233 - Sekretariat | Keshilli Prokurorial i Kosoves

Zyra Ligjore

1. Zyra ligjore udhëhiqet nga udhëheqësi i zyrës i cili i raporton Drejtorit dhe ka përgjegjësitë në vijim:

   1.1. Hartimin e draft–akteve të ndryshme ligjore të nevojshme për rregullimin e çështjeve të caktuara që lidhen me punën e Sekretariatit  dhe prokurorive;

   1.2.  Ofrimin e mbështetjes ligjore në hartimin e dokumenteve strategjike nga fushëveprimi i Këshillit dhe Prokurorit të Shtetit si dhe ofrimin e mbështetjes ligjore në hartimin e legjislacionit sekondar; 

   1.3.  Sigurimin e respektimit të teknikave dhe standardeve të hartimit të legjislacionit;

   1.4.  Sigurimin e përafrimit të legjislacionit të Këshillit me Acquis Communautaire si dhe me ligjet tjera në fuqi;

   1.5.  Ndihmon në zbatimin e vendimeve dhe rregulloreve të Këshillit dhe Prokurorit të Shtetit, përmes dhënies së mendimeve profesionale dhe këshillave juridike;

   1.6.  Bën rekomandime profesionale dhe analiza ligjore me qëllim të nxjerrjes dhe zbatimit të vendimeve të Këshillit dhe Zyrës së Kryeprokurorit të Shtetit,

   1.7.  Ofron mbështetje profesionale për komisionet e Këshillit, dhe

   1.8.  Propozon politika dhe bën planifikimet përkatëse nga fushëveprimtaria e vet.