129 - Sekretariat | Keshilli Prokurorial i Kosoves

Divizioni për Administratë

1.  Divizioni për administratë ka përgjegjësitë në vijim:

1.1.  Planifikimin e punës së administratës të Këshillit dhe Prokurorit të Shtetit;

1.2.  Udhëheqjen e procedurave dhe aktiviteteve të administratës në harmoni me legjislacionin në fuqi;

1.3.  Koordnimin e procedimit të akteve dhe lëndëve të Këshillit dhe Prokurorit të Shtetit;

1.4.  Udhëheqjen dhe mbikëqyrjen e aktiviteteve të përkthimit, lektorimit, administrimit dhe arkivimit  të Këshillit dhe Prokurorit të Shtetit, dhe

1.5.  Propozimin e politikave dhe planifikimet përkatëse nga fushëveprimtaria e vet.

 

Zyra për Përkthim dhe Lektorim

1. Zyra për përkthim dhe lektorim ka këto përgjegjësi:

   1.1. Përkthimin e shkrimeve, materialeve dhe dokumenteve të Këshillit dhe Prokurorit të Shtetit;

   1.2.  Përkthimin simultan gjatë takimeve dhe aktiviteteve tjera të Këshillit, komisioneve të tij dhe Prokurorit të Shtetit;

   1.3.  Përkthimin dhe shoqërimin e prokurorëve në takime pune në të cilat përkthyesit veprojnë si intepret;

   1.4.  Lektorimin e rregulloreve, vendimeve, raporteve dhe dokumenteve tjera të Këshillit dhe Prokurorit të Shtetit, dhe

   1.5.  Koordinimin dhe planifikimin e punëve nga fushëveprimtaria e vet.

 

Zyra për Administrimin dhe Arkivimin e Dokumenteve

1. Zyra për administrimin e dokumenteve dhe arkivimin e dokumenteve ka përgjegjësitë në vijim:

   1.1.  Pranimin, kontrollimin, klasifikimin dhe evidentimin e dokumenteve;

   1.2.  Përpunimin administrativo-teknik të akteve dhe lëndëve; 

   1.3.  Dërgimin e akteve përkatësisht të lëndëve në procedim të mëtutjeshëm; 

   1.4.  Pranimin dhe dërgimin e postës, shpërndarja e lëndëve dhe akteve; 

   1.5.  Ruajtjen e dokumenteve zyrtare, ndarjen e materialit të pavlershëm të regjistraturës dhe dorëzimin e lëndës arkivore nga arkivi i regjistraturës, arkivit kompetent;

   1.6.  Koordinimin dhe planifikimin e punëve në fushëveprimtarinë e vet, dhe

   1.7.  Arkivimin e lëndëve.