115 - Njesit | Keshilli Prokurorial i Kosoves

Zyra për mbikëqyrje, analitikë dhe verifikim prokurorial

Nën mbikëqyrjen e drejtpërdrejtë të Drejtorit, Menaxheri i Zyrës për Mbikëqyrje, Analitikë dhe verifikim prokurorial është përgjegjës për mbarëvajtjen e punëve te zyrës dhe personelit, përfshirë por pa u kufizuar në këto autorizime dhe përgjegjësi:

 • Sipas kërkesës së KPK-se, Komisionit për Vlerësim të Prokurorëve dhe planit vjetor të punës së Njësitit, bën mbikëqyrjen e:
  1. Regjistrimit të rasteve, nëpër prokurori në pajtim me rregulloren për organizimin e brendshëm të Prokurorive;
  2. Arkivimin e dosjeve dhe lëndëve të mbyllura;
  3. mirëmbajtjen e plotë dhe të saktë të dosjeve të prokurorisë.
 • Kryen detyra dhe obligime të përcaktuara me rregulloret, vendimet dhe planet e punës se KPK-se, në aspektin e mbikëqyrjes.
 • Sipas kërkesës së KPK-se, Komisionit për Vlerësim të Prokurorëve dhe planit vjetor të punës së Njësitit të miratuar në KPK-së ofron mbështetje dhe i kryen të gjitha obligimet që dalin nga Rregullorja për Vlerësimin e Performances se Prokurorive.
 • Në bazë të raporteve statistikore te pranuara nga zyra për statistika, përpilon raporte përshkruese tre mujore, gjashtëmujore dhe vjetore lidhur me punën e Prokurorive.
 • Në bazë të raporteve statistikore te pranuara nga zyra për statistika, përpilon raporte analitike lidhur me shkallën dhe llojet e kriminalitetit në Kosovë.
 • Ne bashkëpunim me zyrën për statistika përgatisin raportin vjetor statistikor dhe përshkrues lidhur me punën e prokurorive.
 • Ne bashkëpunim me zyrën për statistika përgatisin raport të veçantë statistikor dhe përshkrues lidhur me veprat penale karakteristike te përcaktuara me mekanizmin përcjellës mbi unifikimin dhe harmonizimin e raporteve statistikore me agjencitë qe zbatojnë ligjin ne fushën e krimit te organizuar, korrupsionit, trafikimit me qenie njerëzore, trafikimit me arme, trafikimit me narkotike, shpëlarjes se parasë dhe financimit te terrorizmit, dhe sekuestrimit dhe konfiskimit.
 • Analizon të dhënat statistikore dhe informatat në lidhje me efikasitetin e punës së prokurorive.
 • Përgatit raporte dhe i ofron mbështetje Komisionit për emërimin dhe ri-emërimin e prokuroreve.
 • Sipas kërkesës se KPK-së, Komisioneve për Procesin e Emërimit dhe Ri-emërimit te Prokuroreve kryen edhe detyrat e përcaktuara me Rregulloren për procesin e rekrutimit, emërimit dhe ri-emërimit te prokuroreve, Rregulloren për vlerësimin e performances se prokurorive, Vendimeve dhe akteve tjera nënligjore te miratuara ne KPK.
 • Shërben si sekretari e Komisionit për Emërim dhe ri-emërim të prokurorëve

Menaxher i Zyrës për mbikëqyrje, analitikë dhe verifikim prokurorial:

Valon Jupa

E-mail: valon.jupa@rks-psh.org