123 - Sekretariat | Keshilli Prokurorial i Kosoves

Drejtori i Sekretariatit të KPK-së

Lavdim Krasniqi

Lavdim Krasniqi është Drejtor i Sekretariatit të Këshillit Prokurorial të Kosovës. Në këtë pozitë Z. Krasniqi është zgjedhur dhe emëruar në muajin shkurt të vitit 2016 pas një procesi transparent dhe në përputhje me procedurat, kriteret dhe kualifikimet e zhvilluara dhe miratuara nga Këshilli Prokurorial i Kosovës. Z. Krasniqi është përgjegjës për administrimin efikas dhe efektiv të Sekretariatit dhe prokurorive si dhe menaxhimin me personelin e Sekretariatit të Këshillit Prokurorial të Kosovës.

Para se të emërohet në krye të Sekretariatit, Z. Krasniqi ka ushtruar me sukses detyren e Drejtorit të Njësitit për Shqyrtimin e Performancës së Prokurorisë nga muaji gusht i vitit 2015. Në këtë funksion Z. Krasniqi, ka qenë përgjegjës për administrimin e Njësitit, procesin e mbikëqyrjes dhe raportimit për punën e prokurorive, përfshirë nevojat për trajnime të prokurorëve dhe stafit prokurorial, mbështetjen e procesit të vlerësimit të performancës së prokurorëve dhe zbatimin e detyrat të caktuara me ligj dhe aktet nënligjore të Këshillit Prokurorial të Kosovës.
 
Para se të emërohet në funksonet e rëndësishme në Këshillin Prokurorial të Kosovës, Z. Krasniqi, ka ushtruar për tre mandate pozitën e Drejtorit të Institutit Gjyqësor të Kosovës, përkatësisht nga dhjetori i vitit 2007. Deri në këtë kohë ai ishte ushtrues detyre i Drejtorit të Institutit Gjyqësor të Kosovës nga muaji gusht 2006.
 
Gjatë muajve prill-gusht 2006, Z. Krasniqi ka shërbyer si koordinator i programit në Institutin Gjyqësor të Kosovës. Para se ta merrte këtë detyrë ai ka qenë gjyqtar në Gjykatën Komunale për Kundërvajtje në Malishevë nga janari 2003 deri në prill 2006.
Nga viti 2002-2003 z. Lavdim Krasniqi ishe praktikant avokat në Odën e Avokatëve të Kosovës në Prishtinë.Ndërsa gjatë vitit 2000-2002 shërbeu si zyrtar ligjor në Drejtorinë për Arsim, në Malishevë.
 
Z. Krasniqi ka mbaruar studimet në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës dhe diplomoi në vitin 1999. Në vitin 2002 ai dha provimin e gjyqtarit për kundërvajtje, ndërsa në vitin 2005 përfundoi provimin e jurisprudencës. Në vitin 2010 z. Krasniqi mori gradën shkencore magjistër i shkencave, drejtimi penalo-juridik në Universitetin e Prishtinës.
 
Nga tetori i vitit 2010 deri në tetor 2015 z. Krasniqi ishte ligjërues në Universitetin e Prizrenit-Fakulteti Juridik, ndërsa nga tetori i vitit 2011 ai është ligjërues i lëndëve penale në Kolegjin UBT- Fakulteti Juridik, në Prishtinë. Gjatë viteve 2009-2016 ai mori pjesë në trajnime të ndryshme për trajnues, ndërsa aktualisht angazhohet si trajnues i trajnuesve, trajnues i programit për Zhvillimin e Shkathtësive të Përfaqësimit në Gjykim dhe trajnues për çështje të lidershipit dhe menaxhimit.
 
Z. Krasniqi është i lindur me 16 gusht 1975, është i martuar dhe ka tre fëmijë.
Email: lavdim.krasniqi@rks-psh.net

Zyra Ligjore

1. Zyra ligjore udhëhiqet nga udhëheqësi i zyrës i cili i raporton Drejtorit dhe ka përgjegjësitë në vijim:

   1.1. Hartimin e draft–akteve të ndryshme ligjore të nevojshme për rregullimin e çështjeve të caktuara që lidhen me punën e Sekretariatit  dhe prokurorive;

   1.2.  Ofrimin e mbështetjes ligjore në hartimin e dokumenteve strategjike nga fushëveprimi i Këshillit dhe Prokurorit të Shtetit si dhe ofrimin e mbështetjes ligjore në hartimin e legjislacionit sekondar; 

   1.3.  Sigurimin e respektimit të teknikave dhe standardeve të hartimit të legjislacionit;

   1.4.  Sigurimin e përafrimit të legjislacionit të Këshillit me Acquis Communautaire si dhe me ligjet tjera në fuqi;

   1.5.  Ndihmon në zbatimin e vendimeve dhe rregulloreve të Këshillit dhe Prokurorit të Shtetit, përmes dhënies së mendimeve profesionale dhe këshillave juridike;

   1.6.  Bën rekomandime profesionale dhe analiza ligjore me qëllim të nxjerrjes dhe zbatimit të vendimeve të Këshillit dhe Zyrës së Kryeprokurorit të Shtetit,

   1.7.  Ofron mbështetje profesionale për komisionet e Këshillit, dhe

   1.8.  Propozon politika dhe bën planifikimet përkatëse nga fushëveprimtaria e vet.

Zyra për Komunikim me Publikun

1. Zyra për komunikim me publikun udhëhiqet nga udhëheqësi i zyrës i cili i raporton Kryesuesit dhe Drejtorit dhe ka përgjegjësitë në vijim:

   1.1. Ofrimin e informacioneve me kohë në lidhje me çështjet që janë me interes për publikun;

   1.2.  Bashkërendimin e veprimeve në mes të Këshillit dhe Prokurorit të Shtetit me rastin e ofrimit të informatave për publikun;

   1.3.  Përgjigjen në pyetjet e mediave dhe personave të tjerë për temat apo proceset që janë duke u zhvilluar apo kanë përfunduar në sistemin prokurorial, por gjithëherë në koordinim me Këshillin, përkatësisht Prokurorin e Shtetit për çështjet që kanë të bëjnë me rastet që ndiqen nga prokuroria; 

   1.4.  Përgatit reagim ndaj deklaratave apo publikimeve  të cilat mund të dëmtojnë interesin e përgjithshëm të sistemit prokurorial dhe integritetin profesional dhe moral të anëtarëve të Këshillit dhe prokurorëve të shtetit, dhe

   1.5.  Propozon politika dhe bën planifikimet përkatëse nga fushëveprimtaria e vet.

Auditori i Brendshëm

1. Auditori i brendshëm i raporton Drejtorit dhe është përgjegjës për:

   1.1.  Kryerjen e auditimit të brendshëm në pajtim me rregullat, politikat, doracakët, udhëzimet, statutin e brendshëm të auditimit, kodin e etikës dhe standardet profesionale;

   1.2.  Shqyrtimin e të dhënave teknike, ekonomike dhe financiare të dokumenteve të Këshillit, Sekretariatit, prokurorive dhe organeve tjera që janë subjekt i auditimit;

   1.3.  Përpilimin e raporteve mbi vlerat materiale dhe monetare për subjektin nën auditim se a janë në pajtueshmëri me rregullat dhe legjislacionin në fuqi;

   1.4.  Rekomandimin emasave që duhet të ndërmerren nga subjekti përkatës me qëllim të evitimit të parregullësive, mangësive në sistemin e meaxhimit dhe kontrollit të subjektit të audituar si dhe me qëllim të ngritjes së ekonomizmit dhe efikasitetit të shërbimeve ndaj shfrytëzuesve;

   1.5.  Ofrimin e shërbimeve të pavaruara, objektive dhe këshillëdhënëse të dizajnuara që të shtojnë vlerën dhe përmirësojnë veprimtarinë e brendshme;

   1.6.  Ofrimin e asistencës në arritjen e objektivave duke sjellë një qasje sistematike për të vlerësuar dhe përmirësuar efektivitetin e proceseve të menaxhimit të rrezikut dhe kontrollit;

   1.7.  Identifikimin dhe vlerësimin e efikasitetit të politikave dhe procedurave ekzistuese si dhe përgatitjen e raporteve përfundimtare duke siguruar edhe përcjelljen e mëpastajshme të rekomandimeve të dhëna.

Zyrtari Certifikues

1. Zyrtari certifikues i raporton Drejtorit dhe ka  përgjegjësitë në vijim:

   1.1.  Certifikon realizimin e të gjitha shpenzimeve buxhetore të Këshillit dhe Prokurorit të Shtetit;

   1.2.  Siguron që kushtet e zbatueshmërisë të një kontrate publike të jenë përmbushur para bërjes ose autorizimit të pagesave sipas kontratës;

   1.3.  Siguron që shpenzimi i parasë publike sipas kontratave publike bëhet në pajtim legjislacionin në fuqi;

   1.4.  Siguron që janë plotësuar kushtet e kontratës para se të bëhet pagesa, dhe që kërkesa për pagesë është e koduar në zërin e duhur të shpenzimeve;

   1.5.  Siguron që janë respektuar rregullat dhe dispozitat tjera ligjore gjatë inicimit dhe realizimit të aktiviteteve të prokurimit dhe procedimit të shpenzimeve.