168 - Legjislacionii | Keshilli Prokurorial i Kosoves
KPK/Nr.41.2016-Vendim-z.Blerim Isufaj,anëtar i KPK-së,zgjedhet Kryesues i KPK-së
KPK/Nr.397/2015: Vendim- Themelohet Njësiti për Luftimin e Korrupsionit, Krimeve Ekonomike, Sekuestrimin dhe Konfiskimin e Pasurisë së Paligjshme, në Departamentin për Krime të Rënda dhe Departamentin e Përgjithshëm në Prokurorin Themelore të Prishtinës
KPK/Nr.395/2015: Vendim- Themelohet Komisioni Mbikëqyrës në luftimin e korrupsionit dhe krimeve ekonomike, përfshirë sekuestrimin dhe konfiskimin e pasurisë së paligjshme....
KPK/Nr.394/2015:Vendim - Miratohet Plani i Punës së Njësitit për Shqyrtimin e Performancës së Prokurorëve, për vitin 2016
KPK/ Nr.393/ 2015: Vendim- Miratohen katër Rregulloret e KPK-së si në vijim
Vendim - Shpallet Konkursi Publik Për Anëtarin E Këshillit Prokurorial Të Kosovës Nga Radhët E Shoqërisë Civile
Vendim Kpk/Nr314 /2015 Date: 05 Nentor 2015 Vendim Miratohen Tri Rregulloret E Keshillit Prokurorial Sine Vijim: A) Rregullore Nr. 03/2015 Per Emerimin E Kryeprokuroreve; B) Rregullore Nr.04/2015 Per Skemen E Kompenzimit Te Anetareve Dhe Komisioneve Te Keshillit Prokurorial Te Kosoves; C) Rregtillore Nr. 05/2015 Per Punen E Komisionit Disiplinor Dhe Proceduren Disiplinore Ndaj Prokuroreve; 
Vendim Kpk/ Nr:309/ 2015 Date:10 Nentor 2015 -Vendim- Themelohet Komisioni Zgjedhor I Keshillit Prokurorial Te Kosoves Per Zhvillimin E Zgjedhjeve Per Anetaret E Keshillit Prokurorial Nga Radhet E Prokuroreve, Ne Kete Perberje :
Vendim Kpk/Nr.308/2015 Date:10 Nentor 2015 -vendim- Per Shpalljen E Zgjedhjeve Per Anetaret E Keshillit Prokurorial Nga Radhet E Prokuroreve Te Prokurorise Speciale Te Republikes Se Kosoves Dhe Te Prokurorive Themelore.
Vendim Kpk/Nr.292/2015 Datë: 5 Nëntor 2015 - Vendim: Ndryshohet Vendimi Kpk.nr. 291/2015, Lidhur Me Përbërjen E Komisionit Për Zgjedhjen E Drejtorit Të Sekretariatit Të Zyrës Së Kryeprokurorit Të Shtetit
Vendim Kpk/Nr.293/2015 Datë: 5 Nëntor 2015 - Vendim: Për Shpalljen E Konkursit Të Brendshëm Për Prokurorë Në Zyrën E Kryeprokurorit Të Shtetit
Vendim Kpk/Nr.294/2015 Datë: 5 Nëntor 2015 - Vendim: Z. Jusuf Mejzini Prokuror Në Zyrën E Kryeprokurorit Të Shtetit, Përfundon Mandatin E Punës Me Arritjen E Moshës Së Pensionimit
Vendim Kpk/Nr.266 2015 Date: 08 Tetor 2015 -vendim- Miratohet Propoznru Per Emerimin E Prokurorit Theriot Damare, Nga Shtetet E Bashkuara Te Amerikes Per Te Sherbyer Si Prokuror Ne Eulex Ne Republiken E Kosoves.
Vendim Kpk/Nr.261 2015 Date: 08 Tetor 2015 -vendim- Z. Lavdim Krasniqi, Drejtor I Njesitit Per Shqyrtimin E Performances Se Prokuroreve Ne Keshillin Prokurorial, Caktohet Perfaqesues Ligjor I Keshillit Proku Rorial Ne Te Gjitha Rastet Gjyqesore, Ku Atakohet Keshilli Prokurorial
Vendim Kpk/Nr.262 2015 Date: 08 Tetor 2015 -vendim- Themelohet Grupi Punues Per Hartimin E Strategjise Dhe Planeve Te Veprimit Per Ngritjen E Efikasitetit Te Sistemit Prokurorial Ne Luftimin E Korrupsionit, Krimeve Ekonomike Dhe Per Konfiskim Te Pasurise Se Fituar Ne Menyre Te Paligjshme
Vendim Kpk/Nr.263 Date: 08 Tetor 2015 -vendim- Znj. Gjejrone Alaj, Prokurore Ne Departamentin E Pergjithshem Te Prokurorise Themelore Ne Gjakove, Te Transferohet Nga Data 01 Nentor 2015, Ne Prokurorin Themelore Ne Prishtine, - Departamenti I Pergjithshem
Vendim Kpk/Nr 264 2015 Date: 08 Tetor 2015 -vendim- Z. Arben Ismajli, Prokuror Ne Departamentin E Pergjithshem Te Prokurorise Themelore Ne Gjilan, Transferohet Ne Departamentin E Krimeve Te Renda Ne Prokurorin Themelorc Ne Gjilan
Vendim Kpk/Nr.236/2015 Date: 11 Shtator 2015 - Vendim - Themelohet Grupi Punues Per Hartimin Dhe Amandamentimin E Rregulloreve Te Keshillit Prokurorial Te Kosoves Ne Kete Perberje:
Vendim Kpk/Nr.237/2015 Date: 11 Shtator 2015 - Vendim -propozimi Per Emerimin E Prokuroreve Te Eulex-it
Vendim Kpk/Nr.239/2015 Date: 11 Shtator 2015 -vendim- Obligohen Te Gjithe Prokuroret Qe Jane Te Angazhuar Ne Procesin E Ligjerimit Qe Te Sjellin Dokumentacionin Ne Szkpsh Deri Me Dt.20.09.2015