197 - Legjislacionii | Keshilli Prokurorial i Kosoves
Vendim Nr.1594.2016 - miratohet Rregullorja Nr.09.2016 për Veprimtarinë, Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës në Sekretariatin e Këshillit Prokurorial të Kosovës
Vendim Nr.1604.2016 - Shyqyri Syla, kryeprokuror i Prokurorisë Themelore të Mitrovicës, emërohet edhe për një mandat shtesë për katër vite, si Kryeprokuror i kësaj prokurorie
Vendim Nr.1603.2016 - Jetish Maloku, kryeprokuror i Prokurorisë Themelore të Gjilan, emërohet edhe për një mandat shtesë për katër vite, si Kryeprokuror i kësaj prokurorie
Vendim Nr.1602.2016 - Imer Beka, kryeprokuror i Prokurorisë Themelore të Prishtinës, emërohet edhe për një mandat shtesë për katër vite, si Kryeprokuror i kësaj prokurorie
Vendim Nr.1601.2016 - Admir Shala, prokuror në Prokurorin Speciale të Kosovës, emërohet Kryeprokuror i Prokurorisë Themelore të Prizrenit
Vendim Nr.1600.2016 – Agim Kurmehaj, prokuror në Prokurorin Themelore në Pejë, emërohet Kryeprokuror i kësaj prokurorie
Vendim Nr.1599.2016 - Ali Selimaj, prokuror në Prokurorin Themelore në Gjakovë, emërohet Kryeprokuror i kësaj prokurorie
Vendim Nr.1598.2016 - Shukri Jashari, prokuror në Prokurorin Themelore në Ferizaj, emërohet Kryeprokuror i kësaj prokurorie
Vendim Nr.1597.2016 - Ikramije Bojaxhiu anëtare e Komisionit për Vlerësimin e Përformancës së Prokuroreve, angazhohet me punë të përhershme në kuadër të këtij komisioni
Vendim Nr.1481.2016 - aprovohet doreheqja e z.Visar Musa
Vendim Nr.1485.2016 - aprovohet kërkesa e kryeprokurorit të PSRK-së për vazhdimin e transferit të përkohshëm të prokurorit Abdurrahim Islami
Vendim Nr.1484.2016 - aprovohet kërkesa e kryeprokurores së Prokurorisë Themelore të Gjakovës, Shpresa Bakija
Vendim Nr.1482.2016 - themelohet Komisionit për vlerësimin e kandidatëve për kryeprokuror të prokurorive themelore
Vendim Nr.1480.2016 - miratohet propozimi i politikave për ngritjen e kapaciteteve profesionale për prokurorë dhe stafin mbështetës të sistemit prokurorial për vitin 2017
Vendim Nr.1320.2016 - Valdrin Krasniqi, Zyrtar Ligjor në SKPK, caktohet Zyrtar për qasje në dokumente publike në sistemin prokurorial të Kosovës
Vendim Nr.1273.2016 – Shpallet konkursi për kryeprokuror të prokurorive Themelore
Vendim Nr.1244.2016 – themelohet grupi punues për monitorim dhe vlerësim të zbatimit të Planit Strategjik 2016-2017 të KPK
Vendim Nr.1243.2016 - miratohet Plani i Veprimit i Planit Strategjik 2016-2017 i KPK-së
Vendim Nr.1241.2016 -miratohet Rregullorja Nr.08.2016, për emërimin e kryeprokurorëve
Vendim Nr.1190.2016 - anëtari i KPK-së, prokurori Arben Ismajli, zgjedhet kryesues i KD-së