278 - Sekretariat | Keshilli Prokurorial i Kosoves

Përgjegjësitë e Departamentit

  1. Departamenti për Teknologji Informative ka përgjegjësitë në vijim:
  1. Propozon politika dhe bën planifikimet përkatëse nga fushëveprimtaria e vet;
  1. Udhëheq dhe koordinon zbatimin e aktiviteteve të teknologjisë informative për Këshillin dhe Prokurorin e Shtetit;
  1. Zbaton politikat dhe vendimet e miratuara nga Këshilli dhe Prokurori i Shtetit që përkojnë me fushë veprimtarinë e teknologjisë informative, dhe
  1. Mbikëqyr dhe ofron mbështetje për përdorimin e teknologjisë informative në sistemet elktronike të menaxhimit të Këshillit dhe Prokurorit të Shtetit.

 

Struktura e Departamentit

1. Departamenti për Teknologji Informative ka strukturën në vijim:

   1.1. Divizioni për infrastrukturë (rrjet dhe server), dhe

   1.2.  Divizioni për sisteme elektronike (softuer).