147 - Legjislacionii | Keshilli Prokurorial i Kosoves
Deklaratë E Përbashkët Për Bashkëpunimin Në Cështjet Penale Midis Zyrës Së Kryeprokurorit Të Shtetit Të Kosovës Dhe Ministrisë Së Drejtësisë Së Republikës Së Turqisë
Deklaratë e përbashkët mbi bashkëpunimin në luftën kundër krimit të organizuar mes zyrës së prokurorit të shtetit të republikës së kosovës dhe drejtoria e krimeve dhe faljes pranë ministrisë së drejtesisë së republikës së frances, duke përfaqësuar prokurorinë në veganti ate pranë j uridiksioneve ndër-rajonale të specializuara (paris, lyon, marseille, lille, rennes, bordeaux, nancy dhe fort de france)
Marrëveshje bashkëpunimi në mes të Prokurorisë së shtetit dhe Agjencisë kundër korrupsionit
Memorandum mirëkuptimi ndërmjet Këshillit Prokurorial Të Kosovës (KPK) Dhe Këshillit Gjyqësor të Kosovës (KGJ) mbi transferimin e autoritetit, aseteve dhe personelit nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës tek Këshilli Prokurorial i Kosovës
Memorandum Mirëkuptimi në mes Ministrisë së Drejtësisë dhe Prokurorit të shtetit për transferimin e kompetencave
Memorandum mirëkuptimi ndërmjet Prokurorisë së shtetit të Republikës së Kosovës dhe zyrës së Prokurorit të lartë shtetëror të Malit të Zi
Memorandum mirëkuptimi për bashkëpunimin në fushën penale ndërmjet Prokurorit të Shtetit të Republikës së Kosovës dhe Prokurorisë së Përgjithshme të Republikës së Shqipërisë
Memorandum mirëkuptimi mbi bashkëpunimin midis zyrës së Prokurorit të shtetit të Republikës së Kosovës dhe zyres së Prokurorit të përgjithshëm të Republikës së Kroacisë në luftën kundër krimit ndër-shtetëror dhe pastrimit të përfitimeve prej tij
Memorandum i mirëkuptimi ndërmjet zyrës së prokurit shtetëror të Republikës së Kosovës dhe Zyrës Qendrore Antimafia të Italisë
Marrëveshje e mirëkuptimit për punën praktike të studentëve të drejtësisë e lidhur në mes të Fakultetit Juridik të Universitetit të Prishtinës dhe Këshillit Prokurorial të republikës së Kosovës
Memorandum i mirëkuptimit për partneritet ndërmjet Këshillit Gjyqësor të Kosovës dhe Këshillit Prokurorial të Kosovës
Memorandum i mirëkuptimit për bashkëpunim reciprok arritur ndërmjet KPK dhe BIRN