162 - Legjislacionii | Keshilli Prokurorial i Kosoves
Udhëzim Administrativ Nr. 08/2013 Për Sigurinë E Prokurorëve Dhe Personelit Në Prokurori
Udhëzim Administrativ Nr.07/2013 - Për Përdorimin E Automjeteve Zyrtare Të Prokurorive Të Kosovës
Udhëzim Administrativ Nr.06/2013 - Për Përdorimin E Telefonave Fiks Dhe Mobil Në Prokuroritë E Republik?s Së Kosovës Dhe Këshillit Prokurorial
Udhëzim Administrativ Nr.05/2013 - Për Caktimin E Shpenzimeve Të Reprezentacionit
Udhëzim Mbi Marrëveshjet Per Pranimin E Fajesise
Udhëzim Kur Një Vepër E Korrupsionit Do Të Konsiderohet Si E Nivelit Të Lartë
Udhëzim Mbi Procedurat Standarde Të Veprimit Për Zyrën Për Mbrojtje Dhe Ndihmë Viktimave
Rregullore Nr. 01/2013 Për Funksionimin dhe Veprimtarinë e Këshillit Prokurorial të Kosovës