239 - Sekretariat | Keshilli Prokurorial i Kosoves

Divizioni për Shërbime të Përgjithshme

1.  Divizioni për shërbime të përgjithshme ka përgjegjësitë në vijim:

 1.1.  Koordinimin dhe ofrimin e mbështetjes logjistike për  Këshillin dhe Prokurorin e Shtetit;

 1.2.  Menaxhimin e pasurisë (aseteve), materialit shpenzues, orendive, pajisjeve, automjeteve, ndërtesave, si dhe pasurive të paluajtshme të Këshillit dhe Prokurorit të Shtetit;

 1.3.  Menaxhimin e hapësirave të punës dhe ndërtesave të Këshillit dhe prokurorive dhe mirëmbajtjen e përgjithshme të tyre, duke përfshirë instalimet elektrike, gjeneratorët, sistemin e ngrohjes qendrore, instalimet e ujit dhe të ngjajshme; dhe

 1.4.  Planifikimin, mbikëqyerjen dhe kontrollin e shërbimeve të transportit, logjistikës, mirëmbajtjes dhe sigurisë për Këshillin dhe Prokurorin e Shtetit.

 

Zyra e Transportit

1. Zyra e transportit e cila është përgjegjëse për:

   1.1.  Planifikimin dhe organizimin e transportit dhe mirëmbajtjen e automjeteve të Këshillit dhe Prokurorit të Shtetit;

   1.2.  Koordinimin dhe mbikqyrjen e funksionimit të transportit në Këshill dhe Prokurorin e Shtetit;

   1.3.  Mbajtjen e regjistrave dhe raportimin për shpenzimet e transportit të Këshillit dhe Prokurorit të Shtetit.

 

Zyra e Logjistikës dhe Mirëmbajtjes

1. Zyrën e logjistikës dhe mirëmbajtjes e cila ka përgjegjësitë në vijim:

   1.1.  Planifikimin e logjistikës së nevojshme për Këshillin dhe Prokurorin e Shtetit;

   1.2.  Inventarizimin dhe mirëmbajtjen e pajisjeve të punës, materialit të zyrës, si dhe furnizimin me karburant;

   1.3.  Realizimin e kërkesave për pajisje, inventar dhe furnizim me material administrativ;

   1.4.  Mirëmbajtjen e sistemit të regjistrimit të pasurisë, regjistrimin dhe shifrimin e gjithë inventarit;

   1.5.  Mirëmbajtjen e ndërtesave dhe pajisjeve të Këshillit dhe Prokurorit të Shtetit;

   1.6.  Koordinimin e pranimit dhe shpërndarjes së mallit në Këshill dhe Prokurorin e Shtetit, dhe

   1.7.  Monitorimin dhe garantimin e sigurisë fizike të objekteve dhe pajisjeve të Këshillit dhe Prokurorit të Shtetit përfshirë raportimin lidhur me këto çështje.