179 - Raporte | Keshilli Prokurorial i Kosoves
Raport Tremujor(tetor-dhjetor2014) për aktivitetet dhe rekomandimet e koordinatorit kombëtar për luftimin e krimit ekonomik
Raport Tremujor(korrik-shtator 2014) për aktivitetet dhe rekomandimet e koordinatorit kombtar për luftimin e krimit ekonomik
Raport mbi zbatimin e planit të veprimit për rriten e efikasitetit të sistemit Prokurorial në luftën kundër korrupcionit
Raport tremujor (prill - qershor 2014) për aktivitetet dhe rekomandimet e Koordinatorit Kombëtar p??r luftimin e krimit ekonomik
Raporti tremujor (janar-mars 2014) për Aktivitetet dhe rekomandimet e Koordinatorit Kombetar per luftimin e krimit ekonomik
Raporti vjetor i punës së këshillit prokurorial të Kosovës për vitin 2013
Prokurori I shtetit raporti vjetor (2013) për punën e Prokurorive të Republikës së Kosovës