289 - Legjislacionii | Keshilli Prokurorial i Kosoves
Vendim Nr.1458.2018 - Miratohet pjesërisht raporti i Komisionit për avancim të katër (4) prokurorëve të shtetit në PSRK
Vendim Nr.887.2018 - Miratohet Raporti i Komisionit për Transferim dhe Avancim të prokurorëve të shtetit
Vendim Nr.517.2018 - Miratohet Raporti i Komisionit për transferim dhe avancim të prokurorëve të shtetit me propozim që prokurorja znj.Habibe Salihu të avancohet në PSRK
Vendim Nr.2064.2018 - Miratohet pjesërisht Raporti i Komisionit për Vlerësimin e Performancës për njëzet e një prokurorë të shtetit me mandat fillestar
Vendim Nr.2061.2018 - Miratohet raporti për aktivitetet dhe rekomandimet e Koordinatorit Kombëtar për Luftimin e Krimeve Ekonomike korrik-shtator 2018
Vendim Nr.2060.2018 - Miratohet Kodi i Etikës dhe Sjelljes Pofesionale për Prokurorë
Vendim Nr.2059.2018 - Themelohet Komisioni për shqyrtimin e kërkesave të ish prokurorëve.
Vendim Nr.2058.2018 - Miratohet Raporti i Komisionit për Mbikëqyrjen për zbatimin e planit Strategjik 2016-2018
Vendim për transferim të përkohshëm të Prokurorit z. Shkelzen Ibrahimi
Vendim për transferim të përkohshëm të Prokurorit z. Rafet Halili
Vendim për Raportin e Koordinatorit Kombëtar për luftimin e krimeve ekonomike - prill-qershor 2018
Vendim për Raportin e Komisionit për kandidatët e nominuar nga SHC-ja për anëtarë të KPK-së
Vendim
Vendim
Nr.1049.2018-Vendim-Aprovohet Opinioni Ligjor i Komisionit për Çështje Normative lidhur me pagesat për ndërmjetësues
Nr.1047.2018-Vendim-Aprovohet kërkesa buxhetore e KPK-së për vitin 2019 së bashku me propozimet e Komisionit për Buxhet Financa dhe Personel
Nr.1045.2018-Vendim-Themelohet Komisioni për shqyrtimin e kërkesave të dy ish prokurorëve të shtetit.
Nr.1044.2018-Vendim-Caktohen prokurorët përgjegjës për komunikim në prokuroritë e Kosovës.
Nr.1015.2018-Vendim-Valon Jupa cemerohet Drejtor i NJSHPP-se
Vendim Nr.932.2018 - Miratohet Raporti për aktivitetet dhe rekomandimet e Koordinatorit Kombëtar për Luftimin e Krimeve Ekonomike, për periudhën janar-mars 2018
Vendim Nr.931.2018 - Miratohet Raporti tre mujor i Mekanizmit Përcjellës nder-institucional për harmonizimin e statistikave për veprat penale karakteristike për periudhën janar-mars 2018
Vendim Nr.930.2018 - Miratohet Raporti tre mujor i Komisionit për Mbikëqyrjen e zbatimit të Planit Strategjik 2016-2018
Vendim Nr.926.2018 - Për shpalljen e brendshme për avancim të prokurorëve në PSRK
Vendim Nr.739.2018 - Përdorimi i sistemit për menaxhimin informativ të lëndëve (SMIL)
Vendim Nr.723.2018 - Miratohet Rregullorja Nr.01.2018
Vendim Nr.724.2018 – Prokurori Naim Abazi, transferohet për 6 muaj në Departamentin e Krimeve të Rënda në PTH të Prishtinës
Vendim Nr.722.2018 - Plotësohet dhe ndryshohet Vendimi KPK.Nr.261.2015
Vendim Nr.684.2018 - Anulohet procedura e rekrutimit për pozitën Udhëheqës i Departamentit të Teknologjisë Informative
Nr.515.2018-Vendim-Themelohet Grupi Punues per hartimin e Planit Strategjik dhe Planit te Veprimit te KPK-se per vitin 2019-2023
Nr.514.2018-Vendim-Themelohet Grupi Punues per hartimin e Kodit te Etikes per Prokurorë
Nr.513.2018-Vendim-Aprovohet kerkesa e prokurorit Ramadan Koro
Vendim Nr.321.2018 - Caktohen udhëheqësit e departamenteve në PTH të Prishtinës
Vendim Nr.320.2018 – Prokurori Burim Qerkini transferohet në Departamentin për Krime të Renda në PTH të Ferizajt
Vendim Nr.327.2018 – Prokurori Veton Shabani transferohet në Departamentin për Krime të Rënda në PTH të Ferizajt
Vendim Nr.326.2018 - Miratohet Raporti për aktivitete dhe rekomandimet e KKLKE për periudhën tetor-dhjetor 2017
Vendim Nr.325.2018 - Miratohet Raporti i grupit punues për monitorim dhe vlerësim të zbatimit të Planit Strategjik 2016-2018, për periudhën tetor-dhjetor 2017
Vendim Nr.324.2018 - Miratohet Raporti vjetor 2017 i Mekanizmit Përcjellës nder-institucional për harmonizimin e statistikave për veprat penale karakteristike
Vendim Nr.323.2018 - Miratohet Raporti vjetor 2017 i Komisionit për Mbikëqyrjen e zbatimit të Planit Strategjik(2016-2018) dhe Planit te Veprimit për ngritjen e efikasitetit
Vendim Nr.322.2018 – Prokurorja Habibe Salihu transferohet në PSRK
Vendim Nr.319.2018 – Prokurorit Agron Qalaj i vazhdohet mandati si Prokuror në Zyrën e Kryeprokurorit të Shtetit
Vendim Nr.318.2018 – Prokurori Agim Kuka transferohet në Departamentin për të Mitur në PTH të Ferizajt
Shpallje e Brendshme Nr.317.2018 - Për avancim të prokurorëve të shtetit
Vendim Nr.316.2018 - Për shpalljen e brendshme për tetë (8) pozita për avancim të prokurorëve të shtetit
Vendim Nr.236.2018 - Ndryshohet pika 1 e Vendimit KPK.Nr.48.2016, dt. 12 shkurt 2016 për themelimin e Komisionit për Vlerësimin e Performancës së Prokurorëve
Vendim Nr.235.2018 - Themelohet Komisioni për Transferim dhe Avancim të Prokurorëve të Shtetit
Vendim Nr.221.2018 - Aprovohet rekomandimi i Komisionit për shqyrtimin e kërkesës për kompensim të ish prokurorit Suad Kuraja
Vendim Nr.220.2018 - Miratohet Udhëzimi Administrativ Nr.01.2018, për caktimin e normës orientuese për prokurorët e Shtetit
Vendim Nr.212.2018 - Aprovohet kërkesa e Agjencionit UBO Consulting
Vendim Nr.189.2018 - për shpalljen e brendshme për pese(5) pozita për avancim të prokurorëve të Shtetit në PSRK
Vendim Nr.47.2018 - Miratohet Raporti i Mbikëqyrësit të zbatimeve të tetë rekomandimeve
Vendim Nr.46.2018 - Miratohet Lista e prokurorëve që do të vlerësohen gjatë vitit 2018
Vendim Nr.45.2018 - Miratohet Plani i Punës së KPK-së për vitin 2018
Vendim Nr.36.2018 - Miratohet Raporti i Komisionit për Vlerësimin Performancës së 23 prokurorëve të shtetit
Vendim Nr.33.2018 - Miratohet Raporti përfundimtar i Komisionit për Vlerësimin Performancës së 12 prokurorëve
Vendim Nr.06.2018 - Themelohet Komisioni për shqyrtimin e kërkesës se ish prokurorit të shtetit Suad Kuraja
Vendim Nr.05.2018 - Miratohet Strategjia për Komunikim Publik e sistemit prokurorial
Vendim Nr.04.2018 - Miratohet Raporti i Komisionit për Mbikëqyrjen e zbatimit të Planit Strategjik 2016-2018
Vendim Nr.03.2018 - Miratohet kërkesa e prokurores Ardita Beqiraj-Hyseni