97 - Prokurorit | Keshilli Prokurorial i Kosoves

Prokuroria Themelore e Gjilanit

Prokuroria Themelore në Gjilan ka juridiksion  mbi të gjitha lëndët e shkallës së parë, përveç nëse është paraparë ndryshe me ligj dhe përbëhet nga:

Departamenti i Përgjithshëm, 

Departamenti për të Mitur dhe

Departamenti për Krime të Rënda 

Prokuroria Themelore në Gjilan mbulon territorin e Gjilanit, Kamenicës, Ranillukut, Novobërdës, Vitisë, Kllokotit, dhe Parteshit. 

Prokuroria udhëhiqet nga Kryeprokurori, ka 17 prokurorë, 4 bashkëpunëtorë profesional dhe 36 staf mbështetës.

U.d. Administratore

Suzana Kerqeli

      Tel: 0280/320 282

      Email: suzana.kerqeli@rks-psh.org

Asistentja Administrative:

Edita Kadriu

      Tel: 0280/ 320 143

      Email: edita.kadriu@rks-psh.org

Adresa: Prokuroria Themelore e Gjilanit, rruga Marie Shllaku pa nr. Gjilan