159 - Legjislacionii | Keshilli Prokurorial i Kosoves
Rregullore Nr. 05/2011 Për Strukturën Organizative Dhe Funksionin Mbështetës Administrativ Të Zyrës Së Kryeprokurorit Të Shtetit
Rregullore Mbi Caktimin E Procedurave Dhe Kritereve Për Vlerësimin E Performancës Së Prokurorive Dhe Prokurorëve
Rregullore Mbi Përzgjedhjen E Drejtorit Të Njësitit Për Shqyrtimin E Performancës Së Prokurorisë
Rregullorja Mbi Strukturën Organizative Dhe Funksionale Të Njësitit Për Shqyrtimin E Përformancës Së Prokurorisë
Rregullore Mbi Procesin E Emërimit Të Prokurorëve
Rregullorja E Punës Së Këshilit Prokurorial Të Kosovës
Rregullore Për Punën E Komisionit Disiplinor