208 - Legjislacionii | Keshilli Prokurorial i Kosoves
Udhezim Administrativ Nr.02.2017 - për ndryshim plotesimin e Udhëzimit Administrativ Nr.02.2016-perdorimi i tel mobil dhe fiks
Udhëzim Administrativ Nr.01.2017-Për Nryshimin dhe Plotësimin e Udhëzimit Administrativ Nr.01.2016 Për Caktimin e Shpenzimeve të Reprezentacionit