161 - Legjislacionii | Keshilli Prokurorial i Kosoves
Udhëzim Administrativ Nr. 02/2014 Për Procedurat Për Kompensimit Të Mbrojtësve Me Shpenzime Publike
Udhëzim Administrativ Nr. 01/2014 Për Caktimin E Rregullave Dhe Procedurave Për Shpenzimin E Parasë Publike Në Sistemin Prokurorial
Udhëzues Nr. 01/2014 Për Zbatimin E Ligjit Për Amnisti Nr. 2013/04-l-209
Procedurat standarde të veprimit për zyrën për mbrojtje dhe ndihme viktimave