92 - Prokurorit | Keshilli Prokurorial i Kosoves

Prokuroria Themelore e Mitrovicës

Prokuroria Themelore në Mitrovicë ka juridiksion  mbi të gjitha lëndët e shkallës së parë, përveç nëse është paraparë ndryshe me ligj dhe përbëhet nga:

Departamenti i Përgjithshëm,

Departamenti për të Mitur dhe

Departamenti për Krime të Rënda

Prokuroria Themelore në Mitrovicë, përfshinë territorin e Mitrovicës, Leposaviqit,  Zubin Potokut, Zveçanit, Skenderajt dhe Vushtrrisë.

Prokuroria udhëhiqet nga Kryeprokurori, ka 19 prokurorë dhe 31 staf mbështetës.

Administrator:

Ali Mehmeti

       Tel: 044/273 626

       Email: ali.mehmeti@rks-psh.org     

Asistentja Administrative:

Kimete Miftari

       Tel: 044/438 934

       Email: kimete.miftari@rks-psh.org

Adresa: Prokuroria Themelore e Mitrovicës, objekti i ish- Gjykatës Themelore të Vushtrrisë, rruga Dëshmorët e Kombit