289 - Legjislacionii | Keshilli Prokurorial i Kosoves
Nr.515.2018-Vendim-Themelohet Grupi Punues per hartimin e Planit Strategjik dhe Planit te Veprimit te KPK-se per vitin 2019-2023
Nr.514.2018-Vendim-Themelohet Grupi Punues per hartimin e Kodit te Etikes per Prokurorë
Nr.513.2018-Vendim-Aprovohet kerkesa e prokurorit Ramadan Koro
Vendim Nr.321.2018 - Caktohen udhëheqësit e departamenteve në PTH të Prishtinës
Vendim Nr.320.2018 – Prokurori Burim Qerkini transferohet në Departamentin për Krime të Renda në PTH të Ferizajt
Vendim Nr.327.2018 – Prokurori Veton Shabani transferohet në Departamentin për Krime të Rënda në PTH të Ferizajt
Vendim Nr.326.2018 - Miratohet Raporti për aktivitete dhe rekomandimet e KKLKE për periudhën tetor-dhjetor 2017
Vendim Nr.325.2018 - Miratohet Raporti i grupit punues për monitorim dhe vlerësim të zbatimit të Planit Strategjik 2016-2018, për periudhën tetor-dhjetor 2017
Vendim Nr.324.2018 - Miratohet Raporti vjetor 2017 i Mekanizmit Përcjellës nder-institucional për harmonizimin e statistikave për veprat penale karakteristike
Vendim Nr.323.2018 - Miratohet Raporti vjetor 2017 i Komisionit për Mbikëqyrjen e zbatimit të Planit Strategjik(2016-2018) dhe Planit te Veprimit për ngritjen e efikasitetit
Vendim Nr.322.2018 – Prokurorja Habibe Salihu transferohet në PSRK
Vendim Nr.319.2018 – Prokurorit Agron Qalaj i vazhdohet mandati si Prokuror në Zyrën e Kryeprokurorit të Shtetit
Vendim Nr.318.2018 – Prokurori Agim Kuka transferohet në Departamentin për të Mitur në PTH të Ferizajt
Shpallje e Brendshme Nr.317.2018 - Për avancim të prokurorëve të shtetit
Vendim Nr.316.2018 - Për shpalljen e brendshme për tetë (8) pozita për avancim të prokurorëve të shtetit
Vendim Nr.236.2018 - Ndryshohet pika 1 e Vendimit KPK.Nr.48.2016, dt. 12 shkurt 2016 për themelimin e Komisionit për Vlerësimin e Performancës së Prokurorëve
Vendim Nr.235.2018 - Themelohet Komisioni për Transferim dhe Avancim të Prokurorëve të Shtetit
Vendim Nr.221.2018 - Aprovohet rekomandimi i Komisionit për shqyrtimin e kërkesës për kompensim të ish prokurorit Suad Kuraja
Vendim Nr.220.2018 - Miratohet Udhëzimi Administrativ Nr.01.2018, për caktimin e normës orientuese për prokurorët e Shtetit
Vendim Nr.212.2018 - Aprovohet kërkesa e Agjencionit UBO Consulting