142 - Legjislacionii | Keshilli Prokurorial i Kosoves
Vendim Nr.932.2018 - Miratohet Raporti për aktivitetet dhe rekomandimet e Koordinatorit Kombëtar për Luftimin e Krimeve Ekonomike, për periudhën janar-mars 2018
Vendim Nr.931.2018 - Miratohet Raporti tre mujor i Mekanizmit Përcjellës nder-institucional për harmonizimin e statistikave për veprat penale karakteristike për periudhën janar-mars 2018
Vendim Nr.930.2018 - Miratohet Raporti tre mujor i Komisionit për Mbikëqyrjen e zbatimit të Planit Strategjik 2016-2018
Vendim Nr.926.2018 - Për shpalljen e brendshme për avancim të prokurorëve në PSRK
Vendim Nr.739.2018 - Përdorimi i sistemit për menaxhimin informativ të lëndëve (SMIL)
Vendim Nr.723.2018 - Miratohet Rregullorja Nr.01.2018
Vendim Nr.724.2018 – Prokurori Naim Abazi, transferohet për 6 muaj në Departamentin e Krimeve të Rënda në PTH të Prishtinës
Vendim Nr.722.2018 - Plotësohet dhe ndryshohet Vendimi KPK.Nr.261.2015
Vendim Nr.684.2018 - Anulohet procedura e rekrutimit për pozitën Udhëheqës i Departamentit të Teknologjisë Informative
Vendim Nr.321.2018 - Caktohen udhëheqësit e departamenteve në PTH të Prishtinës
Vendim Nr.320.2018 – Prokurori Burim Qerkini transferohet në Departamentin për Krime të Renda në PTH të Ferizajt
Vendim Nr.327.2018 – Prokurori Veton Shabani transferohet në Departamentin për Krime të Rënda në PTH të Ferizajt
Vendim Nr.326.2018 - Miratohet Raporti për aktivitete dhe rekomandimet e KKLKE për periudhën tetor-dhjetor 2017
Vendim Nr.325.2018 - Miratohet Raporti i grupit punues për monitorim dhe vlerësim të zbatimit të Planit Strategjik 2016-2018, për periudhën tetor-dhjetor 2017
Vendim Nr.324.2018 - Miratohet Raporti vjetor 2017 i Mekanizmit Përcjellës nder-institucional për harmonizimin e statistikave për veprat penale karakteristike
Vendim Nr.323.2018 - Miratohet Raporti vjetor 2017 i Komisionit për Mbikëqyrjen e zbatimit të Planit Strategjik(2016-2018) dhe Planit te Veprimit për ngritjen e efikasitetit
Vendim Nr.322.2018 – Prokurorja Habibe Salihu transferohet në PSRK
Vendim Nr.319.2018 – Prokurorit Agron Qalaj i vazhdohet mandati si Prokuror në Zyrën e Kryeprokurorit të Shtetit
Vendim Nr.318.2018 – Prokurori Agim Kuka transferohet në Departamentin për të Mitur në PTH të Ferizajt
Vendim Nr.316.2018 - Për shpalljen e brendshme për tetë (8) pozita për avancim të prokurorëve të shtetit