157 - Legjislacionii | Keshilli Prokurorial i Kosoves
Rregullore Mbi Mandatin, Strukturën Dhe Funksionimin E Zyrës Për Mbrojtje Dhe Ndihmë Viktimave
Rregullore Nr. 04/2013 Për Strukturën Organizative Dhe Funksionale Të Njësitit Për Shqyrtimin E Përformancës Së Prokurorive
Rregullore Për Vlerësimin E Përformancës Së Prokurorëve
Nr.1045.2013-rregullore Nr.03.2013-per Procesin E Rekrutimit,emërimit Dhe Riemërimit Te Prokurorëve
Rregullore Nr. 02/2013 Për Procesin E Rekrutimit, Emërimit Dhe Riemërimit Të Prokurorëve
Rregullore Nr. 01/2013 Për Funksionimin Dhe Veprimarinë E Këshillit Prokurorial Të Kosovës
Rregullore Nr. 1511/2013 Për themelimin dhe funksionalizimin e Koordinatorit Kombëtarë
Rregullore Nr. 03/2013 Për Procesin e Rekrutimit, Emërimit dhe Riemërimit të Prokurorëve