187 - Per | Keshilli Prokurorial i Kosoves

Deshirë Jusaj - Anëtare

Deshirë Jusaj

Statusi: E pamartuar.

Prokurore e Shtetit në Prokurorinë Themelore në Gjakovë nga 28.12.2012;

Anëtare e Shoqatës së Prokurorëve të Kosovës nga janari i vitit 2015;

Anëtare e Këshillit Prokurorial të Kosovës nga data 01.01.2016;

Anëtare e Komisionit për Çështje Normative në Këshillin Prokurorial të Kosovës;

Koordinatore në Inspektoratin e Punës për Regjionin e Gjakovës nga korriku i vitit 2010 deri më 28.12.2012;

Inspektore e Punës për Kosovë nga data 01.03.2004 deri në korrik të vitit 2010.

Studimet post-diplomatike të kryera në Prishtinë – Drejtimi Juridiko-Penal;

Provimi i Juridikaturës, i dhënë në vitin 2008;

Studimi i vazhdueshëm juridik KLC Qendra Juridike e Kosovës në vitin 2003;

Praktikante në Odën e Avokatëve të Kosovës (OAK) periudhë njëvjeçare nga 01.07.2002-30.06.2003;

E diplomuar në Fakultetin Juridik në Prishtinë në vitin 2000.

 

Trajnere për trajnimin e ekipeve lokale të veprimit për monitorimin e punës së fëmijëve në Kosovë, ILO-IPEC, MPMS, 01.07.2004 –22.09.2006, projekt dyvjeçar;

Lufta kundër trafikimit të qenie njerëzore OSCE, 14.12.2007, Prishtinë;

Siguria në punë, puna, kushtet e punës, mbrojtja e shëndetit të të punësuarve dhe ambientit të punës, MPMS, 14.12.2008, Prishtinë;

Mbrojtja dhe siguria në punë, 07-12 qershor 2010, Shqipëri;

Mbrojtja e shëndetit të të punësuarve, ambienti i punës dhe kushtet e punës krahasuar me praktikat e punës në Japoni,.05-09 qershor 2011, Shqipëri; 

Rregullimi normativ i mbikëqyrjes inspektuese nga lëmi i punës dhe akteve themelore të sigurisë dhe shëndetit në punë, janar 2012, Prishtinë;

Trajnimi nga NITA, 18, 19, 20.04.2013 dhe në vitin 2014, Prishtinë;

Përgjegjësia penale e personave juridikë, 11.04.2013, Prishtinë;

Menaxhimi i rasteve 10.04.2013, Prishtinë;

Hyrje në Kodin e Procedurës Penale, 07.03.2013, Prishtinë;

Procedura parapenale dhe hetimi, 02.04.2013, Prishtinë;

Risitë e Procedurës Penale të Republikës së Kosovës, 16.05.2013, Prishtinë;

Krimi kibernetik, 21.11.2013, Prishtinë;

Reformimi i sistemit gjyqësor, 03.10.2013, Prishtinë;

Paraqitja e dëshmitarëve të mbrojtur 21.03.2013, Prishtinë;

Negocimi i marrëveshjes për pranimin e fajësisë, 20.02.2014, Prishtinë;

Procedura penale ndaj kryesve të veprave penale me çrregullime mendore, 31.10.2013, Prishtinë;

Gjykimi i madhorëve për veprat penale të kryera ndaj fëmijëve, 04.02.2014, Prishtinë;

Shqyrtimi fillestar, i dytë dhe shqyrtimi gjyqësor, 30.01.2014, në Prishtinë;

E drejta e BE-së dhe efekti i saj në të drejtën vendore, 26.06.2014, Prishtinë;

Sfidat dhe praktikat më të mira në implementimit të PSV-së, të dhunës në familje, Prishtinë;

Përfaqësimi i viktimave të dhunës në familje në procedura gjyqësore penale, 26.09.2014,  Prishtinë;

Marrja e provave nga Prokurori i Shtetit gjatë hetimit, 16.10.2014, Prishtinë;

Ndërmjetësimi dhe drejtësia restorative, 22.10.2014, Prishtinë;

Format e shfrytëzimit të viktimave në rastet e trafikimit me qenieve njerëzore, 11.11.2014, Prishtinë;

Ekspertiza mjeko-ligjore dhe sfidat në zbatimin praktik të legjislacionit, 18-21.12.2014, Shqipëri;

Shqyrtimi gjyqësor, 07.05.2015, Prishtinë;

Standardet e mbrojtjes nga diskriminimi në legjislacionin evropian për të drejtat e njeriut, 10.06.2015, Prishtinë;

Shqyrtimi fillestar, i dytë,  shkurt 2015, Prishtinë;

Bashkëpunimi juridik-ndërkombëtar, 23.06.2015, Prishtinë;

Dëmshpërblimi i viktimave, 08.06.2015, Prishtinë;

Mbrojtja dhe promovimi i diversitetit, tolerancës dhe barazisë në kontekst të legjislacionit për mosdiskriminim, 09.07.2015, Prishtinë;

Vizite studimore në Budapest- ILEA- Mbrojtja e Mjedisit, 16- 20.11.2015,  Hungari;

Marrëveshja për pranimin e fajësisë, 26.01.2016, Prishtinë;

Gjurmimi, sekuestrimi dhe konfiskimi i pasurisë së fituar me vepër penale, 24.02.2016, Prishtinë;

Vizitë studimore e nivelit të lartë në Ankara, 29.04-06.05.2016, Turqi;

Procedura e konfiskimit, Durrës, 31.05-03.06.2016, Prishtinë;

Mbrojtja e viktimave në fuqizimin e zbatimit të Ligjit për kompensimin e viktimave të krimit, 21.09.2017;

Projekti TIK- SMIL i KPK-së dhe KGJK-së, 19.10.2017, Prishtinë;

Përmirësimi i efikasitetit dhe llogaridhënies së sistemit gjyqësor dhe prokurorial të Kosovës, 08.11.2017, Prishtinë;

Trajtimi për masat edukative ndaj të miturve, 09.11.2017, Prishtinë;

Vizitë studimore në Romë, Këshilli i Lartë Gjyqësor i Italisë, 03.07-07.07.2017, Itali;

Vizitë studimore në SHBA, 11.11.2017 – 19.11.2017;

Trajtimin efikas i krimeve të urrejtjes, OSBE, 05.06.2018, Prishtinë;

Trajnim për dialogun institucional në mes të Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Këshillit Prokuroial të Kosovës, Akademisë së Drejtësisë dhe UNDP-së, 29-31.03.2018, Tiranë;

Vizitë studimore në Këshillin e Lartë të Drejtësisë, 09.09- 15.09.2018, Paris;

Orientimet strategjike të sistemit prokurorial në procesin e rishikimit funksional të sektorit të drejtësisë, 07- 10 nëntor 2018, Budvë;

Hartimi i Planit strategjik dhe Planit të veprimit të Këshillit Prokurorial të Kosovës për vitin 2019-2021, 29 nëntor-2 dhjetor 2018, si dhe shumë trajnime të tjera në vend.