183 - Per | Keshilli Prokurorial i Kosoves

Aleksandër Lumezi - Anëtar

Aleksandër Lumezi

I lindur me datë 07/08/1964, në Prizren.

Fakultetin Juridik ka mbaruar në Universitetin e Prishtinës me 13/04/1989.

Studimet në Master drejtimi Juridiko Penal, ka dhënë të gjitha provimet e parapara me program  dhe është ne pritje të mbrojtjes së temës së diplomës.

Provimin e Jurisprudencës e ka dhënë me datën 25/04/1991.

Të dhënat për përvojën e punës:

Praktikant Gjyqësor në Gjykatën e Qarkut në Prishtinë;  

01.11.1989 deri me 31.10.1991, ( Provoja e punës 2 vite).

Bashkëpunëtor profesional tek Avokati Nikë Lumezi  

01.03.1994 deri me 31.03.1996, ( Provoja e punës 2 vite).

Prokuror në Prokurorin Publike Komunale

01.09.2000 deri me  20.03.2005, ( Përvoja e punës 4 vite e 6 muaj).

ëvendës Kryeprokuror në Prokurorin Publike Komunale të Prishtinës.

21.03.2005 e deri me 15.07.2008.

Ushtrues Detyre i Kryeprokurorit të Prokurorisë Publike Komunale në Prishtinë

16.07.2008 deri me 28.06.2010 (Përvoja e punës 1 vite e 11 muaj).

Kryeprokuror i Prokurorisë së Qarkut në Prishtinë

29.06.2010 deri me 31.12.2012 (Përvoja e punës 2 vite e 6 muaj).

Kryeprokuror i Prokurorisë së Apelit    

01.01.2013 (Përvoja e punës 2 vite e 4 muaj).

Kryeprokuror i Shtetit

Prej datës 21.04.2015 është emëruar Kryeprokuror i Shtetit me dekret te Presidencës, (vazhdon tutje)

Trajnimet e ndjekura;

Nga data 11.12. 2013 deri me   12.12.2013 , ka marrë pjesë në trajnimin me temën” Vlerësimin e Përfpormancës së prokurorëve \"e   organizuar nga Zyra e Bashkimit Evropian  në Prishtinë.

Nga data 30.10. 2013 deri me  31.10.2013 , ka marrë pjesë në trajnimin me temën” Procesi i Rekrutimit, Emërimit dhe ri-emërimit të prokurorëve\"e   organizuar nga Zyra e Bashkimit Evropian  në Prishtinë.

Nga data 10.12.2012 deri me  20.12.2012, ka marrë pjesë në trajnimin me temën “Traficking in Persons Course” e organizuar nga IOM dhe mbajtur në Budapest, Hungary.

Më datën 22.02.2012 ka marrë pjesë në trajnimin me temën “Orientimi rreth Doracakut të IGJK-së për trajnuesit dhe metodologjitë e trajnimit“e organizuar nga IGJK dhe  mbajtur në Prishtinë.

Nga data 14.04.2009 deri me  15.04.2009, ka marrë pjesë në trajnimin me temën “Avokimi i Viktimave, të drejtat dhe shërbimet e Viktimave” i organizuar nga IGJK dhe i mbajtur në Prishtinë.

Ka përfunduar trajnimin për “Media and Public Relations”  i organizuar nga AAB-Riinvesvt, dhe i mbajtur në Prishtinë.

Nga data 28.01.2011 deri me  30.01.2011, ka marrë pjesë në trajnimin me temën “Trajnimi i Trajnerve niveli bazik”i organizuar nga IGJK dhe  mbajtur në Prishtinë.

Nga data 14.05.2011 deri me  15.05.2011, ka marrë pjesë në trajnimin me temën “Kosovo National Vlient Counceling Competition”e organizuar nga Departmendt of Justice.

Ka përfunduar trajnimin për “Has Attended the konference on the Status of the Police, Prosecutor Partnership in Kosovo”.

Nga data 16.11.2010 deri me 19.11.2010, ka përfunduar trajnimin” State Drugs Investigation trajning Conference” i mbajtur në North Carolina.

Nga data 11.10.2010 deri me  15.10.2010, ka marrë pjesë në trajnimin me temën “Counter-Narcotiks Investigation & Controlled Delivery Operations“  organizuar nga dhe mbajtur në Ankara Turqi.

Nga data 09.09.2013 deri me 12.09.2013, ka marr pjesë në vizitën studimore në Ankara.

Me datë 30.04.2007, ka përfunduar me sukses “Trajnimin për trajnues për Kodin e Etikës” i organizuar nga IGJK  dhe USAID dhe  mbajtur në Prishtinë.

Me datë 25.11.2008, ka përfunduar me sukses “Trajnimin për Trajnues për Kodin e Etikës” i organizuar nga IGJK  dhe USAID dhe  mbajtur në Prishtinë.

Nga data 16.11.2000 deri me  18.11.2000, ka marrë pjesë në trajnimin me temën “Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut“  organizuar nga Zyra e Bashkimit Evropian në Prishtinë.

Nga data 16.11.2000 deri me  18.11.2000, ka marrë pjesë në trajnimin me temën “Induction Seminar for Judges and Prosecutors held “  organizuar nga OSBE, CEELI, UNMIK,mbajtur  në Prishtinë.

Nga data 13.11.2002 deri me  15.11.2002, ka marrë pjesë në seminarin me temën “Edukmi i aftësisë për marrje Vendimesh pjesa e I “  organizuar nga OSBE, CEELI, UNMIK, mbajtur në Prishtinë.

Nga data 10.09.2003 deri me  12.09.2003, ka marrë pjesë në seminarin me temën “Edukmi i aftësisë për marrje Vendimesh pjesa e II “  organizuar nga IDLO dhe IGJK, mbajtur në Prishtinë.

Nga data 10.11.2008 deri me  14.11.2008, ka marrë pjesë në trajnimin me temën “Building Judicial Integrity “  organizuar nga USAID,dhe mbajtur në PRAGUE  në Republikën Çeke.

Nga data 14.05.2007 deri me  17.05.2007, ka marrë pjesë në trajnimin me temën “Combating ilegal Logging “  organizuar nga  Ambasada Amerikane.

Nga data 14.04.2009 deri me  15.04.2009, ka marrë pjesë në trajnimin me temën “Trajning on Victim’s Right and Services “  organizuar nga  ICITAP.

Nga data 04.12.2000 deri me  06.12.2000, ka marrë pjesë në trajnimin me temën “Dhuna në Familje “  organizuar nga OSBE.

MIRËNJOHJE

Me datën 26.12.2012, i është dhënë mirënjohje nga për bashkëpunim të shkëlqyer, nga Drejtori i Drejtorisë për Hetim e Trafikimit me Narkotik dhe Drejtori i Divizionit Kundër Krimit të Organizuar.