158 - Legjislacionii | Keshilli Prokurorial i Kosoves
Rregullore Nr. 02/2012 Për Caktimin Dhe Transferimin E Prokurorëve
Rregullore Nr. 01/2012 Për Strukturën Organizative Dhe Funksionale Të Njësitit Për Shqyrtimin E Përformancës Së Prokurorive
Rregullore Nr. 08/2012 Për Organizim të Brendshëm dhe Sistematizim të Vendeve të Punës në KPK dhe Prokurorin e Shtetit
Rregullore Nr. 07/2012 Për Caktimin dhe Transferimin e Prokurorëve
Rregullore Nr. 06/2012 Për Caktimin dhe Transferimin e Përsonelit Mbështetës
Rregullore Nr. 05/2012 Mbi Procesin e Emërimit të Prokurorëve
Rregullore Për Mbajtjen e Mbledhjes së përbashkët të KGJK dhe KPK
Rregullore Nr. 04/2012 Mbi Procesin e Emërimit të Prokurorëve
Rregullore Nr. 03/2012 Për Caktimin dhe Transferimin e Prokurorëve