191 - Per | Keshilli Prokurorial i Kosoves

Radica Milić - Anëtare

Radica Milic

Data e lindjes: 06.02.1976.

Vendi i lindjes: Tutin, Serbi

Adresa: Mitrovicë, Sutjeskë

Statusi familjar: e martuar, nënë e dy fëmijëve

E diplomuar ne fakultetin juridik në Kragujevc  më 30.05.2002.god.

Provimin e Jurisprudencës të përfunduar në vitin 2004.

Studimet Master të përfunduara në vitin 2012.

Anëtare e Këshillit Prokurorial të Kosovës që nga viti 2016.

Tani: Prokurore e Shtetit në Prokurorinë Themelore në Mitrovicë – Departamenti i Përgjithshëm

Përvoja e punës:

Praktikën e kryer në Gjykatën Komunale në Leposaviq

Bashkëpunëtore profesionale në Prokurorinë Publike Komunale në Mitrovicë në vitin 2004-2006.

E emëruar për prokurore publike komunale në Mitrovicë në nëntor të vitit 2006.

E riemëruar me dekret më 02.10.2010.për prokuror publik komunal.

Që nga  2010-2012 anëtare Këshillit Drejtues të Institutit Gjyqësorë të Kosovës.

Trajnimet:

Arsimi i vazhdueshëm Ligjor në Mitrovicë 2003, në organizimin e Qendrës Ligjore të Kosovës  

Prerje ilegale e malit 2007. ILEA Budapest

Trial Advocacy Traing , prill 6-8 2009.në organizatën NITA

Shmangie e tatimit dhe ndjekja penale e veprave penale shmangie e tatimit, më 05-06 maj 2009,KIP

Hetimi Prokurorial në rastet komplekse, në organizatën ICITAP

Trajnim për trafikimin me njerëz, drogë dhe korrupsionit publik ,në organizatën ICITAP.

Cross Examination training,Prishtinë

Dhuna në familje, 28-29 maj, Agjensioni për Barazi Gjinore

Ndotja e mjedisit jetësorë, ILEA Budapest , nëntor 2015.