168 - Legjislacionii | Keshilli Prokurorial i Kosoves
KPK/Nr.41.2016-Vendim-z.Blerim Isufaj,anëtar i KPK-së,zgjedhet Kryesues i KPK-së
KPK/Nr.397/2015: Vendim- Themelohet Njësiti për Luftimin e Korrupsionit, Krimeve Ekonomike, Sekuestrimin dhe Konfiskimin e Pasurisë së Paligjshme, në Departamentin për Krime të Rënda dhe Departamentin e Përgjithshëm në Prokurorin Themelore të Prishtinës
KPK/Nr.395/2015: Vendim- Themelohet Komisioni Mbikëqyrës në luftimin e korrupsionit dhe krimeve ekonomike, përfshirë sekuestrimin dhe konfiskimin e pasurisë së paligjshme....
KPK/Nr.394/2015:Vendim - Miratohet Plani i Punës së Njësitit për Shqyrtimin e Performancës së Prokurorëve, për vitin 2016
KPK/ Nr.393/ 2015: Vendim- Miratohen katër Rregulloret e KPK-së si në vijim
Vendim - Shpallet Konkursi Publik Për Anëtarin E Këshillit Prokurorial Të Kosovës Nga Radhët E Shoqërisë Civile
Vendim Kpk/Nr314 /2015 Date: 05 Nentor 2015 Vendim Miratohen Tri Rregulloret E Keshillit Prokurorial Sine Vijim: A) Rregullore Nr. 03/2015 Per Emerimin E Kryeprokuroreve; B) Rregullore Nr.04/2015 Per Skemen E Kompenzimit Te Anetareve Dhe Komisioneve Te Keshillit Prokurorial Te Kosoves; C) Rregtillore Nr. 05/2015 Per Punen E Komisionit Disiplinor Dhe Proceduren Disiplinore Ndaj Prokuroreve; 
Vendim Kpk/ Nr:309/ 2015 Date:10 Nentor 2015 -Vendim- Themelohet Komisioni Zgjedhor I Keshillit Prokurorial Te Kosoves Per Zhvillimin E Zgjedhjeve Per Anetaret E Keshillit Prokurorial Nga Radhet E Prokuroreve, Ne Kete Perberje :
Vendim Kpk/Nr.308/2015 Date:10 Nentor 2015 -vendim- Per Shpalljen E Zgjedhjeve Per Anetaret E Keshillit Prokurorial Nga Radhet E Prokuroreve Te Prokurorise Speciale Te Republikes Se Kosoves Dhe Te Prokurorive Themelore.
Vendim Kpk/Nr.292/2015 Datë: 5 Nëntor 2015 - Vendim: Ndryshohet Vendimi Kpk.nr. 291/2015, Lidhur Me Përbërjen E Komisionit Për Zgjedhjen E Drejtorit Të Sekretariatit Të Zyrës Së Kryeprokurorit Të Shtetit
Vendim Kpk/Nr.293/2015 Datë: 5 Nëntor 2015 - Vendim: Për Shpalljen E Konkursit Të Brendshëm Për Prokurorë Në Zyrën E Kryeprokurorit Të Shtetit
Vendim Kpk/Nr.294/2015 Datë: 5 Nëntor 2015 - Vendim: Z. Jusuf Mejzini Prokuror Në Zyrën E Kryeprokurorit Të Shtetit, Përfundon Mandatin E Punës Me Arritjen E Moshës Së Pensionimit
Vendim Kpk/Nr.266 2015 Date: 08 Tetor 2015 -vendim- Miratohet Propoznru Per Emerimin E Prokurorit Theriot Damare, Nga Shtetet E Bashkuara Te Amerikes Per Te Sherbyer Si Prokuror Ne Eulex Ne Republiken E Kosoves.
Vendim Kpk/Nr.261 2015 Date: 08 Tetor 2015 -vendim- Z. Lavdim Krasniqi, Drejtor I Njesitit Per Shqyrtimin E Performances Se Prokuroreve Ne Keshillin Prokurorial, Caktohet Perfaqesues Ligjor I Keshillit Proku Rorial Ne Te Gjitha Rastet Gjyqesore, Ku Atakohet Keshilli Prokurorial
Vendim Kpk/Nr.262 2015 Date: 08 Tetor 2015 -vendim- Themelohet Grupi Punues Per Hartimin E Strategjise Dhe Planeve Te Veprimit Per Ngritjen E Efikasitetit Te Sistemit Prokurorial Ne Luftimin E Korrupsionit, Krimeve Ekonomike Dhe Per Konfiskim Te Pasurise Se Fituar Ne Menyre Te Paligjshme
Vendim Kpk/Nr.263 Date: 08 Tetor 2015 -vendim- Znj. Gjejrone Alaj, Prokurore Ne Departamentin E Pergjithshem Te Prokurorise Themelore Ne Gjakove, Te Transferohet Nga Data 01 Nentor 2015, Ne Prokurorin Themelore Ne Prishtine, - Departamenti I Pergjithshem
Vendim Kpk/Nr 264 2015 Date: 08 Tetor 2015 -vendim- Z. Arben Ismajli, Prokuror Ne Departamentin E Pergjithshem Te Prokurorise Themelore Ne Gjilan, Transferohet Ne Departamentin E Krimeve Te Renda Ne Prokurorin Themelorc Ne Gjilan
Vendim Kpk/Nr.236/2015 Date: 11 Shtator 2015 - Vendim - Themelohet Grupi Punues Per Hartimin Dhe Amandamentimin E Rregulloreve Te Keshillit Prokurorial Te Kosoves Ne Kete Perberje:
Vendim Kpk/Nr.237/2015 Date: 11 Shtator 2015 - Vendim -propozimi Per Emerimin E Prokuroreve Te Eulex-it
Vendim Kpk/Nr.239/2015 Date: 11 Shtator 2015 -vendim- Obligohen Te Gjithe Prokuroret Qe Jane Te Angazhuar Ne Procesin E Ligjerimit Qe Te Sjellin Dokumentacionin Ne Szkpsh Deri Me Dt.20.09.2015
Vendim Kpk/Nr.240/2015 Date: 11 Shtator 2015 -vendim - Miratohet Raporti Gjashte Mujor Qanar- Qershor 2015) I Mekanizmit Percjelles Ndcr - Institucional Per Harmonizimin E Statistikave Per Veprat Penale Karakteristike.
Vendim Kpk/Nr.241/2015 Date: 11 Shtator 2015 -vendim - Miratohet Raporti Mbi Gjeografine Kriminale
Vendim Kpk/Nr.242/2015 Date: 11 Shtator 2015 -vendim- Aprovohet Kerkesa E Z. Arian Gashi, Prokuror Ne Prokurorin Themelore Ne Gjakove, Qe Te Angazhohet Si Ligjerues Ne Kolegjin Univerzitar -biznesi Ne Gjakove.
Vendim Kpk/Nr.243/2015 Date: 11 Shtator 2015 - Vendim - Themelohet Komisioni I Perhershem Disiplinor I Keshillit Prokurorial
Vendim Kpk/Nr.244/2015 Date: 11 Shtator 2015 - Vendim-themelimi I Grupit Punues Per Hartimin E Strategjise Dhe Planeve Te Veprimit Per Ngritjen E Efikasitetit Te Sistemit Prokurorial
Vendim Kpk/Nr.245/2015 Date:11 Shtator 2015 - Vendim - Themelohet Komisioni I Perkohshem Per Integrime, I Keshillit Prokurorial
Vendim Kpk/Nr.236/2015 Date: 11 Shtator 2015 - Vendim -transferimi I Prokuroreve Brenda Sistemit Prokurorial
Vendim Kpk/Nr. 250/2015 Date: 11 Shtator 2015 - Vendim - Aprovohet Kerkesa E Z. Besim Kelmcdi, Prokuror Ne Prokurori.n E Shtetit, Qe Te Angazhohet Ne Hartimi.n E Formulareve Per Shkresat Ne Procedure Penale, .ne Projektin E Mbeshtetur Nga Giz.
Raport Gjashtë (6) Mujor (Janar-Qershor)
Vendim Kpk/Nr.182/2015 Data 05.08.2015 -vendim- Miratohet Kërkesa E Kolegjiumit Të Prokurorëve Të Prokurorisë Speciale Të Republikes Së Kosovës Për Caktimin E Prokurorit Z.reshat Millaku, Ushtrues Detyre I Kryeprokurorit Të Prokurorisë Speciale Të Republikës Së Kosovës Nga Data 04 Gusht 2015, Deri Në Emërimin E Kryeprokurorit Të Prokurorisë Speciale Të Republikës Së Kosovës
Vendim Kpk/Nr.185/2015 Data 05.08.2015 -vendim- Miratohet Raporti Financiar I Komisionit Për Buxhet Dhe Financa Për Periudhën Janar-korrik 2015
Vendim Kpk/Nr.189/2015 Data 07.08.2015 -vendim- Miratohet Rregullorja Për Zgjedhjen E Anëtarëve Të Këshillit Prokurorial Të Kosovës
Vendim Kpk/Nr.190/2015 Data 07.08.2015 -vendim- Miratohet Rregullorja Për Përcaktimin E Rregullave Dhe Procedurave Për Organizimin E Provimit Për Kandidatët Për Prokuror
Vendim Kpk/Nr.176/2015 Datë:24 Korrik 2015 -vendim - Miratohet Raporti Tremujor Prill-qershor 2015, Per Aktivitetet Dhe Rekomandimet E Koordinatorit Kombëtar Për Luftimin E Krimeve Ekonomike
Vendim Kpk/Nr.177/2015 -vendim- Z.musli Gashi ,prokuror Ne Departamentin E Përgjithshëm Në Prokurorinë Themelore Në Gjakovë, Transferohet Në Departamentin E Përgjithshëm Në Prokurorinë Themelore Në Prizren
Vendim Kpk/Nr.133/2015 Nr.555.2015 Data 29 Maj 2015 - Vendim- Aprovohet Rregullorja Nr.01.2015 Mbi Rolin Dhe Veprimtarine E Bordit Drejtues Te Projektit Tik Smil
Vendim Kpk/Nr.134/2015 Data 29 Maj 2015 -vendim- Plotesim Ndryshimi I Vendimit Me Nr.53.2013 I Dt. 04 Mars 2013 Z. Aleksander Lumezi Zavendesohet Me Sabri Ademi Prokuror Në Prokurorin E Apelit Prishtinë Dhe Anëtari Tjeter Z.sahit Shala Zëvendësohet Me Z.sadri Krasniqi , Menagjer I Zyres Burime Njerzore E Pshk-së
Vendim Kpk/Nr.134/2015 Data 29 Maj 2015 - Vendim- Plotësim-ndryshimi I Vendimi Me Numer Kpk/nr.100/2013, I Dates 19 Prill 2013 Ku Z.aleksander Lumezi Zëvendësohet Me Z. Sabri Ademi Prokuror Në Prokurorin E Apelit Dhe Anëtari Tjeter Z. Sahit Shala Zëvenësohet Me Z. Sadri Krasniqi , Menagjer I Zyres Burime Njerzore Në Szkpsh-së
Vendim Kpk/Nr.135/2015 Data 29 Maj 2015 - Vendim- Ndryshohet Vendimi Numer Kpk/nr.53/2013,i Dates 04 Mars 2013, Në Vend Të Z. Aleksandër Lumezi Zëvendësohet Me Z.sabri Ademin , Prokuror Në Prokurorin E Apelit Prishtinë, I Njejti Caktohet Në Cilësine E Anëtarit Te Komisionit Për Buxhet Dhe Financa
Vendim Kpk/Nr.136/2015 Date 29 Maj 2015 - Vendim- Aprovohet Kërkesa Per Rritjen E Stafit Në Zyrën E Kordinatorit Kombëtar Për Luftimin E Krimit Ekonomik
Vendim Kpk/Nr.137/2015 Data 29 Maj 2015 - Vendim- Miratohet Raporti Vjetor I Porkurorit Të Shtetit Për Vitin 2014
Vendim Kpk/Nr.138/2015 Data 29 Maj 2015 - Vendim- Aprovohet Plani Strategjiik I Teknologjisë Infromative Për Këshillin Prokurorial Të Kosovës Për Vitin 2015/2020
Vendim Kpk/Nr.139/2015 Data 29 Maj 2015 - Vendim- Ndryshohet Vendimi Me Numër Kpk/nr.328/2014 I Datës 21 Nëntor 2014
Vendim Kpk/Nr.140/2015 Data 29 Maj 2015 - Vendim- Themelohet Komisioni Për Prokuror Për Integrimin E Komunitetit Jo-shumicë Në Këtë Përbërje :
Vendim Kpk/Nr.141/2015 Data 29 Maj 2015 - Vendim- Themelohet Departamenti Për Krime Lufte Në Kuadër Të Prokurorisë Speciale Të Republikës Së Kosovës
Vendim Kpk/Nr.142/2015 Data 29 Maj 2015 - Vendim- Vazhdohet Për Një (1) Muaj Koha Për Realizimin E Praktikës Të Gjithë Praktikantëve Që Aktualisht Janë Të Sistemuar Në Sistemin Prokurorial Që Nga Data 02 Dhjetor 2014
Vendimet Kpk/Nr.155/2015 Data:13 Maj 2015 - Vendim - Anulohet Vendimi Nr.251.2014 I Dates 5 Shtator 2014 Me Te Cilin Eshte Shpallur Konkursi I Brendshem Per Prokuror Ne Zyren E Kryeprokurorit Te Shtetit .
Vendim Kpk/Nr 156/2015 Data 29 Maj 2015 -vendim- Ndryshohet Dhe Plotesohet Neni I 10 I Dhe Rregullores Nr.08/2012 Per Organizimi Te Brenshem Dhe Sistematizim Te Vendeve Te Punes Ne Keshillin Prokuroral Te Kosoves Dhe Prokurorin E Shtetit, E Dates 30 Nentor 2012
Vendim Kpk/Nr.157/2015 Data: 26 Qershor 2015 - Vendim- Aprovohet Doreheqja Nga Pozita E Drejtorit Te Njesitit Per Shqyrtimin E Performances Se Prokurorive , E Paraqitur Nga Z. Ehat Miftaraj
Vendim Kpk/Nr.158/2015 Data 26 Qershor 2015 -vendim- Themelohet Komisioni Per Rishqyrtimin E Kerkesave Te Kandidateve Qe Kane Aplikuar Per Prokuror Ne Zyren E Kryeprokurorit Te Shtetit Ne Kete Perberje :
Vendim Kpk/Nr.159/2015 Data 26 Qershor 2015 -vendim- Themelohet Komisioni Per Rishqyrtimin E Kerkesave Te Kandidateve Qe Kane Aplikuar Per Prokuror Per Integrimin E Komuniteteve Jo - Shumice Ne Kete Perberje :
Vendim Kpk/Nr.160/2015 Data 26 Qershor 2015 -vendim- Miratohen Raportet Tremujore Tetor-dhjetor 2014 Dhe Janar-mars 2015, Per Aktivitet Dhe Rekomandimet E Koordinatorit Kombtar Per Luftimin E Krimeve Ekonomike
Vendim Kpk/Nr.161/2015 Data 26 Qershor 2015 -vendim- Themelohet Komisioni Per Rishqyrtimin E Kerkesave Te Kandidateve Qe Kane Aplikuar Per Prokuror Ne Prokurorine Speciale Te Republikes Se Kosoves Ne Kete Perberje :
Vendim Kpk Nr.115/2015 Data 13.05.2015 - Vendim- Për Shpalljen E Konkursit Të Brendshëm Për Prokuror Në Zyren E Kryeprokurorit Të Shtetit Dhe Prokurorinë Speciale Të Republikës Së Kosovës
Vendim Kpk Nr.116/2015 Data 13.05.2015 - Vendim- Autorizohet Komisioni Për Akte Normative Që Të Hartojë Këto Rregullore
Vendim Kpk Nr.117/2015 Data 19.05.2015 - Vendim- Miratohet Kërkesa E Kolegjiumit Të Prokurorëve Te Porkuroris Së Apelit Për Caktimin E Prokurorit Z. Haxhi Dërguti, Ushtrues Detyre I Kryeprokurorit Të Prokuroris Së Apelit Nga Data 13 Maj 2015 , Deri Në Emërimin E Kryeprokurorit Të Apelit
Vendim Kpk Nr.119/2015 Data 13.05.2015 - Vendim- Themelohet Komisioni Për Shqyrtimin E Mandatit Të Drejtorit Të Sekretariatit Të Zyrës Së Kryeprokurorit Të Shtetit Dhe Drejtorit Të Njësitit Për Shqyrtimin E Përformancës Së Prokurorisë, Në Mbledhjen E Mbajtur Me Datën 13 Maj 2015 Mori Këtë Vendim
Vendim Kpk Nr.120/2015 Data 13.05.2015 - Vendim- Miratohet Kërkesa E Znj.arijana Shajkovci, Prokurore Në Prokurorinë Themelore Në Prizren Dhe Z. Atdhe Dema, Prokuror Në Prokurorinë Themelore Në Prishtinë,pë Të Vazhduar Studimet Pas-diplomike Në Shtetet E Bashkuara Të Amerikës (shba)
Vendim Kpk Nr.121/2015 Data 13.05.2015 - Vendim- Plotësim - Ndryshimin I Vendimi Me Numër Kpk/nr.256/2014, I Datës 09 Shtator 2014, Ku Kryetari I Komisionit Për Emërim Në Prokurorinë Speciale Të Republikës Së Kosovës Caktohet Z. Aleksandër Lumezi, Kryetar I Këshillit Prokurorial Në Vend Të Z. Sylë Hoxha, Dhe Anëtarja E Komisionit Znj. Laura Pula Zëvendesohet Me Z. Jusuf Mejzini Prokuror Në Zyren E Kryeprokurorit Të Shtetit
Vendim Kpk Nr.122/2015 Data 13.05.2015 - Vendim- Haxhi Dërguti, Ud Kryeprokuror I Prokurorisë Së Apelit, Caktohet Përfaqësues Ligjor, Për Përfaqësim Në Gjykatë Të Këshillit Prokurorial Dhe Prokurorit Të Shtetit Në Rastet E Ish Kryeprokurorit Të Shtetit Z. Hilmia Zhitia Dhe Birn - Për Çasje Në Dokumentet Që Kanë Të Bëjnë Me Vendimet Mbi Masat Disiplinore
Vendim Kpk Nr.123/2015 Data 13.05.2015 - Vendim- Plotësim - Ndryshimi I Vendimit Me Numër Kpk/Nr.220/2013,i Dates 09 Shtator 2013, Ku Anëtari I Komisionit Z. Aleksandër Lumezi Zëvendësohet Me Z. Lulzim Sylejmani, Prokuror Në Prokurorin E Apelit Të Prishtinës
Vendim Kpk Nr.124/2015 Data 13.05.2015 - Vendim- Plotësim - Ndryshimin E Vendimi Me Numër Kpk/nr.255/2014, I Datës 09 Shtator 2014, Ku Kryetar I Komisionit Për Emërim Në Zyrën E Kryeprokurorit Të Shtetit Caktohet Z. Aleksander Lumezi, Kryetar I Këshillit Prokurorial Në Vend Të Z.sylë Hoxha Kryeprokuror Në Prokurorin Themelore Në Prizren
Vendim Kpk/Nr.73/2015 Datë: 23 Mars 2015 - Vendim: Për Shpalljen E Konkursit Publik Për Pesëmbëdhjetë (15) Pozita Për Prokurorë Si Në Vijim
Vendim Kpk/Nr. 52 - Nr. 206.2015 - Përgjigje Në Kërkesën E Gjykatës Kushtesuese Të Datës 25.02.2015
Vendim Kpk/Nr. 53/2015 - Njoftim - Për: Shkëlqesinë E Saj, Znj. Atifete Jahjaga, Presidente E Republikës Së Kosovës
Vendim Kpk/Nr. 47/2015 Datë: 20 Shkurt 2015 - Vendim: I. Z. Aleksandër Lumezi Kryeprokuror I Prokurorisë Së Apelit, Nominohet Për Kryeprokuror Të Shtetit Të Republikës Së Kosovës
Vendim Kpk/Nr. 49/2015 Datë: 23 Shkurt 2015 - Propozimi Për Emërim I Z. Aleksandër Lumezi Për Kryeprokuror Të Shtetit
Vendim Kpk/Nr. 50/2015 Datë: 23 Shkurt 2015 - Informata Për Masat E Ndërmarra Për Zbatimin E Aktgjykimit Me Nr. Ref.: Agj679/14
Vendim - Kpk /Nr. 19/2015 - Datë: 21 Janar 2015 - Miratohet Lista E Kandidateve Qe Kane Plotesuar Kriteret E Pergjithshme Dhe Te Ve<;anta Te Percaktuara Me Nenet 3 Dhe 4 Te Rregullores Per Kriteret Dhe Proceduren E Nominimit Dhe Propozimit Per Emerim Te Kryeprokurorit Te Shtetit, E Cila Perhehet Nga: 1. Agron Galani; 2. Shyqyri Syla; 3. Aleksander Lumezi; 4. Laura Pula; 5. Imer Beka Dhe 6. Metush Biraj.
Vendim - Kpk / Nr. 20/2015 - Themelohet Grupi Punues Per Rishqyrtimin E Memorandumit Te Mirekuptimit Te Lidhur Ne Mes Te Keshillit Prokurorial Te Kosoves Dhe Instituti I Kosoves Per Drejtesi, Ne Perberje: 1. Syle Hoxha, Kryetar 2. Sevdije Morina, Anetare Dhe 3. Teki Bokshi, Anetar.
Vendim - Kpk/Nr.21/2015 - Datë: 21 Janar 2015 - Aprovohet Plani I Veprimit Me Te Gjeturat E Raportit Te Progresit Lidhur Me Sistemin Prokurorial Te Kosoves.
Vendim - Kpk/Nr.22/2015 - Datë: 21 Janar 2015 - Themelohet Grupi Punues Per Caktimin E Dites Se Konferences Se Prokuroreve Te Republikes Se Kosoves Ne I<:ete Perberje: 1. Syle Hoxha, Kryetar 2. Hajredin Km;i, Anetar Dhe 3. Teki Bokshi, Anetar.
Vendim - Kpk/Nr.23/2015 - Datë: 21 Janar 2015 - Themelohet Grupi Punues Per Hartimin E Standardeve Per Konflikt Interesi Ne Keshillin Prokurorial Te Kosoves, Ne Kete Perberje; 1. Astrit Kolaj, Kryetar 2. Burim Sallova, Anetar Dhe 3. Valdrin Krasniqi, Anetar.
Vendim - Kpk/Nr. 24/2015 - Datë: 21 Janar 2015 - Autorizohet Sekretariati I Keshillit Prokurorial Te Kosoves Qe Te Ndermarre Veprime Per Gjetjen E Nje Zgjidhje Per Te Siguruar Transportin Per Prokuroret Dhe Stafin Mbeshtetes Qe Do Te Vendosen Ne Pallatin E Drejtesise.
Vendim - Datë: 13 Janar 2015 - Miratohet Kërkesa Për Ri-konsiderim E Z.metush Biraj, Kandidat Për Kryeprokuror Të Shtetit
Vendim - Datë: 13 Janar 2015 - Miratohet Kërkesa Për Ri-konsiderim E Z.imer Beka, Kandidat Për Kryeprokuror Të Shtetit
Vendim: Miratohet Kërkesa Për Ri-konsiderim E Z. Imer Beka, Kandidat Për Kryeprokuror Të Shtetit
Vendim: Miratohet Kërkesa Për Ri-konsiderim E Z. Metush Biraj, Kandidat Për Kryeprokuror Të Shtetit