149 - Legjislacionii | Keshilli Prokurorial i Kosoves
Marrëveshje bashkëpunimi për shkëmbim të informatave, vlerësim të riskut dhe koordinim në mes të institucioneve dhe agjencioneve të zbatimit të ligjit
Memorandum I mirëkuptimit midis zyrës së Kryeprokuorit të shtetit të Kosovës dhe Prokurorisë publike të republikës së Maqedonisë
Memorandum bashkëpunimi në mes Prokurorit të shtetit dhe Institutit të Kosovës për Drejtësi
Memorandum bashkëpunimi në mes: KGJK, PSH, PK, KQZ dhe PZAP lidhur me zgjedhjet parlamentare 2014
Memorandum bashkëpunimi - Nr:01-334 / datë: 2101/2014 - Ndërmjet Këshillit Prokurorial të Kosovës, Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Ministrisë së Drejtësisë, Ministrisë së Financave, Ministrisë së Punëve të Brendshme, Bankës Qendrore të Kosovës, Agjensionit kundër korrupcionit, Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë
Memorandum bashkepunimi - KPK - IKD