176 - Raporte | Keshilli Prokurorial i Kosoves
Raport përkitazi me lëndët penale të korrupsionit, për periudhën nëntëmujore të vitit 2011 (janar -- shtator 2011)
Raporti i punës së prokurorive për gjashtë mujorin e parë të vitit 2011
Raporti gjashtëmujor, (janar --qershor 2011), lidhur me lëndët që kanë të bëjnë me zgjedhjet e parakohshme parlamentare të mbajtura më 12 dhjetor 2010 në Republikën e Kosovës