164 - Legjislacionii | Keshilli Prokurorial i Kosoves
Udhëzim Administrativ Nr. 04/2011 Për Përdorimin E Telefonave Fiks Dhe Mobil Në Prokuroritë E Republikës Së Kosovës
Udhëzim Administrativ Nr. 03/2011 Për Përdorimin E Automjeteve Zyrtare Të Prokurorive Të Kosovës
Udhëzim Administrativ Nr. 01/2011 Për Caktimin E Shpenzimeve Të Reprezentacionit
Udhëzim Administrativ Për Dorëzimin E Propozimeve Për Emërimin E Kandidatëve Për Prokuror