166 - Legjislacionii | Keshilli Prokurorial i Kosoves
Vendim - Nr.1442.2012-vendim-imer Beka-kryeprokuror I Prokurorise Themelore Ne Prishtine
Vendim - Nr.1443.2012-vendim,shpresa Bakia-kryeprokur. E Prokurorise Themelore Ne Gjakove
Vendim - Nr.1444.2012-vendim-agron Qalaj-kryeprok. I Prokurorise Themelore Ne Ferizaj
Vendim - Nr.1445.2012-vendim-syle Hoxha-kryeprok. I Prokurorise Themelore Ne Prizren
Vendim - Nr.1446.2012-vendim Lidhur Me Formimin E Komisionit Per Dorezimin E Lendeve
Vendim - Nr.1447.2012-vendim Per Themelimin E Komisionit Per Dorezimin E Lendeve
Vendim - Nr.1448.2012-vendim Per Themelimine Komisionit Per Dorezimin E Lendeve
Vendim - Nr.1449.2012-vendim Per Themelimin E Komisionti Per Dorezimin E Lendeve
Vendim - Nr.1450.2012-vendim Per Formimin E Komisionit Per Pranimin E Lendeve
Vendim - Nr.1451.2012-vendim Per Formimin E Komisionit Per Dorezimin E Lendeve
Vendim - Nr.1452.2012-vendim Per Themelimin E Komisionit Per Pranimin E Lendeve
Vendim - Nr.1453.2012-vendim Per Themelimin E Komisionit Per Pranimin E Lendeve
Vendim - Nr.1454.2012-vendim Per Themelimin E Komisionit Per Pranimin E Lendeve
Vendim - Nr.1392.2012 - Lidhur Me Transferimin E Stafit Mbeshtetes Ne Prokurorine E Apelit
Vendim - Vendim Nr. 267/2012: Z. Jetish Maloku, Kryeprokurori I Prokurorisë Së Qarkut Në Gjilan, Emërohet Kryeprokuror I Prokurorisë Themelore Në Gjilan
Vendim - Vendim Nr. 268/2012: Z. Shyqyri Syla, Kryeprokurori I Prokurorisë Së Qarkut Në Mitrovicë, Em?rohet Kryeprokuror I Prokurorisë Themelore Në Mitrovicë
Vendim - Vendim Nr. 269/2012: Z. Aleksandër Lumezi, Prokuror Në Prokurorinë E Apelit, Emërohet Kryeprokuror I Prokurorisë Së Apelit.
Vendim - Vendim Nr. 270/2012: Z. Agron Galani, Kryeprokurori I Prokurorisë Së Qarkut Në Pejë, Emërohet Kryeprokuror I Prokurorisë Themelore Në Pejë.
Vendim Nr. 233 - Vendim: I. Të Zhvillohet Procesi I Përzgjedhjes Së Kryeprokurorëve Të Prokurorive Themelore Dhe Të Kryeprokurorit Të Prokurorisë Së Apelit
Vendim Nr. 234 - Vendim: I. Aprovohet Dorëheqja E Z. Visar Musa Nga Funksioni I Prokurorit Të Prokurorisë Komunale Në Ferizaj
Vendim Nr. 235 - Vendim: I. Aprovohet Raporti I Njësitit Për Shqyrtimin E Performancës Së Prokurorive (njësiti) Lidhur Me Funksionimin E Shkrimoreve Në Prokuroritë E Republikës Së Kosovës
Vendim Nr. 236 - Vendim: I. Caktohen Anëtarët E Komisionit Për Shqyrtimin E Aplikacioneve T? Paraqitura Nga Prokurorët E Interesuar Për Transferim Në Prokurorinë Speciale Të Republikës Së Kosovës
Vendim Nr. 238 - Vendim Për Ndarjen E Qmimit "sali Qekaj" Për Prokurorët Më Të Mirë Të Vitit 2012
Vendim - Vendim: 1. Aprovohet Kërkesa Për Rishqyrtim E Znj. Zejnie Kela, Prokurore Në Prokurorinë E Qarkut Në Mitrovicë, Si E Bazuar Dhe Caktohet Në Departamentin Për Të Mitur Në Prokurorinë Themelore Në Mitrovicë
Vendim Nr. 219 - Vendim: I. Obligohen T Gjitha Shkrimoret E Prokurorive Komunale Dhe Të Qarkut Të Cilat Janë Të Përfshira Në Zbatimin E Planit Të Tranzicionit Të Prokurorive, Që Ta Bëjnë Regjistrimin E Të Gjitha Lëndëve Të Cilat Nuk Janë Të Përfunduara Me Vendim Të Formës Së Prerë Nga Gjykata
Vendim Nr. 204 - Vendim: 1. Për Transferimin E Pesë (5) Prokurorëve Në Prokurorinë Speciale Të Republikës Së Kosovës, Nga Radhët E Prokurorëve Që Ushtrojnë Funksionin E Prokurorit Të Shtetit
Vendim - Transferohen Prokurorët Në Prokurorinë E Apelit
Vendim Nr. 202/2012 - Vendim: I. Z. Burim Sallova, Zyrtar I Lartë Ligjor Në Szkpsh Caktohet Person Përgjegjës Për Mbrojtjen E Të Dhënave Personale Në Sistemin Prokurorial Të Kosovës
Vendim Nr. 203/2012 - Vendim: I. Aprovohet Kërkesa E Prokurorit Z. Agim Kurmehaj Që Pas Përfundimit Të Orarit Të Rregullt Të Punës Në Prokurori Të Angazhohet Si Ligjërues Në Universitetin Publik "haxhi Zeka" Në Pejë
Vendim Nr. 196/2012 - Vendim: I. Plotësohet Udhëzimi Administrativ Nr. 01/2011 I Datës 10 Qershor 2011, Për Caktimin E Shpenzimeve Të Reprezentacionit
Vendim Kpk/nr.163/2012 Datë: 14 Shtator 2012 - Sipas Rekomandimit Të Komisionit Për Caktimin E Numrit Të Nevojshëm Të Punonjësve Mbështetës (\"kcnnpm\") Në Prokurorinë E Apelit Dhe Në Prokurorit? Themelore Të Republikës Së Kosovës, Këshilli Prokurorial I Kosovës Cakton Numrin E Nevojshëm Të Punonjësve Mbështetës, Si Më Poshtë
Vendim: Nr.173/2012 Datë: 28 Shtator 2012 - Themelohet Komisioni Për Plotësim-ndryshimin E Rregullores Së Punës Së Këshillit Prokurorial Të Kosovës Nr. A 38/2011, Të Datës 04 Mars 2011, Në Këtë Përbërje:
Vendim - A.nr.155/2021 Date 05.09.2012 - Themelohet Grupi Punues Në Këtë Përbërje: 1.elez Blakaj, Prokuror Ne Prokurorine Komunale Ne Prishtine, Udheheqes I Grupit...
Vendim Nr. 959 - Vendim: I. Themelohet Grupi Punues Për Plotësim Ndryshimin E Rregullorës Mbi Caktimin E Procedurave Dhe Kritereve Për Vlerësimin E Performancës Së Prokurorive Dhe Prokurorëve Dhe Udhëzimit Administrativ Për Përcaktimin E Normës Orientuese Vjetore Për Prokurorë
Vendim Nr. 960 - Vendim: I. Caktohet Z. Naim Beka, Prokuror Në Prokurorinë Komunale Në Mitrovicë, Në Poziten E Ushtruesit Të Detyrës Së Kryeprokurorit Në Prokurorinë Komunale Në Mitrovicë
Vendim Nr. 146/2012 - Vendim: I. Themelohet Komisioni Për Ankesa, Për Shqyrtimin E Ankesave Të Ushtruara Kundër Vendimeve Të Komisionit Për Caktim Dhe Transferim Të Personelit Mbështetës.
Vendim Nr. 147/2012 - Vendim: I. Themelohet Komisioni Për Caktim Dhe Transferim Të Personelit Mbështetës
Vendim Nr.139/2012 - Caktohen Anëtarët E Panelit Intervistues Për Përzgjedhjen E Kandidatëve Për Prokurorë Të Prokurorive Komunale, Në KëtëPërbërje:
Vendim Nr.140/2012 - Caktohen Anëtar?t E Panelit Intervistues Për Përzgjedhjen E Kandidatëve Për Prokurorë Të Prokurorive Të Qarqeve, Në Këtë Përbërje:
Vendim Nr.141/2012 - Caktohen Anëtarët E Panelit Për Ri-konsiderim, Në Këtë Përbërje:
Vendim Nr.142/2012 - Me Shumicë Votash Refuzohet Rekomandimi Për Caktimin Dhe Transferim Të Prokurorëve Në Prokurorinë E Apelit
Vendim Nr.143/2012 - Pas Hyrjes Në Fuqi Të Ligjit Për Plotësim-ndryshimin E Ligjit Për Prokurorinë Speciale Të Republikës Së Kosovës, Me Të Cilin Do Të Përcaktohet Kompetenca Lëndore E Psrk-së, Të Shqyrtohet Kërkesa E Datës 27 Korrik 2012
Vendim Nr. 121/2012 - Ndryshohet Vendimi I Datës 7 Prill 2011 Sa I Përket Përberjes Së Panelit Vlersues (më Tutje Paneli) Për Prokurorinë Komunale Në Pejë Dhe Në Vend Të Kryeprokurores Së Prokurorise Komunale Në Pejë Emërohet Kryeprokurori I Prokurorisë Së Qarkut Në Pejë
Vendim - Nr. 132/2012 - Vendim: Themelohet Komisioni Për Hartimin E Rregullores Për Mandatin Dhe Strukturën Organizative Të Zyres Për Vlerësim Dhe Verifikim Prokurorial Të Kosovës
Vendim A.nr.131/2012 - Vendim: Vendim I. Caktohen Koordinatoret E Këshillit Prokurorial Të Kosoves Dhe Zyres Se Kryeprokurorit Te Shtetit, Si Me Poshte: A) Drita Hajdari Prokurore Ne Ppq Prishtine , Per Veprat Penale Te Korrupsionit.
Vendim - Nr 128/2012 Vendim: I. Këshilli Prokurorial I Kosovës Propozon Institutit Gjygësor Të Kosovës Që Në Kuadër Të Programit Fillestar Për Arsimim Fillestar Për Prokurorë Të Organizoje Trajnim Për Dymbedhjetë (12) Kandidatë Për Prokurorë Gjatë Viteve 2012/2013.
Vendim - Nr.125/2012 Vendim - I. Plotësohet Rregullorja Nr. 04/2012, E Dat?s 17 Maj 2012, Mbi Procesin E Emërimit Të Prokurorëve.
Vendim Nr.111/2012 - Vendim: I. Themelohet Komisioni Për Caktimin Dhe Transferimin E Prokurorëve Në Pajtim Me Strukturen Organizative Të Sistemit Prokurorial Sic Parashihet Me Ligjin Për Prokurorin E Shtetit.
Vendim Për Emërimin E Drejtorit TëZyrës Së Prokurorit Disiplinor
Vendim - Nr. 93/2012 Vendim - 1. Miratohet Kërkesa E Z. Shqipdon Fazliu, Prokuror Në Prokurorinë Komunale Në Gjilan, Për Të Vazhduar Studimet Posdiplomike Në Shtetet E Bashkuara Te Amerikes.
Vendim - Themelohet Komisioni Për Plotësim - Ndryshimin E Rregullores Për Punën E Komisionit Disiplinor
Vendim - Nr. 71/2012 Vendim - I. Themelohet Komisioni Për Plotësim-ndryshimin E Regullores Për Punën E Komisionit Disiplinor
Vendim Nr.74/2012 - Vendim Për Shpalijen Publike T? Konkursit Për Njëzet E Nëntë (29) Prokuror Për Plotësimin E Pozitave Të Lira Në Prokuroritë E Qarkut Dhe Prokuroritë Komunale Të Republikës Se Kosovës.i. Shpallja Publike E Konkursit Për Prokuror Për: A) Nc Prokurorinë E Qarkut - Prizren Shpallet Konkursi Për 1 Prokuror Nga Rradhët E Minoriteteve.
Vendim - Nr. Dp - 059/2012 Vendim - I. Aprovohet Vendimi I Komisionit Për Konteste Dhe Ankesa I Szkpsh, I Datës 03 Maj 2012
Vendim - Nr. Dp - 060/2012 Vendim - I. Aprovohet Vendimi I Komisionit Për Konteste Dhe Ankesa I Szkpsh, I Datës 03 Maj 2012 , Nr, 487/2012.
Vendim Për Themelimin E Komisionit Për Plotesim-ndryshimin E Rregullores Mbi Procesin E Emërimit Të Prokurorëve
Vendim - Komisioni Disiplinor I Këshillit Prokurorial Të Kosovës Në Pajtim Me Ligjin Për Kpk Dhe Rregulloren Për Procedurën Disiplinore Nuk Ka Mandat Për Të Shqyrtuar Rastet Disiplinore Të Iniciuara Ndaj Gjyqëtarëve Aktuale Të Cilët Në Kohën Kur Dyshohet Se Kanë Kryer Shkeljen E Supozuar Kanë Ushtruar Detyrën E Prokuorit
Vendim Për Caktimin E Numrit Të Nevojshëm Të Prokurorëve Në Prokuroritë Themelore Dhe Prokurorinë E Apelit
Vendim Për Caktimin Dhe Transferimin E Prokurorëve Në Pajtim Me Strukturën Organizative Të Sistemit Prokurial Sic Parashihet Me Ligjin Për Prokurorin E Shtetit
Vendim Për Caktimin Dhe Harmonizimin E Pagave Të Stafit Mbështetës Të Sistemit Prokurorial Me Atë Gjyqësor
Vendim Nr.43/2012 - Vendim Për Sigurimin E Materialeve Nga Prokurori Publik Për Mbrojtësit - 1.obligohen Të Gjitha Prokurorit E Republikës Së Kosovës Që T'i Sigurojn Mbrojtësit Të Shikoj,kopjoj Ose Fotografoj Gjitha Shkresat E Dhe Provat E Lëndës, Sic Përcaktohet Me Nenin 142 Dhe 307 Të KPK.
Vendim Nr: 031/2012 - Themelimi I Komisionit Për Hartimin E Rregullores Për Caktimin E Personelit Në Pajtim Me Strukturën Organizative Të Sistemit Prokurorial Sic Paarashihet Me Ligjin Për Prokurorin E Shtetit
Vendim Nr.42/2012 - Vendim Për Lidhjen E Marrëveshjes Për Shërbime Të Vecanta - 1.Këshilli Prokurorial Kërkon Nga Sekretari I Zyres Së Kryeprokurorit Të Shtetit Që Të Lidhë Marrëveshje Të Veqanta Për Shërbime Të Veqanta Me Zyrtarët E Zyres Për Vlerësim Dhe Verifikim Dhe Prokurorial
Vendim Nr. 291/2012 - Obligohen Të Gjitha Zyrat E Prokurorive Që Ti Regjistrojnë Të Gjitha Lëndët E Pazgjidhura, Të Cilat I Përkasin Viteve Paraprake
Vendimi Për Themelimin E Komisionit Për Hartimin E Memorandimit Të Mirkuptimit Mes Këshillit Prokurorial Të Kosovës Dhe Rrjetit Ballkanik P?r Gazetari Hulumtuese -BIRN
Vendim Për Themelimin E Komisionit Për Hartimin E Kodit Të Etikës Profesionale Për Anëtarët E Këshillit Prokurorial Të Kosovës
Vendim Për Themelimin E Komisionit Për Hartimin E Kodit Të Etikës Profesionale Për Punonjësit Mbështetës
Vendim Për Themelimin E Komisionit Për Hartimin E Kodit Të Etikës Profesionale Për Prokurorët
Vendim Për Themelimin E Komisionit Për Hartimin E Rregullores Për Përcaktimin E Kritereve Dhe Procedurës Për Transferimin Dhe Avancimin E Prokurorëve