93 - Prokurorit | Keshilli Prokurorial i Kosoves

Prokuroria Themelore e Pejës

Prokuroria Themelore në Pejë ka juridiksion për ndjekjen penale të personave të akuzuar për vepër penale, mbi të gjitha lëndët e shkallës së parë, përveç nëse është paraparë ndryshe me ligj dhe përbëhet nga:

Departamenti i Përgjithshëm 

Departamenti për të Mitur dhe 

Departamenti për Krime të Rënda

Prokuroria Themelore në Pejë, përfshin territorin e Komunës së  Pejës, Deçanit, Klinës dhe Istogut.

Prokuroria udhëhiqet nga Kryeprokurori, ka 18 prokurorë dhe 37 staf mbështetës.

Administrator:

Naim Berdynaj

       Tel: 039/422 163

       Email: naim.berdynaj@rks-psh.org

Asistentja Administrative:

       Tel: 039/422 171

Adresa: Prokuroria Themelore Pejë,  rruga Hasan Cermaxhija pa nr. Pejë