96 - Prokurorit | Keshilli Prokurorial i Kosoves

Prokuroria Themelore e Ferizajit

Prokuroria Themelore në Ferizaj ka juridiksion  mbi të gjitha lëndët e shkallës së parë, përveç nëse është paraparë ndryshe me ligj dhe përbëhet nga:

Departamenti i Përgjithshëm, 
Departamenti për të Mitur dhe
Departamenti për Krime të Rënda 

Prokuroria Themelore në Ferizaj mbulon territorin e Ferizajt, Kaçanikut, Shtimes, Shtërpcës dhe Hanit të Elezit.

Prokuroria udhëhiqet nga Kryeprokurori dhe ka 18 prokuror dhe 46 staf mbështetës. 

Administrator:
Ismet Jakupi 
Tel: 0290/326 017
E-mail: Ismet.sh.Jakupi@rks-psh.org 

Asistentja Administrative:
Tel: 0290/ 321 633
Adresa: Prokuroria Themelore e Ferizajt, rruga e Reqakut pa nr.