155 - Legjislacionii | Keshilli Prokurorial i Kosoves
Rregullore Nr.04/2015 për skemen e kompenzimit të anëtareve
Rregullore Nr.05.2015 për punën e komisionit disiplinor
Rregullore Nr.12.2015 - Për vlerësimin e performancës së prokurorëve
Rregullore Nr.11.2015-për organizimin e brendshëm dhe funksionimin e Prokurorit të Shtetit
Rregullore Nr.10.2015-për organizimin dhe veprimtarinë e KPK-së
Rregullore Nr.09/2015-për zgjedhjen e Kryesuesit dhe Zëvendës Kryesuesit të KPK-së
Rregullore Nr.08.2015-për Komisionin për çeshtje normative
Rregullore Nr. 06/2015 për ndarjen e lendëve
Rregullore Nr. 07/2015 për Rekrutimin, Provimin, Emërimin Dhe Riemërimin e Prokurorëve të Shtetit
Rregullore Nr. 03/2015 për emërimin e kryeprokurorve
Rregullore Nr. 02/2015 për zgjedhjen e anëtarëve të Këshillit Prokurorial të Kosovës
Rregullore Nr. 01/2015 për përcaktimin e rregullave dhe procedurave për organizimin e provimeve për kandidatët për prokurorë