116 - Njesit | Keshilli Prokurorial i Kosoves

Zyra e drejtorit

Drejtori i Njësitit

Njësiti udhëhiqet nga Drejtori i cili zgjidhet dhe emërohet nga Këshilli Prokurorial i Kosovës në pajtim me procedurat, kriteret dhe kualifikimet që do të zhvillohen dhe miratohen nga Këshilli përmes rregulloreve të cilat janë në përputhje me detyrimet kushtetuese dhe detyrimet e rregulloreve të zbatueshme për personelin. Drejtori është përgjegjës ndaj Këshillit për administrimin efikas të Njësitit dhe i raporton drejtpërdrejtë Kryesuesit të Këshillit dhe iu përgjigjet të gjitha kërkesave të këshillit për informata.

Drejtori në çdo fund vit do të paraqes planin vjetor të punës në Këshill.

Ushtrues detyre i Drejtorit të Njësitit për Shqyrtimin e Performancës së Prokurorive :

Lavdim Krasniqi

Email: lavdim.krasniqi@rks-psh.net