209 - Legjislacionii | Keshilli Prokurorial i Kosoves
Rregullore Nr.06.2017 - Për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores Nr.02.2015 për zgjedhjen e anëtarëve të KPK-së
Rregullore Nr.05/2017 - Për komisionin për buxhet, financa dhe personel
Rregullore Nr.04/2017 - Për klasifikimin e informacioneve të sistemit prokurorial të Republikës së Kosovës
Rregullore Nr.03.2017- Për Komisionin per Administrimin e Prokurorive
Rregullore Nr.02.2017 - Për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores Nr.03.2016, mbi rolin dhe veprimtarinë e Bordit Drejtues të Projektit TIK-SMIL
Rregullore Nr.01.2017 - Për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores Nr.09.2015, për zgjedhjen e Kryesuesit dhe Zëvendës Kryesuesit të Këshillit