95 - Prokurorit | Keshilli Prokurorial i Kosoves

Prokuroria Themelore e Prizrenit

Prokuroria Themelore në Prizren ka juridiksion për ndjekjen penale të personave të akuzuar për vepër penale - mbi të gjitha lëndët e shkallës së parë, përveç nëse është paraparë ndryshe me ligj dhe përbëhet nga:

Departamenti i Përgjithshëm 

Departamenti për të Mitur dhe 

Departamenti për Krime të Rënda

Prokuroria Themelore në Prizren mbulon territorin e Prizrenit, Suharekës, Dragashit dhe Mamushës.

Prokuroria udhëhiqet nga Kryeprokurori, ka 23 prokurorë, 1 Bashkëpunëtorë Profesional dhe 44 staf mbështetës.

Administrator:

Xhemajl Qelaj

       Tel: 029/242 216

       Email: xhemajl.qelaj@rks-psh.org

Asistentja Administrative:

Esrar Mormorina

       Tel: 029/223 163

       Email: esrar.mormorina@rks-psh.org

Adresa: :  Prokuroria Themelore Prizren,  rruga Villiam Voker  20000  Prizren.