156 - Legjislacionii | Keshilli Prokurorial i Kosoves
Rregullore Për Kriteret Dhe Procedurën E Nominimit Dhe Propozimit Për Emërim Të Kryeprokurorit Të Shtetit
Rregullore Për Kriteret Dhe Procedurën E Nominimit Dhe Propozimit Për Emërim Të Kryeprokurorit Të Shtetit
Rregullore Per Themelimin Dhe Funksionalizimin E Kordinatorit Kombetare-KPK
Rregullore Nr. 322/2014 Për Kriteret dhe procedurën e nominimit dhe propozimit për emërim të Kryeprokurorit të Shtetit