84 - Raporte | Keshilli Prokurorial i Kosoves
Plani i punës së KPK-së për vitin 2020
Plani i Punës i Prokurorit të Shtetit - 2019
Plani i Punës i Këshillit Prokurorial të Kosovës për vitin 2019
Plani i Punës i Prokurorit të Shtetit - 2018
Plani i Punës i Këshillit Prokurorial të Kosovës për vitin 2018
PLANI STRATEGJIK 2016 - 2018
Plani i Punës i Këshillit Prokurorial të Kosovës për vitin 2017
Plani i Punës i Prokurorit të Shtetit - 2017
Plani punës për vitit 2016 i Njësitit për Shqyrtimin e Performancës
Procedurat Standarde të Veprimit për Përzgjedhjen e shënjestrave të KR