241 - Sekretariat | Keshilli Prokurorial i Kosoves

Divizioni për Sisteme Elektronike (softuer)

2.  Divizioni për sisteme elektronike (softuer) ka përgjegjësitë në vijim:

   2.1.Planifikimin, organizimin, kontrollimin dhe vlerësimin e nevojave për sisteme dhe komponente softuerike;

   2.2.  Përgatitjen e kërkesave funksionale dhe jo funksionale të  sistemeve softuerike të planifikuara për përdorim në Këshill dhe Prokurorin e Shtetit;

   2.3. Përcaktimin e arkitekturës, dizajnit dhe programimit të sistemeve softuerike në përputhje me kërkesat e caktuara;

   2.4. Ofrimin e mbështetjes në përzgjedhjen e sistemeve softuerike, instalimin e tyre si dhe përkrahjen teknike për përdorimin e tyre, duke ofruar trajnime dhe përgatitur manuale e përdorimit;

   2.5. Zbatimin dhe vënien në përdorim të sistemeve softuerike;

   2.6. Administrimin e e-mailave (Exchange server), anti-spam dhe mbrojtjen nga viruset, dhe

   2.7. Ofrimin e përkrahjes teknike për përdorimin e kompjuterëve dhe sistemeve softuerike për  përdoruesit fundor (Helpdesk).