238 - Sekretariat | Keshilli Prokurorial i Kosoves

Divizioni për Buxhet dhe Financa

1.  Divizioni për Buxhet dhe Financa ka përgjegjësitë në vijim:

1.1.  Përgatitjen e propozim-buxhetit për Këshillin dhe Prokurorin e Shtetit;

1.2.  Koordinimin e çështjeve buxhetore dhe financiare për të gjitha programet (kodet buxhetore) të Këshillit;

1.3.  Sigurimin e bashkëpunimit të ngushtë me auditorin e brendshëm dhe të jashtëm në përgatitjen e pasqyrave buxhetore dhe financiare të auditimit;

1.4.  Planifikimin dhe kontrollin efektiv mbi financat dhe shpenzimet;

1.5.  Përgatitjen e Urdhër Zotimeve dhe Pagesave (CPO);

1.6.  Barazimin e shpenzimeve të Këshillit dhe Prokurorit të Shtetit me shënimet e Ministrisë së Financave;

1.7.  Përcjelljen dhe zbatimin e instruksioneve, rregulloreve dhe ligjeve mbi menaxhimin e financave dhe bashkëpunimin me njësitë organizative të Këshillit dhe Prokurorit të Shtetit lidhur me çështjet financiare;

1.8.  Mbajtjen e kontakteve me njësitë organizative të Këshillit, Prokurorit të Shtetit dhe me Ministrinë e Financave;

1.9.  Në bashkëpunim me njësitë organizative të Këshillit dhe Prokurorit të Shtetit përgatit raportet mujore, tre mujore dhe vjetore mbi shpenzimet financiare, dhe

1.10.  Koordinimin dhe planifikimin e punëve në fushëveprimtarinë e vet.