289 - Legjislacionii | Keshilli Prokurorial i Kosoves
Vendim për transferim të përkohshëm të Prokurorit z. Shkelzen Ibrahimi
Vendim për transferim të përkohshëm të Prokurorit z. Rafet Halili
Vendim për Raportin e Koordinatorit Kombëtar për luftimin e krimeve ekonomike - prill-qershor 2018
Vendim për Raportin e Komisionit për kandidatët e nominuar nga SHC-ja për anëtarë të KPK-së
Vendim
Vendim
Nr.1049.2018-Vendim-Aprovohet Opinioni Ligjor i Komisionit për Çështje Normative lidhur me pagesat për ndërmjetësues
Nr.1047.2018-Vendim-Aprovohet kërkesa buxhetore e KPK-së për vitin 2019 së bashku me propozimet e Komisionit për Buxhet Financa dhe Personel
Nr.1045.2018-Vendim-Themelohet Komisioni për shqyrtimin e kërkesave të dy ish prokurorëve të shtetit.
Nr.1044.2018-Vendim-Caktohen prokurorët përgjegjës për komunikim në prokuroritë e Kosovës.
Nr.1015.2018-Vendim-Valon Jupa cemerohet Drejtor i NJSHPP-se
Vendim Nr.932.2018 - Miratohet Raporti për aktivitetet dhe rekomandimet e Koordinatorit Kombëtar për Luftimin e Krimeve Ekonomike, për periudhën janar-mars 2018
Vendim Nr.931.2018 - Miratohet Raporti tre mujor i Mekanizmit Përcjellës nder-institucional për harmonizimin e statistikave për veprat penale karakteristike për periudhën janar-mars 2018
Vendim Nr.930.2018 - Miratohet Raporti tre mujor i Komisionit për Mbikëqyrjen e zbatimit të Planit Strategjik 2016-2018
Vendim Nr.926.2018 - Për shpalljen e brendshme për avancim të prokurorëve në PSRK
Vendim Nr.739.2018 - Përdorimi i sistemit për menaxhimin informativ të lëndëve (SMIL)
Vendim Nr.723.2018 - Miratohet Rregullorja Nr.01.2018
Vendim Nr.724.2018 – Prokurori Naim Abazi, transferohet për 6 muaj në Departamentin e Krimeve të Rënda në PTH të Prishtinës
Vendim Nr.722.2018 - Plotësohet dhe ndryshohet Vendimi KPK.Nr.261.2015
Vendim Nr.684.2018 - Anulohet procedura e rekrutimit për pozitën Udhëheqës i Departamentit të Teknologjisë Informative