendim Nr.1684.2019 - Themelohet Paneli Hetimor i KPK-së për hetimin e rastit disiplinor AD.01.19
Vendim Nr.1683.2019 - Themelohet Paneli Hetimor i KPK-së për hetimin e rastit disiplinor AD.03.19
Vendim Nr.1682.2019 - Aprovohet dokumenti lidhur me politikat e trajnimit për prokurorët dhe stafin administrativ të sistemit prokurorial për vitin 2020
Nr.1528.2019-Vendim-Miratohet lista përfundimtare e kandidatëve për Kryeprokuror të Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës
Nr.1527.2019 - Vendim - Miratohet lista përfundimtare e kandidatëve për Kryeprokuror të Prokurorisë Themelore në Prishtinë
Nr.1526.2019-Vendim-Miratohet Raporti përfundimtar i Komisionit për Vlerësimin e Performancës për dy Prokurorë të shtetit me mandat fillestar
Nr.1525.2019-Vendim-Miratohet Raporti i Komisionit për Transferim dhe Avancim të prokurorëve të Shtetit KPK.27.2019
Nr.1524.2019-Vendim-Aprovohet Rekomandimi i Komisionit Ad hoc për shqyrtimin e kërkesës së Shpresa Bakija dhe Xhavit Osmani
Nr.1523.2019-Vendim-Themelohet Paneli Hetimor për hetimin e rastit disiplinor AD.22.2019 në PTH-Prishtinë
Vendim Nr.1406.2019 - Miratohet raporti për aktivitetet dhe rekomandimet e Koordnatorit Kombëtar për Luftimin e Krimeve Ekonimike për periudhën prill-qershor 2019,pa rekomandime
Vendim Nr.1402.2019 - Themelohet Paneli Vlerësues për emërimin e Kryeprokurorit të Prokurorisë Themelore në Prishtinë
Vendim Nr.1401.2019 - Themelohet Paneli Vlerësues për emërimin e Kryeprokurorit të Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës
Vendim Nr.1255.2019 - Themelohet Paneli Hetimor për hetimin e rastit disiplinor AD.19.2019 NË PTH-Prishtinë
Vendim Nr.1254.2019 - Themelohet Paneli Hetimor për hetimin e rastit disiplinor AD.18.2019 në PTH-Prishtinë
Vendim Nr.1253.2019 - Themelohet Paneli Hetimor për hetimin e rastit disiplinor AD.17.2019 në PTH-Prishtinë
Vendim Nr.1252.2019 - Miratohet pjesërisht kërkesa e Kryeprokurorit të PTH-Mitrovicëpër transferimin e një prokurori
Vendim Nr.1251.2019 - Miratohet Rregullorja Nr.06.2019 për emërimin e Kryeprokurorit të Shtetit dhe kryeprokurorëvetë prokurorive të Republikës së Kosovës
Vendim Nr.1250.2019 - Themelohet Komisioni për shqyrtimin e kërkesës së ish-prokurorit Feti Tunuzliu
Vendim Nr.1248.2019 - Miratohet Raporti i Komisionit për Transferim dhe Avancim të prokurorëve të Shtetit KPK.25.2019-Ismet Tofaj
Vendim Nr.1247.2019 - Miratohet Raporti për Transferim dhe Avancim të prokurorëve të Shtetit KPK.26.2019-Arjana Shajkovci
Vendim Nr. 514.2019 - Themelohet komisioni për shqyrtimin e kërkesës së ish prokurorëve të Shtetit, Shpresa Bakija dhe Xhavit Osmani
Vendim Nr.1399.2019 -Për shpalljen e brendshme për plotësimin më 1 pozitë për prokuror në Departamentin për Krime të Rënda të Prokurorisë Themelore në Gjakovë
Vendim Nr.1242.2019 - Për shpalljen e konkursit për Kryeprokuror të Prokurorisë Themelore të Prishtinës
Vendim Nr.1243.2019 - Për shpalljen e konkursit për Kryeprokuror të Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës
Vendim për miratimin e Rregullores Nr.05.2019 për përgjegjësinë disiplinore të prokurorëve
Vendim për rishpalljen e Konkursit të brendshëm për plotësim të një pozite për prokuror në PTH Gjakovë
Vendim për aprovimin e Kërkesës Buxhetore për periudhën kohore 2020-2022
Vendim për obligimin e Komisionit për transferim dhe avancim të prokurorëve të shtetit që të trajtojë kërkesën e Kryeprokurorit të PTH-Prizren Admir Shala
Vendim - Miratohet Raporti i Komisionit për vlerësimin e performancës së trembëdhjet prokurorëve me mandat të përhershëm
Vendim - Aprovohet kërkesa e ish-Prokurorit Bajram Hamitaga për kompensimin e të ardhurave personale sipas rekomandimit të Komisionit
Vendim Nr.723.2019 - Për shpalljen e brendshme për plotësimin e një pozit për prokuror në PTH në Gjakovë
Vendim Nr.656.2019 - Leslie Green delegohet të punojë në kuadër të KKLKE
Vendim Nr.635.2019 - Propozim për lirim nga detyra e prokurorit të shtetit për z. Reshat Millaku, për arsye të arritjes së moshës së pensionimit
Vendim Nr.636.2019 - Propozim për lirim nga detyra e prokurorit të shtetit për z. Xhavit Osmani, për arsye të arritjes së moshës së pensionimit
Vendim Nr.634.2019 - Për shpalljen e brendshme për plotësim me dy pozita për prokuror në Departamentin për Krime të Rënda të Prokurorisë Themelore në Prishtinë
Vendim Nr.633.2019 - Për shpalljen e brendshme për plotësim me një pozitë për prokuror në Departamentin për të Mitur të Prokurorisë Themelore në Ferizaj
Vendim Nr.632.2019 - z. Afrim Shefkiu, prokuror në Prokurorinë Speciale të Republikës së Kosovës, caktohet Ushtrues Detyre i Kryeprokurorit të Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës
Vendim Nr.484.2019 - Miratohet Raporti përfundimtar i KVP-së për tetë(8) prokurorë të shtetit me mandat të përhershëm
Vendim Nr.479.2019 - znj.Merita Bina Rugova, prokurore në PSRK, zgjedhet Anëtare e KPK-së, me mandat pesë (5) vjeçar
Vendim Nr.459.2019 - Miratohet Plani Strategjik i sistemit prokurorial 2019-2021
Vendim Nr.458.2019 - Miratohet Rregullorja Nr.02.2019 për administrimin dhe ndarjen e lëndëve në Prokurorinë e Shtetit
Vendim Nr.457.2019 - Për transferimin e prokurorit Ibrahim Fejza nga PTH Prishtinë në PTH Mitrovicë
Vendim Nr.456.2019 - Për transferimin e prokurores Fikrije Sylejmani nga PTH Mitrovicë në PTH Prishtinë
Vendim Nr.455.2019 - Miratohet Raporti i Komisionit për transferim të përhershëm të prokurorëve të shtetit,Fikrije Sylejmani dhe Ibrahim Fejza
Vendim Nr.1458.2018 - Miratohet pjesërisht raporti i Komisionit për avancim të katër (4) prokurorëve të shtetit në PSRK
Vendim Nr.887.2018 - Miratohet Raporti i Komisionit për Transferim dhe Avancim të prokurorëve të shtetit
Vendim Nr.517.2018 - Miratohet Raporti i Komisionit për transferim dhe avancim të prokurorëve të shtetit me propozim që prokurorja znj.Habibe Salihu të avancohet në PSRK
Vendim Nr.308.2019 -Aprovohet dorëheqja e Blerim Isufaj nga pozita e anëtarit të KPK-së nga radhët e prokurorëve të PSRK-së
Vendim Nr.307.2019 -Themelohet Komisioni Zgjedhor i KPK-së për zhvillimin e zgjedhjeve për anëtar të KPK-së nga radhët e prokurorëve të PSRK-së
Vendim Nr.306.2019 - Themleohet Komisioni për vlerësimin e kandidatëve për kryeprokurorë të PSRK-së
Vendim Nr.305.2019 - Miratorhet Raporti i gjeografisë së krimeve për periudhën 2013-2017.
Vendim Nr.304.2019 - Miratohet raporti për aktivitetet e KKLKE-së për periudhën tetor-dhjetor 2018
Vendim Nr.288.2019 - Për shpalljen e zgjedhjeve për anëtar të KPK-së nga radhët e prokurorëve të PSRK-së
Vendim Nr.286.2019 - Për shpalljen e konkursit për Kryeprokuror të PSRK-së
Vendim Nr.268.2019 - Aprovohet kërkesa e Kryeprokurorit të PTH-Gjakovë Ali Selimaj dhe vazhdohet afati i transferit të prokurorit Ramiz Buzhala
Vendim Nr.266.2019 - Miratohet Strategjia për Krimet e Luftës
Vendim Nr.265.2019 - Miratohet Rapoti i mekanizmit Përcjellës ndërinstitucional për harmonizimin e statistikave për veprat karakteristike për vitin 2018
Vendim Nr.264.2019 - Miratohet Raporti Vjetor i Punës së Këshillit Prokurorial të Kosovës për vitin 2018
Vendim Nr.262.2019 - Largohet nga përdorim aplikacioni databaza në sistemin prokurorial të Kosovës PP1,PP2 dhe PPM.
Vendim Nr.261.2019 - Themelohet Grupi Punues për hartimin e Rregullores për Vlerësimin e Performancës së Prokurorëve
Vendim Nr.259.2019 - Miratohet Rregullorja Nr.01.2019 për Nrdyshimin dhe plotësimin e Rregullores Nr.08.2016
Vendim Nr.130.2019 - Për rishpalljen e konkursit të brendëshëm për tri pozita për prokurorë në PSRK
Vendim Nr.129.2019 - Aprovohet Rekomandimi i Komisionit Ad hoc për shqyrtimin e kërkesës së prokurorit -Faik Halili
Vendim Nr.128.2019 - Aprovohet Rekomandimi i Komisionit Ad hoc për kerkesat e Abdurrahim Islamit dhe Faik Halilit-Abdurrahim Islami
Vendim Nr.127.2019 - Për rishpallje e konkursit të mbrendëshëm për plotësimin me dy pozita për prokuror në Prokurorin e Apelit
Vendim Nr.126.2019 - Miratohet Plani i Punës së Këshillit Prokurorial të Kosovës për vitin 2019
Vendim Nr.125.2019 - Obligohet NJSHPP-ja të hartojë analizë me numrin e nevojshëm për prokurorë nëpër prokurorit e Kosovës
Vendim Nr.124.2019 - Aprovohet kërkesa e prokurores Mehreme Hoxha
Vendim Nr.123.2019 - Themelohet Komisioni për shqyrtimin e kërkesës të ish prokurorit Bajram Hamitaga
Vendim Nr.122.2019 - Themelohet Grupi Punues për hartimin e Rregullores për procedurat e referimit të rasteve të ndërmjetësimit
Vendim Nr.121.2019 - Themlohet Grupi Punues për hartimin e akteve nënligjore
Vendim Nr.120.2019 - Caktimi i Udhëheqësve të departamenteve në P.Th-Prishtinë
Vendim Nr.119.2019 - Plotësohet dhe ndryshohet Vendimi KPK.Nr.54.2016
Vendim Nr.118.2019 - Shfuqizohet Vendimi KPK.Nr 49.2016
Vendim Nr.117.2019 - Sanije Gashi-Seferi
Vendim Nr.116.2019 - Miratohet raporti i Komisioit për Avancim të prokurores Sanije Gashi-Seferi
Vendim Nr.60.2019 - Miratohet Lista e prokurorëve të cilët duhet t'i nënshtrohen procesit të vleresimit të performancës gjatë vitit 2019
Vendim Nr.59.2019 - z.Bahri Hyseni, anëtar i KPK-së, zgjidhet Kryesues i KPK-së me mandat dy(2) vjeçar
Vendim Nr.58.2019 -Vazhdohet mandati i Drejtorit të SKPK-së Lavdim Krasniqi për tri(3) vitet e ardhshme
Vendim Nr.2064.2018 - Miratohet pjesërisht Raporti i Komisionit për Vlerësimin e Performancës për njëzet e një prokurorë të shtetit me mandat fillestar
Vendim Nr.2061.2018 - Miratohet raporti për aktivitetet dhe rekomandimet e Koordinatorit Kombëtar për Luftimin e Krimeve Ekonomike korrik-shtator 2018
Vendim Nr.2060.2018 - Miratohet Kodi i Etikës dhe Sjelljes Pofesionale për Prokurorë
Vendim Nr.2059.2018 - Themelohet Komisioni për shqyrtimin e kërkesave të ish prokurorëve.
Vendim Nr.2058.2018 - Miratohet Raporti i Komisionit për Mbikëqyrjen për zbatimin e planit Strategjik 2016-2018
Vendim për transferim të përkohshëm të Prokurorit z. Shkelzen Ibrahimi
Vendim për transferim të përkohshëm të Prokurorit z. Rafet Halili
Vendim për Raportin e Koordinatorit Kombëtar për luftimin e krimeve ekonomike - prill-qershor 2018
Vendim për Raportin e Komisionit për kandidatët e nominuar nga SHC-ja për anëtarë të KPK-së
Vendim
Vendim
Nr.1049.2018-Vendim-Aprovohet Opinioni Ligjor i Komisionit për Çështje Normative lidhur me pagesat për ndërmjetësues
Nr.1047.2018-Vendim-Aprovohet kërkesa buxhetore e KPK-së për vitin 2019 së bashku me propozimet e Komisionit për Buxhet Financa dhe Personel
Nr.1045.2018-Vendim-Themelohet Komisioni për shqyrtimin e kërkesave të dy ish prokurorëve të shtetit.
Nr.1044.2018-Vendim-Caktohen prokurorët përgjegjës për komunikim në prokuroritë e Kosovës.
Nr.1015.2018-Vendim-Valon Jupa cemerohet Drejtor i NJSHPP-se
Vendim Nr.932.2018 - Miratohet Raporti për aktivitetet dhe rekomandimet e Koordinatorit Kombëtar për Luftimin e Krimeve Ekonomike, për periudhën janar-mars 2018
Vendim Nr.931.2018 - Miratohet Raporti tre mujor i Mekanizmit Përcjellës nder-institucional për harmonizimin e statistikave për veprat penale karakteristike për periudhën janar-mars 2018
Vendim Nr.930.2018 - Miratohet Raporti tre mujor i Komisionit për Mbikëqyrjen e zbatimit të Planit Strategjik 2016-2018
Vendim Nr.926.2018 - Për shpalljen e brendshme për avancim të prokurorëve në PSRK
Vendim Nr.739.2018 - Përdorimi i sistemit për menaxhimin informativ të lëndëve (SMIL)
Vendim Nr.723.2018 - Miratohet Rregullorja Nr.01.2018
Vendim Nr.724.2018 – Prokurori Naim Abazi, transferohet për 6 muaj në Departamentin e Krimeve të Rënda në PTH të Prishtinës
Vendim Nr.722.2018 - Plotësohet dhe ndryshohet Vendimi KPK.Nr.261.2015
Vendim Nr.684.2018 - Anulohet procedura e rekrutimit për pozitën Udhëheqës i Departamentit të Teknologjisë Informative
Vendim Nr.321.2018 - Caktohen udhëheqësit e departamenteve në PTH të Prishtinës
Vendim Nr.320.2018 – Prokurori Burim Qerkini transferohet në Departamentin për Krime të Renda në PTH të Ferizajt
Vendim Nr.327.2018 – Prokurori Veton Shabani transferohet në Departamentin për Krime të Rënda në PTH të Ferizajt
Vendim Nr.326.2018 - Miratohet Raporti për aktivitete dhe rekomandimet e KKLKE për periudhën tetor-dhjetor 2017
Vendim Nr.325.2018 - Miratohet Raporti i grupit punues për monitorim dhe vlerësim të zbatimit të Planit Strategjik 2016-2018, për periudhën tetor-dhjetor 2017
Vendim Nr.324.2018 - Miratohet Raporti vjetor 2017 i Mekanizmit Përcjellës nder-institucional për harmonizimin e statistikave për veprat penale karakteristike
Vendim Nr.323.2018 - Miratohet Raporti vjetor 2017 i Komisionit për Mbikëqyrjen e zbatimit të Planit Strategjik(2016-2018) dhe Planit te Veprimit për ngritjen e efikasitetit
Vendim Nr.322.2018 – Prokurorja Habibe Salihu transferohet në PSRK
Vendim Nr.319.2018 – Prokurorit Agron Qalaj i vazhdohet mandati si Prokuror në Zyrën e Kryeprokurorit të Shtetit
Vendim Nr.318.2018 – Prokurori Agim Kuka transferohet në Departamentin për të Mitur në PTH të Ferizajt
Vendim Nr.316.2018 - Për shpalljen e brendshme për tetë (8) pozita për avancim të prokurorëve të shtetit
Vendim Nr.236.2018 - Ndryshohet pika 1 e Vendimit KPK.Nr.48.2016, dt. 12 shkurt 2016 për themelimin e Komisionit për Vlerësimin e Performancës së Prokurorëve
Vendim Nr.235.2018 - Themelohet Komisioni për Transferim dhe Avancim të Prokurorëve të Shtetit
Vendim Nr.221.2018 - Aprovohet rekomandimi i Komisionit për shqyrtimin e kërkesës për kompensim të ish prokurorit Suad Kuraja
Vendim Nr.220.2018 - Miratohet Udhëzimi Administrativ Nr.01.2018, për caktimin e normës orientuese për prokurorët e Shtetit
Vendim Nr.212.2018 - Aprovohet kërkesa e Agjencionit UBO Consulting
Vendim Nr.189.2018 - për shpalljen e brendshme për pese(5) pozita për avancim të prokurorëve të Shtetit në PSRK
Vendim Nr.47.2018 - Miratohet Raporti i Mbikëqyrësit të zbatimeve të tetë rekomandimeve
Vendim Nr.46.2018 - Miratohet Lista e prokurorëve që do të vlerësohen gjatë vitit 2018
Vendim Nr.45.2018 - Miratohet Plani i Punës së KPK-së për vitin 2018
Vendim Nr.36.2018 - Miratohet Raporti i Komisionit për Vlerësimin Performancës së 23 prokurorëve të shtetit
Vendim Nr.33.2018 - Miratohet Raporti përfundimtar i Komisionit për Vlerësimin Performancës së 12 prokurorëve
Vendim Nr.06.2018 - Themelohet Komisioni për shqyrtimin e kërkesës se ish prokurorit të shtetit Suad Kuraja
Vendim Nr.05.2018 - Miratohet Strategjia për Komunikim Publik e sistemit prokurorial
Vendim Nr.04.2018 - Miratohet Raporti i Komisionit për Mbikëqyrjen e zbatimit të Planit Strategjik 2016-2018
Vendim Nr.03.2018 - Miratohet kërkesa e prokurores Ardita Beqiraj-Hyseni
Vendim Nr.1615.2017 - Miratohet Raporti përfundimtar i Komisionit për Vlerësimin e performancës së tre prokurorëve
Vendim Nr.1614.2017 - Miratohet Raporti për aktivitetet e KKLKE, korrik-shtator 2017
Vendim Nr.1613.2017 - Për caktimin e 7 zyrtarëve, si persona përgjegjës për referimin e lendeve në procedure të ndërmjetësimit
Vendim Nr.1610.2017 - Miratohet Raporti i Komisionit Zgjedhor të KPK-së
Vendim Nr.1609.2017 - Miratohet Raporti i Komisionit për shqyrtimin e përshtatshmërisë se kandidatëve të shoqërisë civile për anëtarë të KPK
Vendim Nr.1606.2017 – Abdurrahim Islami avancohet si Prokuror në PSRK
Vendim Nr.1607.2017 - Afrim Shefkiu avancohet si Prokuror në PSRK
Vendim Nr.1605.2017 - Miratohet Raporti i Komisionit për avancim të prokurorëve
Vendim Nr.1190.2017 - Miratohen tri (3) raporte lidhur me veprat penale karakteristike
Vendim Nr.1441.2017 - Plotësohet dhe ndryshohet Vendimi i KPK-së, KPK.Nr.459.2017, i datës 4 shtator 2017
Vendim Nr.1440.2017 - Plotësohet dhe ndryshohet Vendimi i KPK-së, KPK.Nr.486.2017, i datës 4 shtator 2017
Vendim Nr.1439.2017 - Aprovohet kërkesa e koordinatores Nacionale për Zgjedhje Laura Pula, për kompensimin e prokurorëve dhe stafit mbështetës
Vendim Nr.1392.2017 - Për shpalljen e brendshme për tri(3) pozita për avancim për prokurorët e shtetit në PSRK
Vendim Nr.1323.2017 - Themelohet Komisioni Zgjedhor i KPK-së për zhvillimin e zgjedhjeve për anëtarin e KPK-së nga radhët e prokurorëve të Prokurorisë së Apelit
Vendim Nr.1322.2017 - Për shpalljen e zgjedhjeve për anëtar të KPK-së nga radhët e prokurorëve të Prokurorisë së Apelit
Vendim Nr.1321.2017 - Miratohet Rregullorja Nr.06.2017 për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores Nr.02.2015, për zgjedhjen e anëtarëve të KPK-së
Vendim Nr.1269.2017 - Rishpallet konkursi publik për anëtarin e KPK-së nga radhët e Shoqërisë Civile
Vendim Nr.1268.2017 - Aprovohen raportet e punës për periudhën janar-qershor 2017, të katër komisioneve të përhershme të KPK
Vendim Nr.1267.2017 - Themelohet Grupi punues për plotësim ndryshimin e Udhëzimit Administrativ për normën orientuese vjetore
Vendim Nr.1266.2017 - Themelohet Grupi punues për Hartimin e strategjisë për zvogëlimin e ngarkesës me të gjitha lendet e veprave penale karakteristike
Vendim Nr.1265.2017 - Miratohet Raporti i Komisionit Mbikëqyrës i zbatimit të të Planit Strategjik (2016-2018)
Vendim Nr.1264.2017 - Miratohet Raporti për aktivitetet dhe rekomandimet e Koordinatorit Kombëtar për luftimin e krimeve ekonomike, prill-qershor 2017
Vendim Nr.1263.2017 - provohet kërkesa e Kryeprokurorit te PSRK-së për transferimin e prokurorit Afrim Shefkiu
Vendim Nr.1191.2017 – Prokurori Bahri Hyseni, anëtar i KPK-së, caktohet për mbikëqyrjen e zbatimit të rekomandimeve të miratuara në takimin e KPK-së të datës 4 shtator 2017
Vendim Nr.1174.2017 - Aprovohet kërkesa e Kryeprokurorit të Shtetit, për vazhdimin e transferimit të prokurorit Agron Qalaj
Vendim Nr.1168.2017 - Miratohet Raporti i Komisionit për Vlerësimin e performancës së katër(4) prokurorëve të shtetit me mandat fillestar
Vendim Nr.1099.2017 - Themelohet komisioni AD HOC për rishqyrtimin e kërkesës se z. Hilmi Zhitia, të datës 01.08.2012
Vendim Nr.1063.2017 - Autorizohet Kryesuesi i KPK-së z. Blerim Isufaj, për nënshkrimin e memorandumeve dhe marrëveshjeve tjera me institucionet vendore dhe ndërkombëtare
Vendim Nr.1060.2017 -Themelohet Komisioni për shqyrtimin e përshtatshmërisë se kandidatëve të nominuar nga shoqëria civile për anëtarë të KPK-së
Vendim Nr.1059.2017 -Shpallet konkursi publik për anëtarin e KPK-së nga radhët e Shoqërisë Civile
Vendim Nr.869.2017 - Aprovohet kërkesa e Kryeprokurorit të P.TH. në Ferizaj,për vazhdimin e transferit të përkohshëm të prokurorit Arben Ismajli për një periudhë (6) mujore
Vendim Nr.867.2017 - Aprovohet kërkesa buxhetore e Këshillit Prokurorial të Kosovës për vitin 2018
Vendim Nr.865.2017 - Miratohet Udhëzimi Administrativ Nr.02.2017 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Udhëzimit Administrativ Nr02.2016 për përdorimin e telefonave fiks
Vendim Nr.863.2017 - Miratohet Udhëzimi Administrativ Nr.01 2017 për Nryshim dhe Plotësimin e Udhëzimit Administrativ Nr.01.2016
Vendim Nr.862.2017 - Miratohet Deklarat për shqyrtimin e rastit të dyshimit për kërcënim ndaj prokurorit të P.TH në Prizren , z.Besim Susuri
Vendim Nr.846.2017 - Miratohet Raporti për Vlerësimin e dytë të Performancës së gjashtëmbëdhjet (16) prokurorëve me mandat fillestar
Vendim Nr.799.2017 - Miratohet emerimi i z.Marc Meslin,per te sherbyer si prokuror i EULEX-it ne Republiken e Kosoves
Vendim Nr.799.2017 - miratohet emërimi i z. Marc Meslin, për të shërbyer si prokuror i EULEX-it në Republikën e Kosovës
Vendim Nr.762.2017- -Miratohen Procedurat Standarde të Veprimit për Ngritjen e Efikasitetit në Trajtimin e Rasteve të Dhunës në Familje
Vendim Nr.760.2017 - Miratohet Raporti i Komisionit për Vlerësimin e Performancës së njëzet (20) prokurorëve të shtetit
Vendim Nr.758.2017 - Miratohet rregullorja Nr.05.2017 për Komisionin për Buxhet, Financa dhe Personel
Vendim Nr.756.2017 - Miratohet Rregullorja Nr.042017 për Klasifikimin e informacionit të sistemit prokurorial të Republikës së Kosovës
Vendim Nr.755.2017 - Aprovohet kërkesa e Kryeprokurorit të PSRK-së , për vazhdimin e transferit të përkohshëm të prokurorit Abdurrahim Islami për periudhen gjashtë mujore nga 01.06.2017-30.11.2017
Vendim Nr.754.2017 - Aprovohet kërkesa e Koordinatores Nacionale për Zgjedhjet znj.Laura Pula për kompensimin e prokurorëve dhe stafit mbështetës
Vendim Nr.753.2017 - Z.Kujtim Munishi
Vendim Nr.751.2017 - Miratohet raporti për aktivitete dhe rekomandimet e Koordinatorit Kombëtar për luftimin e krimeve ekonomike,për periudhën Janar-Mars 2017
Nr.694.2017-Miratohen raportet e punes se kryeprokuroreve per periudhen janar-mars 2017.pdf
Nr.692.2017-Miratohet Raporti i Komisionit per Mbikeqyrjen e zbatimit te planit strategjik(2016-2018)
Nr.690.2017-Vendim-Miratohet Raporti i Mekanizmit Percjelles nder-institucional
Vendim Nr.688.2017 - Miratohet Rregullorja Nr.03.2017, për Administrimin e Prokurorive
Vendim Nr.582.2017 - Aprovohen raportet e punës së kryeprokurorëve për periudhën janar-mars 2017, bashkë me rekomandimet e propozuara
Vendim Nr.581.2017 - Autorizohet Kryesuesi i KPK-së z. Blerim Isufaj, për nënshkrimin e Memorandumit të Bashkëpunimit mes KPK-së dhe KGJK-së
Vendim Nr.580.2017 - z. Lavdim Krasniqi, Drejtor i SKPK-së, caktohet Administrator i Rekrutimit dhe Provimit
Vendim Nr.579.2017 – Themelohet Komisioni për Rishqyrtim
Vendim Nr.578.2017 - Arben Ismajli, anëtar i KPK-së, është zgjedhur zëvendëskryesues i KPK-së
Vendim Nr.503.2017 - miratohet rregullorja Nr. 02.2017
Vendim Nr.501.2017 - miratohet Rregullorja Nr. 01.2017
Vendim Nr.500.2017 - aprovohet kujdestaria e ZMNV-së
Vendim Nr.499.2017 - për vlerësimin e performancës se tre prokurorëve
Vendim Nr.498.2017 - themlohet Komisioni për Administrimin e Prokurorive
Vendim Nr.497.2017 - themelohet Komisioni për Emerim të Prokurorëve të Shtetit
Vendim Nr.496.2017 - për shpalljen e konkursit për 18 pozita për prokurorë
Vendim Nr.495.2017 - miratohet raporti i shpenzimve të Buxhetit të KPK për vititn 2016
Vendim Nr.494.2017 - miratohet raporti i PSH për vititn 2016
Vendim Nr.493.2017 - miratohet raporti i KPK për vititn 2016
Vendim Nr.492.2017 - miratohet Raporti i KPK për vitin 2015
Vendim Nr.430.2017 - Fetah Salihu, caktohet U.D. Udhëheqës i yrës për Transport në SKPK
Vendim Nr.429.2017 - Nexhat Haziri, caktohet U.D. Udhëheqës i Departamentit për Teknologji Informative në SKPK
Vendim Nr.428.2017 - Valon Jupa, caktohet U.D. Udhëheqës i Departamentit për Buxhet,Financa dhe Shërbime të Përgjithshme në SKPK
Vendim Nr.369.2017 - përfaqësuesit e KPK-së në Këshillin Drejtues të Akademisë së Drejtësisë do te jenë Javorka Prlincevic dhe Lavdim Krasniqi
Vendim Nr.368.2017 - Shemsije Asllani, prokurore në Departamentin e Përgjithshëm të PTH Prishtinë, avancohet në Departamentin për Krime të renda të PTH Prishtinë
Vendim Nr.367.2017 - Armend Hamiti, prokuror në Departamentin e Përgjithshëm të PTH Prishtinë, avancohet në Departamentin për Krime të renda të PTH Prishtinë
Vendim Nr.366.2017 - Valdet Gashi, prokuror në Departamentin e Përgjithshëm në PTH Prishtinë, avancohet në Departamentin për krime të renda në PTH Prishtinë
Vendim Nr.365.2017 - Florije Salihu- Shamolli, prokurore në PTH Ferizaj, avancohet në PSRK
Vendim Nr.364.2017 - Fikrije Krasniqi - Fejzullahu, prokurore në PTH Prishtinë, avancohet në PSRK
Vendim Nr.363.2017 - Syle Hoxha, prokuror në PTH Prizren, avancohet në PSRK
Vendim Nr.362.2017 - miratohet Raporti i Komisionit për avancim të prokurorëve të Shtetit në PSRK dhe në Departamentin e Krimeve të Renda në PTH-Prishtinë
Vendim Nr.361.2017 - miratohet Raporti vjetor i Mekanizmit përcjellës nder-institucional për harmonizimin e statistikave për veprat penale karakteristike - 2016
Vendim Nr.360.2017 - caktimi i udhëheqësve të departamenteve në PTH-Prishtinë - Fatmir Behrami dhe Ruhan Salihu
Vendim Nr.359.2017 - aprovohet kërkesa e Kryeprokurorit të Shtetit, për transferimin e prokurorit Agron Qalaj në ZKPSH
Vendim Nr.200.2017 - obligohet kryeprokurori i PTH-Prishtinë ti ofrojë KPK-së të dhënat për kandidatët e propozuar për udhëheqës të Dep. të PTH-Prishtinë
Vendim Nr.199.2017 - miratohen Raportet tre mujore korrik-shtator 2016 dhe tetor-dhjetor 2016, për aktivitetet dhe rekomandimet e Koordinatorit Kombetar për luftimin e krimeve ekonomike
Vendim Nr.140.2017 - caktohen anëtarët zëvendësues të Komisionit për Vlerësimin e Performancës së Prokurorëve
Vendim Nr.139.2017 - themelohet Komisioni për avancimin e prokurorëve të shtetit në PSRK dhe në Departamentin e Krimeve të Renda në PTH-Prishtine
Vendim Nr.138.2017 - prokurori Sylë Hoxha transferohet në PSRK në afat 6 mujor
Vendim Nr.137.2017 - miratohet Raporti për vitin 2016 i Komisionit për Mbikëqyrjen e zbatimit të Planit Strategjik (2016-2018)
Vendim Nr.136.2017 - miratohet emërimi i znj.Ewa Anita Korpi, për të shërbyer si prokurore e EULEX-it në RKS
Vendim Nr.49.2017 - miratohet Raporti i Mekanizmit përcjellës nder-institucional për harmonizimin e statistikave për veprat penale karakteristike për periudhën janar-shtator 2016
Vendim Nr.47.2017 - për shpalljen e brendshme për avancim të prokurorëve të shtetit në PSRK dhe Departamentin për Krime të Renda në Prokurorin Themelore të Prishtinës
Vendim Nr.1594.2016 - miratohet Rregullorja Nr.09.2016 për Veprimtarinë, Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës në Sekretariatin e Këshillit Prokurorial të Kosovës
Vendim Nr.1604.2016 - Shyqyri Syla, kryeprokuror i Prokurorisë Themelore të Mitrovicës, emërohet edhe për një mandat shtesë për katër vite, si Kryeprokuror i kësaj prokurorie
Vendim Nr.1603.2016 - Jetish Maloku, kryeprokuror i Prokurorisë Themelore të Gjilan, emërohet edhe për një mandat shtesë për katër vite, si Kryeprokuror i kësaj prokurorie
Vendim Nr.1602.2016 - Imer Beka, kryeprokuror i Prokurorisë Themelore të Prishtinës, emërohet edhe për një mandat shtesë për katër vite, si Kryeprokuror i kësaj prokurorie
Vendim Nr.1601.2016 - Admir Shala, prokuror në Prokurorin Speciale të Kosovës, emërohet Kryeprokuror i Prokurorisë Themelore të Prizrenit
Vendim Nr.1600.2016 – Agim Kurmehaj, prokuror në Prokurorin Themelore në Pejë, emërohet Kryeprokuror i kësaj prokurorie
Vendim Nr.1599.2016 - Ali Selimaj, prokuror në Prokurorin Themelore në Gjakovë, emërohet Kryeprokuror i kësaj prokurorie
Vendim Nr.1598.2016 - Shukri Jashari, prokuror në Prokurorin Themelore në Ferizaj, emërohet Kryeprokuror i kësaj prokurorie
Vendim Nr.1597.2016 - Ikramije Bojaxhiu anëtare e Komisionit për Vlerësimin e Përformancës së Prokuroreve, angazhohet me punë të përhershme në kuadër të këtij komisioni
Vendim Nr.1481.2016 - aprovohet doreheqja e z.Visar Musa
Vendim Nr.1485.2016 - aprovohet kërkesa e kryeprokurorit të PSRK-së për vazhdimin e transferit të përkohshëm të prokurorit Abdurrahim Islami
Vendim Nr.1484.2016 - aprovohet kërkesa e kryeprokurores së Prokurorisë Themelore të Gjakovës, Shpresa Bakija
Vendim Nr.1482.2016 - themelohet Komisionit për vlerësimin e kandidatëve për kryeprokuror të prokurorive themelore
Vendim Nr.1480.2016 - miratohet propozimi i politikave për ngritjen e kapaciteteve profesionale për prokurorë dhe stafin mbështetës të sistemit prokurorial për vitin 2017
Vendim Nr.1320.2016 - Valdrin Krasniqi, Zyrtar Ligjor në SKPK, caktohet Zyrtar për qasje në dokumente publike në sistemin prokurorial të Kosovës
Vendim Nr.1273.2016 – Shpallet konkursi për kryeprokuror të prokurorive Themelore
Vendim Nr.1244.2016 – themelohet grupi punues për monitorim dhe vlerësim të zbatimit të Planit Strategjik 2016-2017 të KPK
Vendim Nr.1243.2016 - miratohet Plani i Veprimit i Planit Strategjik 2016-2017 i KPK-së
Vendim Nr.1241.2016 -miratohet Rregullorja Nr.08.2016, për emërimin e kryeprokurorëve
Vendim Nr.1190.2016 - anëtari i KPK-së, prokurori Arben Ismajli, zgjedhet kryesues i KD-së
Vendim Nr.1189.2016 - aprovohet kërkesa e prokurorit Idain Smailji, për tu liruar nga pozita e kryesuesit të KD-së
Vendim Nr.1188.2016 - miratohet Raporti i Mekanizmit Përcjellës nder-institucional për harmonizimin e statistikave për veprat penale karakteristike-Janar-Qershor 2016
Vendim Nr.1144.2016 - Haxhi Derguti emërohet Kryeprokuror në Prokurorinë e Apelit
Vendim Nr.1143.201 - Reshat Millaku emërohet Kryeprokuror në PSRK
Vendim Nr.1142.2016 - Ismije Maxhuni caktohet Koordinatore për Emërim, Transferim dhe avancim te Proku8roreve te Shtetit
Vendim Nr.1141.2016 - miratohet Raporti tre (3) mujor prill-qershor 2016 për aktivitetet dhe rekomandimet e Koordinatorit Kombëtar për luftimin e Krimit Ekonomik
Vendim Nr.1131.2016 - miratohet raporti i komisionit për transferimin dhe avancimin e prokurorëve të Shtetit
Vendim Nr.934.2016 - ndryshohet dhe plotësohet neni 3 dhe 8 i Rregullores Nr.01.2015 mbi rolin dhe veprimtarinë e Bordit Drejtues te Projektit TIK-SMIL
Vendim Nr.932.2016 - miratohet Rregullorja Nr.07.2016 për procedurën disiplinore për anëtarët e KPK-së
Vendim Nr.931.2016 - miratohet Raporti i Komisionit për vlerësimin e Performancës se njëmbëdhjetë prokurorëve të Shtetit me mandat të përhershëm
Vendim Nr.930.2016 - miratohet emërimi i znj.Valeria Bolici, për të shërbyer si prokurore e EULEX-it
Vendim Nr.929.2016 - aprovohet kërkesa për vazhdimin e mandatit të shtatëmbëdhjetë (17) prokurorëve të EULEX-it
Vendim Nr.845.2016 - Ali Selimaj prokuror në PTH - Gjakovë i vazhdohet mandati si ushtrues detyre i Kryeprokurorit të PTH - Gjakovë deri më 31 dhjetor
Vendim Nr.844.2016 - miratohet raporti i grupit të ekspertëve për projektin TIK SMIL
Vendim Nr.843.2016 - miratohet kërkesa e prokurorëve, Enver Krasniqi, Rafet Halimi, Shkelzen Ibrahimi për studime në SHBA
Vendim Nr.805.2016 - për caktimin e njëmbëdhjete (11) pozitave për avancim te prokurorëve në Prokuroritë e Republikës së Kosovës
Vendim Nr.804.2016 - ndryshohet Vendimi i KPK-së Nr.395.2015
Vendim Nr.803.2016 - Valdrin Krasniqi Zyrtar Ligjor në SKPK, caktohet Sekretar i Komisionit për Çështje Normative të KPK-së
Vendim Nr.802.2016 - miratohet Raporti i Koordinatorit Kombëtar tetor - dhjetor 2015 dhe janar - mars 2016
Vendim Nr.801.2016 - Arben Ismaili Prokuror në PTH – Gjilan, caktohet pikë kontakti në rastet që kanë të bëjnë me kërcënimet ndaj prokurorëve
Vendim Nr.676.2016 - Abdurrahim Islami Prokuror në PTH – Prishtinë, transferohet në PSRK nga 1 qershori deri më 31 nëntor 2016
Vendim Nr.668.2016 - Lavdim Krasniqi Drejtor i SKPK-së, caktohet ushtrues detyre i Drejtorit të NJSHPP-së
Vendim Nr.667.2016 - ndryshohet Vendimi KPK Nr.159.2015 i KPK-së
Vendim Nr.666.2016 - Themelohet Komisioni për shqyrtimin e aplikacioneve të kryeprokurorëve, në këtë përbërje
Vendim Nr.665.2016 - miratohet Raporti Analitik për vitet 2013, 2014 dhe 2015 për veprat penale karakteristike të mekanizmit përcjellës
Vendim Nr.664.2016 - miratohet Rregullorja për Komunikim Publik
Vendim Nr.663.2016 - Miratohet Rregullorja për Njësinë Ndërlidhëse për Përgjimet
Vendim - Nr.644.2016 - vazhdohet afati për aplikim, transferim dhe avancimin e prokurorëve të Shtetit
Vendim Nr.490.2016 - për shpalljen e konkursit të brendshëm për emërimin e Kryeprokurorit të PA-së dhe Kryeprokurorit të PSRK-së
Vendim Nr.489.2016 - Shqipe Hykolli, Zyrtare Ligjore në SKPK, caktohet sekretare e Komisionit për transferim dhe avancim të prokurorëve të shtetit
Vendim Nr.488.2016 - themelohet Komisioni për transferim dhe avancim të prokurorëve të shtetit
Vendim Nr.487.2016 - për shpalljen e brendshme për transferimin dhe avancimin e prokurorëve të shtetit
Vendim Nr.486.2016 - miratohet Rregullorja Nr.04.2016 për Bashkëpunim Institucional
Vendim Nr.485.2016 miratohet Raporti Vjetor për vitin 2015 i Mekanizmit Përcjellës ndërinstitucional për harmonizimin e statistikave për veprat penale karakteristike
Vendim Nr.483.2016 - Ndryshohet Vendimi i KPK Nr.140.2015 për themelimin e Komisionit për intervistimin e kandidatëve për prokuror në integrimin e komunitetit jo shumicë
Vendim Nr.482.2016 - Harmonizimi i koeficientit të menaxherëve të NJSHPP
Vendim - Nr.428.2016 - Refuzohet kërkesa e praktikantëve që kanë qenë të sistemuar në sistemin prokurorial të Kosovës
Vendim - Nr.426.2016 - Aprovohet Raporti i Komisionit për shqyrtimin e përshtatshmërisë së kandidatëve të nominuar nga shoqëria civile për anëtar të KPK-së
Vendim - Nr.425.2016 - Refuzohet kërkesa e avokatit Ethem Rogova
Vendim - Nr.424.2016 - Caktohet Grupi i ekspertëve të prokurorive të cilët do të punojnë në Projektin TIK-SMIL
Vendim - Nr.423.2016 - Caktohet Grupi Punues i përdorueseve të Projektit TIK-SMIL
Vendim - Nr.422.2016 - z.Ali Selimaj prokuror në Prokurorinë Themelore të Gjakovës caktohet ushtrues detyre i Kryeprokurorit në Prokurorinë Themelore të Gjakovës
Vendim - Nr.420.2016 - Miratohet Rregullorja NR.03.2016 për transferimin dhe avancimin e prokurorëve të Shtetit
Vendim - Nr.321.2016 - Themelohet Komisioni për Rishqyrtim
Vendim - Nr.320.2016 - z. Lavdim Krasniqi, Drejtor i SKPK-së, caktohet Administrator i Rekrutimit dhe Provimit
Vendim - Nr.319.2016 - Miratohet deklarata për shqyrtimin e rastit të dyshimit për kërcenim ndaj prokurorit të PSRK-së
Vendim - Nr.318.2016 - Themelohet Komisioni për emërim të prokurorëve të Shtetit
Vendim - Nr.317.2016 - Për caktimin e njëzetedy (22) pozitave për prokuror në Departamentin e Përgjithshëm të prokurorive Themelore
Vendim - Nr.292.2016 - Përfundimi i mandatit të z. Suad Kuraja, prokuror në PSRK
Vendim - Nr.291.2016 - Aprovohet dorëheqja e z. Basri Morina, prokuror në PTH - Prishtinë
Vendim - Nr.288.2016 - Aprovohet kërkesa e Kryeprokurorit të PTH - Prishtinë për caktimin e prokurorëve përgjegjës të departamenteve