277 - Sekretariat | Keshilli Prokurorial i Kosoves

Përgjegjësitë e Departamentit

1. Departamenti për buxhet, financa dhe shërbime të përgjithshme ka përgjegjësitë në vijim:

   1.1. Propozon politika dhe bën planifikimet përkatëse nga fushëveprimtaria e vet;

   1.2.  Udhëheq, koordinon dhe mbikqyrë planifikimin dhe zbatimin e aktiviteteve lidhur me buxhetin dhe financat e Këshillit dhe Prokurorit të Shtetit;

   1.3.  Udhëheq, koordinon, mbikqyrë dhe siguron logjistikën e nevojshme për  Këshillin dhe Prokurorin e Shtetit;

   1.4.  Zbaton politikat dhe vendimet e Këshilli dhe Prokurori i Shtetit që përkojnë me buxhet, financa dhe shërbime të përgjithshme, dhe

   1.5.  Administrimin dhe menaxhimin efikas dhe efektiv me asetet, pajisjet dhe shërbimet për Këshillit dhe Prokurorit të Shtetit.

 

Struktura e Departamentit

1. Departamenti për buxhet, financa dhe shërbime të përgjithshme ka strukturën në vijim:

   1.1. Divizionin për Buxhet dhe Financa, dhe

   1.2. Divizionin për Shërbime të Përgjithshme i cili përbëhet nga:

        1.2.1. Zyra për transport, dhe 

        1.2.2. Zyra e logjistikës dhe mirëmbajtjes.