128 - Sekretariat | Keshilli Prokurorial i Kosoves

Divizioni për Prokurim

1. Divizioni për prokurim ka përgjegjësitë në vijim:

   1.1. Përgatitjen e planit dhe strategjisë së prokurimit, duke u siguruar se të gjitha kërkesat për prokurim për mallra, shërbime, punë apo shërbime të konsulencës, të jenë në harmoni me procedurat e prokurimit;

   1.2.  Organizimin e punës dhe aktiviteteve të prokurimit duke siguruar që të gjitha procedurat e prokurimit zhvillohen në harmoni me legjislacionin në fuqi;

   1.3.  Organizimin e procedurave dhe kuotave të çmimeve dhe të tenderëve siç përcaktohet me ligj dhe metodat e prokurimit;

   1.4.  Ofrimin e këshillave dhe rekomandimeve, në bashkëpunim të ngushtë me Drejtorin për zbatimin e procedurave të prokurimit.

   1.5.  Bashkëpunimin me personat përgjegjës të njesive organizative të Sekretariatit dhe Prokurorit të Shtetit lidhur me hartimin e planit të prokurimit, kërkesave për prokurim, çështjeve financiare, çështjeve të logjistikës dhe çështjeve tjera nga fushëveprimtaria e divizionit;

   1.6.  Bashkëpunimin me institucionet përkatëse nga fusha e prokurimit;

   1.7.  Përgatitjen e raporteve të rregullta dhe periodike nga fushëveprimtaria e divizionit, dhe

   1.8.  Propozon politika dhe bën planifikimet përkatëse nga fushëveprimtaria e vet.