279 - Legjislacionii | Keshilli Prokurorial i Kosoves
Komentar i Kodit të Etikës për Prokurorin e Shtetit
Kodi i etikës profesionale për punonjësit mbështetës
Kodi i etikës dhe sjelljes profesionale për prokurorë 2019
Kodi i etikës dhe sjelljes profesionale për anetarët e Këshillit Prokurorial të Kosovë