Home | Keshilli Prokurorial i Kosoves

Predstavljen je Plan nabavke za 2020. godinu

Priština, 24. januara 2020. - Generalni direktor Sekretarijata Tužilačkog saveta Kosova, Ljavdim Krasnići, održao je sastanak sa svim rukovodiocima zahtevanih jedinica za nabavku, prezentujući Plan rada za nabavku za 2020. godinu u Kosovskom tužilačkom sistemu. Na početku ovog sastanka, direktor Krasnći je rekao da je takav format …

Pročitaj više
13 Prill, 2017

Odobren je godišnji finansijski izveštaj tužilačkog sistema za 2019. godinu

Priština, 23. januara 2020. - Komisija za budžet, finansije i osoblje Tužilačkog saveta Kosova, koji je vodila njegova predsedavajuća, tužiteljka Dešire Jusaj, održala je svoj sledeći sastanak, na kome su pored članova Komisije prisustvovali i generalni direktor STSK-a, Ljavdim Krasnići i službenici relevantnih jedinica Sekr…

Pročitaj više
13 Prill, 2017

Održan je sastanak organizacionih jedinica Sekretarijata TSK-a

Priština, 21. januara 2020. - Generalni direktor Sekretarijata Tužilačkog saveta Kosova (STSK), Ljavdim Krasnići, održao je sastanak sa nekim šefovima organizacionih jedinica, unutrašnjim revizorom i drugim zvaničnicima njegove kancelarije. Na ovom sastanku razgovarano je o nalazima unutrašnjeg revizora u STSK-u, p…

Pročitaj više
13 Prill, 2017

Održan je sledeći sastanak Komisije za normativna pitanja

Priština, 21. januara 2020. - Komisija za normativna pitanja, kojim predsedava predsedavajući Zejnulah Gaši, raspravljala je o nacrtu Uredbe o organizaciji i delatnosti Tužilačkog saveta Kosova i listi naslova dokumenata, slučajeva, registara i termina njihovog skladištenja u tužilačkom sistemu. U tom kontekstu, na dana&…

Pročitaj više
13 Prill, 2017

Predstavljeni su događaji u administraciji tužilačkog sistema Kosova

Priština, 17. januara 2020. - U okviru Godišnje konferencije tužilaca, generalni direktor Sekretarijata Tužilačkog saveta Kosova, Ljavdim Krasnići, prisutnima je govorio o administraciji tužilačkog sistema. Direktor Krasnići je na početku rekao da je administracija tužilačkog sistema podeljena u dva dela - Tužilački savet…

Pročitaj više
13 Prill, 2017

Predsedavajući Hiseni: Primenjivali smo visoke standarde u regrutovanju, ocenjivanju, disciplinovanju i obuci tužilaca

Priština, 17. januara 2020. - Predsedavajući Tužilačkog saveta Kosova (TSK), Bahri Hiseni, učestvovao je na Godišnjoj konferenciji državnih tužilaca. Na otvaranju ove konferencije, u ime TSK-a, predsedavajući Hiseni održao je govor pred prisutnima, u kome je rekao: “Posebno mi je zadovoljstvo da vas u ime Tužilačkog …

Pročitaj više
13 Prill, 2017

Prezentiraju se realizovane aktivnosti Radne grupe za institucionalni razvoj

Priština, 15 januar 2020 – Tok realizacije predviđanih ciljeva sa fokusom na realizovane aktivnosti za implementaciju cilja ojačanja unutrašnje i spoljne komunikacije, bio glavni sadržaj trećeg sastanka između predstavnika tužilačkog sistema Kosova i britanskih predstavnika projekta „Ojačanje sudskog sistema na Kos…

Pročitaj više
13 Prill, 2017

Održava se 176-ta sednica Tužilačkog Saveta Kosova

Priština, 14 januar 2020 – Ojačanje zakonskog okvira i integriteta, transparentnost i sistematska odgovornost, unapređenje sistema procene učinka tužilaca, su bile neki od glavnih stubova koje sadrži Plan Rada  Tužilačkog Saveta Kosova (TSK) za 2020 godinu, usvojen danas na njegovoj 176-oj sednici. Takođe, Savet pod preds…

Pročitaj više
13 Prill, 2017

Diskutuje se Smernica za administriranje bezbednosti u objektima tužilačkog sistema

Priština, 10 januar 2020 – Komisija za Normativna Pitanja Tužilačkog Saveta Kosova, predsedavanjem predsedavajućeg Zejnullah Gashi, održala prvi  sastanak za 2020 godinu, kojom prilikom je diskutovano o Smernici za obezbeđenje, očuvanje, pristup i red u objektima tužilačkog sistema.    Na ovom sastanku, osim čl…

Pročitaj više
13 Prill, 2017

Diskutuje se za planiranje radova jedinica Sekretarijata za 2020 godinu

Priština, 9 januar 2020 – Generalni Direktor Sekretarijata Tužilačkog Saveta Kosova (TSK), Lavdim Krasniqi, održao sastanak sa rukovodiocima departmana i ostalih jedinica Sekretarijata. Tokom sastanka je diskutovano o planiranju rada jedinica Sekretarijata za 2020 godinu, planiranja ova koja izviru iz Plana rada TSK-a za 2020 godin…

Pročitaj više
13 Prill, 2017