206 - Lajmet | Keshilli Prokurorial i Kosoves

Odluka - Esencijalno se smajuju aktivnosi u okviru Tužilačkog Saveta Kosova i Državnog Tužioca

Tužilački Savet Kosova na osnovu člana 7 Zakona Br. 06/L-056 o Tužilačkom Savetu Kosova o preduzimanju mera nakon konfirmisanja slučajeva koji su rezultirali pozitivni sa Corona Virus Covid-19, doneo je sledeće: ODLUKA Esencijalno se smajuju aktivnosi u okviru Tužilačkog Saveta Kosova i Državnog Tužioca. Ovlašćuje se Glavni Državni Tužilac i glavni tužoci Republike Kosova da odrede dovoljne tužioce i administrativno osoblje za dežursdelatnosti koje su hitne prirode i određene radnje prema zakonskim rokovima. Ovlašćuje se Opš…

Pročitaj više...

FRPVP se slaže sa daljim koracima za finalizaciju postupka funkcionalne revizije

Priština, 11. marta 2020. - Održan je sastanak Upravnog odbora funkcionalne revizije za proces vladavine prava (FRPVP). FRPVP je inicijativa za reformu Ministarstva pravde, u saradnji sa Tužilačkim savetom Kosova (TSK), Sudskim savetom Kosova (SSK) i ključnim sektorima, da obezbedi sveobuhvatnu i konsolidovanu viziju vladavine zakona kako bi se povećalo poverenje građana u pravosudni sistem, ubrzati ekonomski razvoj i približiti Kosovo Evropskoj uniji. Upravni odbor, kojim predsedava ministar pravde, sastoji se od predstavnika SSK-a, TSK-a, Kancelarije p…

Pročitaj više...

Sastanak Komisije za administraciju tužilaštava

Priština, 6. marta 2020. - Komisija za administraciju tužilaštava Tužilačkog saveta Kosova, koju je vodila njegova predsedavajuća, tužiteljka Radica Milić, održala je redovan sastanak. Svrha sastanka bila je rasprava o detaljnom izveštaju Jedinice za procenu učinka tužilaštva o opterećenju predmeta tužilaštava i tužilaca odeljenja za teška krivična dela u okviru Osnovnih tužilaštava. Komisija je ocenila analizu koja sadrži izveštaj i složila se da ista, osim analize za 2019. godinu, treba da se iz…

Pročitaj više...

Predstavljen je nacrt uredbe o organizaciji i delovanju Tužilačkog saveta Kosova

Priština, 5. marta 2020. - Komisija za normativna pitanja Tužilačkog saveta Kosova, koju je predvodio njen predsedavajući Zejnullah Gashi, organizovala je predstavljanje nacrta uredbe o organizaciji i delovanju TSK-a predstavnicima Ambasade SAD-a, Kancelarije EU na Kosovu i Grupe za pravne i političke studije. Predsedavajući komisije Gashi, zahvalio je Radnoj grupi i predstavnicima lokalnih i međunarodnih institucija na njihovom doprinosu u izradi ove uredbe, koja je od posebnog značaja i čiji je cilj olakšavanje rada i funkcionisanja Tužilačkog…

Pročitaj više...

Održan je prvi sastanak programa mentorstva

Priština, 27. februara 2020. - Održan je prvi sastanak Radne grupe programa mentorstva, program koji radi u okviru projekta Jačanje sistema pravde, finansiran od strane Britanske ambasade u Prištini. Tokom ovog sastanka, razgovarano je o planiranim mesečnim aktivnostima do novembra ove godine i mogućem uključivanju u te aktivnosti Akademije pravde, KGDT-a, SSK-a i TSK-a. Program mentorstva, čiji će se deo održavati na Kosovu, a ostatak u Ujedinjenom Kraljevstvu, ima za cilj da poboljša veštine odabranih sudija i tužilaca u postupan…

Pročitaj više...

Održan je sledeći sastanak Komisije za administraciju tužilaštava

Priština, 27. februara 2020. - Komisija za administraciju tužilaštava Tužilačkog saveta Kosova, koju je vodila predsedavajuća Radica Milić, održala je svoj sledeći sastanak. Svrha ovog sastanka bila je rasprava o konceptu dokumenta za procenu radnih procesa u administraciji Državnih tužilaštava, formiranju radne grupe za sprovođenje ovog procesa, kao i druga pitanja vezana za administraciju tužilaštava. Članovi komisije tokom ovog sastanka takođe su razgovarali o opterećenju predmeta tužilaca teških krivičnih dela u o…

Pročitaj više...

Predsedavajući Hiseni: Poseban vodič za kaznenu politiku koruptivnih dela uticaće na rad tužilaca

Priština, 19. februara 2020. - U nastojanju za vladavinom zakona na Kosovu, održan je okrugli sto o smernicama za kaznenu politiku koruptivnih dela, a ovaj sto, koji organizuje Konsultativna komisija za kaznenu politiku, kojem prisustvuje predsedavajući Tužilačkog saveta Kosova, Bahri Hiseni, predsedavajući Sudskog saveta Kosova, Skender Ćoćaj, predsednik Vrhovnog suda, Enver Peci, tužilac u Kancelariji glavnog državnog tužioca, Agron Ćaljaj, predstavnici Ambasade SAD-a u Prištini, britanski stručnjaci i drugi predstavnici institucija. Tokom d…

Pročitaj više...

Predstavljen je Plan nabavke za 2020. godinu

Priština, 24. januara 2020. - Generalni direktor Sekretarijata Tužilačkog saveta Kosova, Ljavdim Krasnići, održao je sastanak sa svim rukovodiocima zahtevanih jedinica za nabavku, prezentujući Plan rada za nabavku za 2020. godinu u Kosovskom tužilačkom sistemu. Na početku ovog sastanka, direktor Krasnći je rekao da je takav format predstavljanja Plana nabavki usmeren na unapređenje komunikacije između Odeljenja za nabavke i zahtevanih jedinica gde je cilj najbolja moguća realizacija ovog plana. Dok je šefica Odeljenja za nabavke u Sekretarija…

Pročitaj više...

Odobren je godišnji finansijski izveštaj tužilačkog sistema za 2019. godinu

Priština, 23. januara 2020. - Komisija za budžet, finansije i osoblje Tužilačkog saveta Kosova, koji je vodila njegova predsedavajuća, tužiteljka Dešire Jusaj, održala je svoj sledeći sastanak, na kome su pored članova Komisije prisustvovali i generalni direktor STSK-a, Ljavdim Krasnići i službenici relevantnih jedinica Sekretarijata Tužilačkog saveta Kosova. Svrha ovog sastanka bila je pregled godišnjeg finansijskog izveštaja Kosovskog tužilačkog sistema za 2019. godinu, koji je predstavio generalni direktor Sekretarijata TSK-…

Pročitaj više...

Održan je sastanak organizacionih jedinica Sekretarijata TSK-a

Priština, 21. januara 2020. - Generalni direktor Sekretarijata Tužilačkog saveta Kosova (STSK), Ljavdim Krasnići, održao je sastanak sa nekim šefovima organizacionih jedinica, unutrašnjim revizorom i drugim zvaničnicima njegove kancelarije. Na ovom sastanku razgovarano je o nalazima unutrašnjeg revizora u STSK-u, pri čemu su objavljene preporuke koje su proizašle iz poslednjeg izveštaja. Stoga su tokom diskusija razmatrani ovi nalazi, od kojih su neki u potpunosti implementirani, dok su u fokusu bili samo oni koji su u p…

Pročitaj više...

Održan je sledeći sastanak Komisije za normativna pitanja

Priština, 21. januara 2020. - Komisija za normativna pitanja, kojim predsedava predsedavajući Zejnulah Gaši, raspravljala je o nacrtu Uredbe o organizaciji i delatnosti Tužilačkog saveta Kosova i listi naslova dokumenata, slučajeva, registara i termina njihovog skladištenja u tužilačkom sistemu. U tom kontekstu, na današnjem sastanku je razgovarano o zakazivanju i načinu održavanja redovnih i vanrednih sastanaka Tužilačkog saveta, uključivanju i reorganizaciji promena prema komentarima članova Komisije i organizovanju javne raspr…

Pročitaj više...

Predstavljeni su događaji u administraciji tužilačkog sistema Kosova

Priština, 17. januara 2020. - U okviru Godišnje konferencije tužilaca, generalni direktor Sekretarijata Tužilačkog saveta Kosova, Ljavdim Krasnići, prisutnima je govorio o administraciji tužilačkog sistema. Direktor Krasnići je na početku rekao da je administracija tužilačkog sistema podeljena u dva dela - Tužilački savet i Kancelarija državnog tužioca, koja obuhvata ukupno 652 osobe, 556 od strane državnog tužioca, i 86 od strane Sekretarijata TSK-a, zajedno sa Jedinicom za procenu učinka tužilaštva (JPUT). G. Krasnići je nagla…

Pročitaj više...

Predsedavajući Hiseni: Primenjivali smo visoke standarde u regrutovanju, ocenjivanju, disciplinovanju i obuci tužilaca

Priština, 17. januara 2020. - Predsedavajući Tužilačkog saveta Kosova (TSK), Bahri Hiseni, učestvovao je na Godišnjoj konferenciji državnih tužilaca. Na otvaranju ove konferencije, u ime TSK-a, predsedavajući Hiseni održao je govor pred prisutnima, u kome je rekao: “Posebno mi je zadovoljstvo da vas u ime Tužilačkog saveta Kosova pozdravim na Godišnjoj konferenciji tužilaca. Nije prošlo puno vremena od kada smo završili godinu rada u kojoj smo postigli mnoge rezultate, na što možemo da se ponosimo, ali tako…

Pročitaj više...

Prezentiraju se realizovane aktivnosti Radne grupe za institucionalni razvoj

Priština, 15 januar 2020 – Tok realizacije predviđanih ciljeva sa fokusom na realizovane aktivnosti za implementaciju cilja ojačanja unutrašnje i spoljne komunikacije, bio glavni sadržaj trećeg sastanka između predstavnika tužilačkog sistema Kosova i britanskih predstavnika projekta „Ojačanje sudskog sistema na Kosovu“.     Na ovom sastanku, na kojem su učestvovali Predsedavajući Komisije za Normativna Pitanja, Zejnullah Gashi, Predsedavajuća Komisije za Administriranje Tužilaštava, Radica Milić, Genera…

Pročitaj više...

Održava se 176-ta sednica Tužilačkog Saveta Kosova

Priština, 14 januar 2020 – Ojačanje zakonskog okvira i integriteta, transparentnost i sistematska odgovornost, unapređenje sistema procene učinka tužilaca, su bile neki od glavnih stubova koje sadrži Plan Rada  Tužilačkog Saveta Kosova (TSK) za 2020 godinu, usvojen danas na njegovoj 176-oj sednici. Takođe, Savet pod predsedavanjem Predsedavajućeg Bahri Hyseni, usvojio Pravilnik za obuke i profesionalni razvoj u tužilačkom sistemu, koji određuje standarde i uputstva  obuke tužilaca i ostalog osoblja, kao i nadzor profesionalnog razvoj…

Pročitaj više...

Diskutuje se Smernica za administriranje bezbednosti u objektima tužilačkog sistema

Priština, 10 januar 2020 – Komisija za Normativna Pitanja Tužilačkog Saveta Kosova, predsedavanjem predsedavajućeg Zejnullah Gashi, održala prvi  sastanak za 2020 godinu, kojom prilikom je diskutovano o Smernici za obezbeđenje, očuvanje, pristup i red u objektima tužilačkog sistema.    Na ovom sastanku, osim članova Komisije za Normativna Pitanja, učestvovali su predstavnici Pravne Kancelarije Sekretarijata TSK-a i predstavnici Nevladine Organizacije „Grupa za Pravne i Političke Studije“. Ova smernica ima za cilj admi…

Pročitaj više...

Diskutuje se za planiranje radova jedinica Sekretarijata za 2020 godinu

Priština, 9 januar 2020 – Generalni Direktor Sekretarijata Tužilačkog Saveta Kosova (TSK), Lavdim Krasniqi, održao sastanak sa rukovodiocima departmana i ostalih jedinica Sekretarijata. Tokom sastanka je diskutovano o planiranju rada jedinica Sekretarijata za 2020 godinu, planiranja ova koja izviru iz Plana rada TSK-a za 2020 godinu i ostalih strateških dokumenata tužilačkog sistema. Direktor Krasniqi ovom prilikom je rekao: da administracija mora da odredi periodične agende za realizaciju plana rada predviđanog od njih. Na ovom sastanku, k…

Pročitaj više...

Finalizacija Plana Rada za TSK-a za 2020 godinu

Priština, 8 januar 2020 – Predsedavajući Tužilačkog Saveta Kosova (TSK), Bahri Hyseni, održao sastanak sa članovima Saveta, Generalnim Direktorom Sekretarijata i Direktorom Jedinice, kao i sa rukovodiocima ostalih administrativnih jedinica, gde je diskutovao o finaliziranju Plana rada TSK-a za 2020 godinu.   Predsedavajući Hyseni, tokom ovog sastanka je rekao  da Plana rada TSK-a ima za cilj pružanje pravde na efikasan način, efektivan, transparentan, odgovoran i profesionalan. Na ovom sastanku su diskutovani glavni ciljevi Plana rada TS…

Pročitaj više...

TSK bira glavne tužioce Specijalnog tužilaštva i Osnovnog tužilaštva Prištine

Priština, 23. decembra 2019 - Tužilački savet Kosova izabrao je danas Bljerima Isufaja na mesto glavnog tužioca Specijalnog tužilaštva Republike Kosovo i Kujtima Munišija za glavnog tužioca Osnovnog tužilaštva u Prištini, na mandat od četiri godine. Ovim izborima prethodili su izveštaji revizorskih odbora koji su preporučili odbacivanje četiri prigovora na postupak izbora kandidata, izveštaji koje su odobrili članovi TSK-a. Takođe, Tužilački savet, na čelu sa predsedavajućim, Bahrijem Hisenijem, odobrio je…

Pročitaj više...

Radionica se organizuje radi pregleda podzakonskih akata Tužilačkog saveta

Priština, 11. decembra 2019. - Odbor za normativna pitanja Tužilačkog saveta Kosova, organizovao je dvodnevnu radionicu o pregledu nekih podzakonskih akata. Pored članova Odbora za normativna pitanja, u ovoj radionici su učestvovali i generalni direktor STSK-a, direktor JRUT-a i predstavnici pravne kancelarije Sekretarijata TSK-a. Tokom razvoja rada ove radionice, urađen je rad na dovršenju Uredbe o organizaciji aktivnosti Tužilačkog saveta, Uredbe o obuci i profesionalnom razvoju tužilačkog sistema i Unutrašnjih smernica za sigurnost obj…

Pročitaj više...

Borba protiv korupcije, prioritet tužilačkog sistema

Priština, 10. decembra 2019. - Predsedavajući Tužilačkog saveta Kosova, Bahri Hiseni, prisustvuje okruglom stolu u organizaciji Kosovskog instituta pravde pod nazivom: „Visoka amnestija o korupciji: Nečuvena korupcionaška upozorenja od strane pravde“, okruglom stolu koji je organizovan u okviru aktivnosti Koalicije nevladinih organizacija povodom Nedelje protiv korupcije 2019. godine. Predsedavajući, Hiseni, u svom govoru pred učesnicima predstavio je konkretne aktivnosti koje sprovodi TSK, a koje se odnose na borbu protiv korupcije. &bd…

Pročitaj više...

Tužilaštva i policija Kosova međusobno povezuju elektronske sisteme za razmenu podataka

Priština, 10. decembra 2019. - Tužilački savet Kosova i policija Kosova pokrenuli su elektronsko povezivanje sistema razmene podataka, jedan od najnaprednijih u regionu. Ceremoniju otvaranja ovog sistema obavili su predsedavajući Tužilačkog saveta Kosova, Bahri Hiseni i generalni direktor policije Kosova, Rašit Ćaljaj. U početku je predsedavajući Tužilačkog saveta, Hiseni, rekao tokom ceremonije, da je digitalizacija procesa rada u svim tužilaštvima u zemlji jedan od ciljeva tužilaštva, jer će to rezultirati transparentnijim, o…

Pročitaj više...

Nastavlja se rad na izradi Uredbe o proceni rada tužilaca

Priština, 6. decembra 2019 – Predsedavajući Odbora za normativna pitanja Tužilačkog saveta Kosova, Zejnulah Gaši, i radna grupa za izradu Uredbe o proceni učinka tužilaca, održali su radni sastanak o finalizaciji gore pomenute Uredbe. Današnji sastanak bio je deo tekućeg rada na izradi Uredbe o proceni učinka tužilaca. U novoj Uredbi će biti ugrađeni najviši standardi u ocenjivanju rada tužilaca i ocenjivanje će se koncentrisati na sadržaj rada tužilaca koji će direktno uticati na odgovornost i podići nivo rada tužil…

Pročitaj više...

Poštuje se rad Foruma kosovskih sudija i tužilaca

Priština, 4. decembra 2019. – Predsedavajući Tužilačkog saveta Kosova, Bahri Hiseni, ugostio je na sastanka šefa Foruma kosovskih sudija i tužilaca, sudiju Hidajetu Gaši i člana ovog foruma, zamenicu državnog tužioca, Sevdiju Morinu. Svrha ovog sastanka bila je uspostavljanje saradnje Foruma sudija i tužilaca sa Tužilačkim savetom Kosova. Predsedavajući, Hiseni, je tom prilikom rekao da je Forum sudija i tužilaca uradio i nastavlja da čini dobar posao u osnaživanju žena u pravosudnom sistemu, ali, prema njegovim rečima, rad o…

Pročitaj više...

Tužilaštva tretiraju slučajeve porodičnog nasilja sa prioritetom

Priština, 4. decembra 2019 – Predsedavajući Tužilačkog saveta Kosova (TSK), Bahri Hiseni, učestvovao je u predstavljanju jednogodišnjeg rada baze podataka o identifikaciji slučajeva porodičnog nasilja, u organizaciji Kancelarije nacionalnog koordinatora o zaštiti od nasilja u porodici u saradnji sa ženama UN-a. Ovom prilikom, predsedavajući, Hiseni, je prisutnima govorio o radu i posvećenosti tužilačkog sistema protiv nasilja u porodici. „U cilju povećanja efikasnosti u postupanju sa slučajevima porodičnog nasilja u proces…

Pročitaj više...

Velika Britanija spremna da podrži Kosovo u borbi protiv pranja novca

Priština, 3. decembra 2019. - Počela je dvodnevna radionica koju su organizovali Tužilački savet Kosova i Sudski savet Kosova, a podržala je Ambasada Velike Britanije na Kosovu, na temu: „Pranje novca / oduzimanje imovine“. Radionicu su otvorili britanski ambasador na Kosovu, Nikolas Abot, predsedavajući Tužilačkog saveta Kosova, Bahri Hiseni i predsedavajući Sudskog saveta, Skender Ćoćaj. Na ovoj radionici, kojoj su prisustvovali tužioci, sudije, policija i predstavnici drugih pravosudnih i bezbednosnih institucija, ambasador Abot je rek…

Pročitaj više...

Odgovor na vreme i borba protiv netačnih vesti, fokusiranje na obuku glavnih tužilaca, tužilaca i službenika za javnu komunikaciju

Peć, 30. novembra 2019. - Pravovremeno reagovanje i suzbijanje netačnih vesti, kao i jačanje ukupne uloge Državnog tužilaštva u odnosima s javnošću, bili su fokus dvodnevne obuke koja je okupila glavne tužioce, tužioce i službenike za odnose sa javnošću tužilačkog sistema na Kosovu. Obuci su prisustvovali i predsedavajući Tužilačkog saveta Kosova, Bahri Hiseni i generalni direktor Sekretarijata TSK-a, Ljavdim Krasnići. Ovu obuku je organizovao „Internews Kosovo“ u saradnji sa Tužilačkim savetom i Kancelarijom glavnog d…

Pročitaj više...

ISUP projekat će uticati na povećanje performansi, efikasnosti, brzine i transparentnosti tužilačkog sistema

Priština, 27. novembra 2019. - Predsedavajući Tužilačkog saveta Kosova (TSK), Bahri Hiseni, bio je domaćin sastanka norveškog ambasadora na Kosovu, Jensa Erika Grondahla. Svrha sastanka bila je koordinacija zajedničkih aktivnosti i mogućnost unapređenja saradnje, sa posebnim naglaskom na Projekat upravljanja predmetima u sudovima i krivično gonjenje (ISUP), koji je finansirala norveška vlada. Ovom prilikom, predsedavajući, Hiseni, zahvalio je ambasadoru Jensu Eriku Grondahlu na nepokolebljivoj podršci i finansiranju ISUP projekta. …

Pročitaj više...

Reakcija Tužilačkog saveta Kosova

Priština, 30. oktobra 2019. - Tužilački savet Kosova (TSK) najoštrije osuđuje fizički napad na tužioca Opšteg odeljenja Osnovnog tužilaštva u Prizrenu, g. Artnora Skora, napad vezan za njegov službeni rad. Za TSK takva dela protiv tužilaca su nepodnošljiva i uzimaju se veoma ozbiljno. TSK čvrsto stoji uz tužioca Skora i sve tužioce, podržava u njihovom svakodnevnom radu i podstiče ih da ispune svoju misiju. Stoga su pogrešili svi oni koji misle da će takva dela pokušati uticati na državne tužioce da se u…

Pročitaj više...

Izjava Tužilačkog saveta Kosova na reakciju Grupe za pravne i političke studije

Priština, 22. avgusta 2019. - Nakon jučerašnje objave članka Grupe za pravne i političke studije (GPPS) u elektronskim medijima, koji je napisan kao reakcija na usvajanje Uredbe Tužilačkog saveta Kosova o imenovanju glavnog državnog tužioca i glavnih tužilaca tužilaštava Republike Kosova, Tužilački savet Kosova (TSK) izdaje ovo saopštenje: Tužilački savet Kosova potvrđuje da je postupak izrade Uredbe o imenovanju glavnog državnog tužioca i glavnih tužilaca tužilaštava Republike Kosova bio uključiv, uključujući lok…

Pročitaj više...

Razmatra se primena SMIL-a (CMIS) u Osnovnom tužilaštvu u Mitrovici

Priština, 13. avgusta 2019. - U okviru pružanja administrativne podrške za efikasno i efektivno sprovođenje Informacionog sistema za upravljanje predmetima (SMIL), generalni direktor Sekretarijata Tužilačkog saveta Kosova, Ljavdim Krasnići, u pratnji šefa Odeljenja za informacione tehnologije, Nedžata Hazirija, posetio je Osnovno tužilaštvo u Mitrovici, gde se sastao sa glavnim tužiocem ovog tužilaštva, Šućri Suljom. Tokom ove posete, generalni direktor STSK-a, Ljavdim Krasnići, rekao je da je u okviru svojih nadlež…

Pročitaj više...

TSK je usvojio Pravilnik o izboru glavnih tužilaca

Priština, 1 avgust 2019 – Tužilački Savet Kosova (TSK), predvođen od Predsedavajučeg Bahri Hyseni, održao 170 sastanak u nizu, na kojem je razmatrao i usvojio nekoliko važna pitanja. Stoga, posle jedne duže rasprave, TSK je usvojio Pravilnik o imenovanju Glavnog državnog tužioca i glavnih tužioca tužilaštava Republike Kosova, kojeg je podneo Predsedavajući Komisije za Normativna Pitanja, Zejnullah Gashi, i koji je izrađen u punoj saradnji sa međunarodnim partnerima, civilnim društvom i ostalim relevantnim faktorima, što g…

Pročitaj više...

Prezentira se Izveštaj Projekta SMIL za period januar-juni 2019

  Priština, 30 juli 2019 – Predsedavajuči Tužilačkog Saveta Kosova, Bahri Hyseni, učestvovao na sastanku Upravnog Odbora Projekta Informativnog Sistema za Administriranje Predmeta (SMIL), na kojem su učestvovali i Predsedavajuči Sudskog Saveta Kosova, Skënder Çoçaj i generalni direktori sekretarijata oba Saveta. Cilj sastanka je bilo prezentovanje aktivnosti i postignutih rezultata tokom sprovođenja Projekta Informativnog Sistema za Administriranje Predmeta, ali i izazova tokom šestomesečnog perioda januar-juni 2019 …

Pročitaj više...

Razmatra se Finansijski izveštaj za period januar-juni 2019

Priština, 30 juli 2019 – Komisija za Budžet, Finansije i Osoblje Tužilačkog Saveta Kosova, predsedavanjem Predsedavajuće, tužiteljice Dëshirë Jusaj, održala redovni sastanak na kojem osim članova komisije učestvovao i Generalni direktor STSK-a, Lavdim Krasniqi. Cilj ovog sastanka je bila diskusija Finansijskog izveštaja za prvo šestomesečje ove godine. Generalni direktor Sekretarijata TSK-a, Lavdim Krasniqi, prezentirao izveštaj troškova, uključujući sve budžetske programe Saveta po ekonomskim kategorijama …

Pročitaj više...

Predlaže se za usvajanje u TSK-u, Pravilnika za imenovanje glavnih tužilaca

Priština, 25 juli 2019 – Komisija za Normativna Pitanja Tužilačkog Saveta Kosova (TSK), predvođena od njenog predsedavajučeg Zejnullah Gashi, održala sastanak u nizu na kojem je diskutovan nacrt Pravilnika za imenovanje Glavnog državnog tužioca i glavnih tužioca tužilaštava. Na ovom sastanku na kojem su učestvovali predstavnici iz Američke i Britanske ambasade, predstavnici EZ-a na Kosovu, Britanskog Projekta za ojačanje sudskog i tužilačkog sistema i predstavnica UNDP-a,  diskutovani su predloženi komentari od učesnika javnog s…

Pročitaj više...

Održava se sastanak sa administratorima tužilaštva preko videokonferencije

Priština, 24 juli 2019 – Generalni Direktor Sekretarijata Tužilačkog Saveta Kosova, Lavdim Krasniqi, održao sastanak sa administratorima tužilaštava preko videokonferencije. Na ovom sastanku su učestvovali rukovodioci departmana i administrativni službenici Sekretarijata Tužilačkog Saveta Kosova. Cilj ovog sastanka bilo je koordinacija i saradnja između organizacionih jedinica TSK-a i tužilaštava svih nivoa, sa posebnim fokusom na registraciju starih predmeta  u Sistemu za Informativno Administriranje Predmeta (SMIL), gde su sv…

Pročitaj više...

Predsedavajući Hyseni boravi u Austriji u jednoj studijskoj poseti

Beč/Austria, 24 juli 2019 – Predsedavajuči Tužilačkog Saveta Kosova, Bahri Hyseni boravi u jednoj studijskoj poseti u Beču –Austria, gde se tretiraju teme sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma. Tokom ove studijske posete diskutuje se o sprečavanju i krivičnom gonjenju pranja novca i finansiranja terrorizma, međuinstitucionalnoj i međunarodnoj saradnji u vezi borbe protiv gorenavedenih protivzakonitih pojava. Takođe, tretiraće se i druge teme koje se povezuju istragom i iskustvom Austrije u borbi protiv pranja novca i finansiranja te…

Pročitaj više...

Koordinativni sastanak u vezi obuke tužilaca

Priština, 11 juli 2019 – Predsedavajući Tužilačkog Saveta Kosova (TSK), Bahri Hyseni dočekao je na sastanak jednu delegaciju iz Kancelarije EU na Kosovu, na čelu sa Cezary Michalczuk, šef Kancelarije za vladavinu prava – Kancelarija Sepcijalnog Predstavnika EU-a na Kosovu. Cilj ovog sastanka je koordiniranje aktivnosti koje se nadovezuju sa obukom tužilaca o sprovođenju novih zakona koji su stupili na snazi, ili onih koji se očekuju da stuapju na snazi, uz poseban naglasak za sprovođenje Zakona o proširenim nadležnostima za ko…

Pročitaj više...

Pospešuju se zalaganja za pokretanje izrade podzakonskih akata koji jačaju profesionalni razvoj tužilaca

Priština, 10 juni 2019 – Predsednik Komisije za Normativna Pitanja, g.Zejnullah Gashi odvio je sastanak sa Direktorom Jedinice za Razmatranje Performanse Tužilaštva, g. Valon Jupa, da bi diskutovali nalaženje modela i unapređenih praksi i njohovo inkorporiranje u podzakonskim aktima koji su u procesu izrade. Tužilački Savet Kosova je u procesu pripreme procesa izrade nacrta odnosno izmene i dopune Pravilnika o Jedinici za Razmatranje Performanse Tužilaštva, Administrativnog Upustva o dosijeu tužilaca, Pravilnika o profesionalnom razvoj…

Pročitaj više...

Inauguriše se Soba za intervjuisanje maloletnika u Osnovnom Tužilaštvu u Prištini

Priština, 5 juni 2019 – Predsedavajuči Tužilačkog Saveta Kosova, Bahri Hyseni, Glavni tužilac Osnovnog Tužilaštva u Prištini, Imer Beka i predstavnici Američke Ambasade na Kosovu, predvođenu od Tracy Whittington, direktorka Međunarodne Kancelarije za Narkotike i Pitanja Sprovođenja Zakona, vršili su inauguraciju Projekta “ Soba za intervjuisanje maloletnika”, koji projekat je finansiran od Ambasade Sjedinjenih Američkih Država na Kosovu. Predsedavajuči Hyseni je izrazio duboku zahvalnost  za Ambasadu SAD-a …

Pročitaj više...

Održan je redovni sastanak Komisije za Budžet, Finansije i Osoblje

Priština, 20 maj 2019 – Komisija za Budžet, Finansije iOsoblje Tužilačkog Saveta, u kojom je rukovodila Predsedavajuća  Dëshirë Jusaj, održala je redovni sasatanka u kojem su učetvovali članovi ove komisije i Generalni Direktor STSK, Lavdim Krasniqi. Članovi Komisije su razmatrali i diskutovali Finansijski Izveštaj za period januar-mart 2019, putem kojeg su prikazani troškovi budžeta prema planiranju svih budžetskih programa, zasebno  za svaku ekonomsku kategoriju budžeta Saveta. Prema agendi sastanka, Komisija…

Pročitaj više...

Nastavlja se rad o izmeni Pravilnika za disciplinski postupak tužilaca

Priština, 21 maj 2019 – Komisija za Normativna Pitanja, kojom rukovodi predsedavajući Zejnullah Gashi, održala je redni sastanak u kojem su učestvoali Predsedavajući Radne Grupe za izradu podzakonskih akata na osnovu Zakona za disciplinske Odgovornosti sudija i tužilaca, Arben Ismajli, Predsednik komisije za Normativna Pitanja Sudskog Saveta Kosova, Armend Berisha, predstavnica Američke Ambasade i Generalni Direktor Sekretarijata Tužilačkog Saveta Kosova. Cilj ovog sastanka je izmena i usklađivanje Pravilnika o disciplinskom postupku sudija i tuž…

Pročitaj više...

Predsedavajući Hyseni predstavljao je aktivnosti TSK-a koje se nadovezuju sa Agendom “Pravda 2020”

Priština, 17 april 2019 – Predsedavajući Tužilačkog Saveta Kosova, Bahri Hyseni, Ministar Pravde, Abelard Tahiri i Predsedavajući Sudskog Saveta, Skënder Çoçaj, održali su treći sastanak Zajedničkog Odbora Agende “Pravda 2020”, u kojem sastanku su učestvovali i predstavnici međunarodnih institucija. Na ovom sastanku tretirano su jedan niz značajnih pitanja za pravosudni sistem Kosova, gde je diskutovano o osnivanju nekih novih mehanizma i o funkcionisanju nekih jedinica u pravosudnom sistemu, kao i diskutovano je o …

Pročitaj više...

Diskutuju se nacrti dva pravilnika

Priština, 17 april 2019 – Komisija za Normativna Pitanja Tužilačkog Saveta Kosova održala je redni sastanak kojom je predsedavao Predsedavajući ove komisije, Zejnullah Gashi, gde su učestvovali i Direktor Sekretarijata Saveta, Lavdim Krasniqi, predstavnici Ambasade Sjedinjenih Američkih Država i Britanske Ambasade. Među glavih tačaka dnevnog reda za diskutovanje u ovom sastanku bilo je i nacrt Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika br.08/2016 za imenovanje glavnih tužilaca, koji je dopunjen u skladu sa presudom Ustavnog Suda po pitanju glasa…

Pročitaj više...

Koordinira je izrada pravilnika o dsiciplinskim odgovornostima tužilaca i sudija

Priština, 11 april 2019 – Radne grupe Tužilačkog Saveta Kosova i Sudskog Saveta Kosova za izradu podzakonskih akata, u skladu sa Zakonom o disciplinskim odgovornostima sudija i tužilaca, održali su jedan zajednički sastanak gde su diskutovali o izradi odgovorajućih pravilnika o disciplinske odgovornosti tužilaca  i sudija.     Na ovom sasatanku na kojem su učestvovali i predstavnici Američke Ambasade, Kancelarije EZ na Kosovu i Projekta USAID-a, diskutovano je o formatu i metodama rada, kao i saradnji oba saveta o izradi gore n…

Pročitaj više...

The leaders of the prosecutorial system require concrete commitment to strengthening the rule of law

Pročitaj više...

Reagovanje od strane Tužilačkog Saveta Kosova i Kancelarije Glavnog Državnog Tužioca

Priština, 3 april 2019 - Tužilački Savet Kosova (TSK) i Kancelarija Glavnog Državnog Tužioca (KGDT) zabrinuti su povodom čina uvrede, pretnje i napada na tužioca Osnovnog Tužilaštva u Uroševcu, Valdet Avdiu, koji se dogodio nakon sudske rasprave u prostorijama Osnovnog Suda u Uroševcu, vezano za njegovu službenu dužnost. Za TSK i KGDT takvi postupci prema tužiocima su nedopustivi i isti se smatraju veoma ozbiljno. TSK i KGDT čvrsto stoje uz tužioce, podržavaju ih u njihovom svakodnevnom radu i ohrabruju ih u ispunjavanju njihove …

Pročitaj više...

Završen je proces intervjuisanja kandidata za državne tužioce

Priština, 9 mart 2019 – Tužilački Savet Kosova je završio fazu intervjuisanja pedeset kadnidata u okviru procesa rekutiranja deset tužilava na nivou osnovnih tužilaštva, intervjui koji su započeli 25 februara 2019 i završeni su 8 marta 2019 godine. Komisija za Regrutovanje Tužilaca ocenila da je interesovanje kandidata bilo na visokom nivou, dok su tokom sprovođenja procedura poštovani u potpunosti kriterijumi koji su predviđeni Pravilnikom br. 07/2015 za regrutovanje, ispit, imenovanje i ponovno imenovanje državnih tu…

Pročitaj više...

Predsedavajuči TSK-a dočekao šeficu Sektora za Vladavinu Zakona iz Ambasade Ujedinjenog Kraljevstva

Priština, 11 februar 2019 -  Predsedavajuči Tužilačkog Saveta Kosova, Bahri Hyseni, dočekao na jednom sastanku šeficu Sektora za Vladavinu Zakona iz Ambasade Ujedinjenog Kraljevstva, Jennifer Blakeney. Predsedavajuči u početku zahvalio se predstavnici Sektora za Vladavinu Zakona iz Ambasade Ujedinjenog Kraljevstva za posetu, rekavši da Vlada Ujedinjenog Kraljevstva daje stalnu podršku tužilačkom sistemu Kosova, izrazivši volju i spremnost za nastavak uzajamne saradnje u osnaženju i unapređenju vladavine zakona na Kosovu…

Pročitaj više...

Predsedavajuči Hyseni boravi u službenoj poseti u Italiji

Bolzano/Priština, 7 januar 2019 – Predsedavajuči Tužilačkog Saveta Kosova, Bahri Hyseni, glavni tužioci, članovi TSK i Sudskog Saveta Kosova borave u jednoj poseti u provinciji Bolzano u Italiji, koja se poseta podržava od Projekta Bližnjenja EZ za povećanje efikasnosti, odgovornosti i transparentnosti u sudskom i tužilačkom sistemu Kosova. Tokom ove posete, predsedavajuči Hyseni i ostali članovi diskutovali su sa predstavnicima sistema pravde u provinciji Bolzano o rešavanju slučajeva, iskustvima, oblicima zaštite manjina, o vr&…

Pročitaj više...

Predsedavajuči Tužilačkog Saveta dočekao predsednika Advokatske Komore Kosova

Priština 29 januar 2019 –Predsedavajuči Tužilačkog Saveta Kosova, g. Bahri Hyseni dočekao na jednom sastanku predsednika Advokatske Komore Kosova, g. Osman Havolli. Cilj sastanka  bilo je povećanje nivoa saradnje u oblasti vladavine zakona, identifikovanje zajedničkih pitanja i tretiranje problema sa kojim se suočavaju tužioci i advokati u njihovom radu. Predsedavajuči Bahri Hyseni je naglasio da članovi Advokatske Komore Kosova (AKK) mogu dati vredan doprinos u oblasti sprovođenja Zakona o posredovanju, zbog njihovog svakodnevnog ang…

Pročitaj više...

Predsedavajuči Tužilačkog Saveta i Glavni Državni Tužilac posetili Specijalno Tužilaštvo

Priština 29 januar 2019 –Predsedavajuči Tužilačkog Saveta Kosova, Bahri Hyseni, zajedno sa Glavnim Državnim Tužiocem, Aleksander Lumezi, izvršili su jednu radnu posetu u Specijalnom Tužilaštvu Republike Kosova (STRK). Tokom boravka u ovo tužilaštvo, Predsedavajuči TSK-a i Glavni Državni Tužilac upoznati su od strane Glavnog Tužioca Specijalnog Tužilaštva, Rešat Milaku, o radu koji vrši ova institucija na tretiranju predmeta pod njenom nadležnošču. Predsedavajuči TSK-a, Bahri Hyseni, reka…

Pročitaj više...

Nastavlja se rad u organizaciji Godišnje konferencije tužilaca

Priština, 29 januar 2019 – Radna grupa za organizaciju “Godišnje konferencije tužilaca”, koju predsedavao tužilac iz Kancelarije Glavnog državnog tužioca, Besim Kelmendi, održala redovni sastanak za analizu odvijenih aktivnosti u vezi njenog organizovanja. Na ovom sastanku su ocenjeni radovi koji su vršeni za organizaciju “Godišnje konferencije tužilaca”, dok članovi grupe su prezentovali rokove za okončanje svih aktivnosti, koje se povezuju sa organizacijom ove konferencije. Takođe, razgovaralo se i o…

Pročitaj više...

Razmatra se finansijski izveštaj za 2018 godinu

Priština, 29 januar 2019 – Komisija za Budžet, Finansije i Osoblje predvođena od upravo imenovane predsedavajuče, članica TSK-a, Dëshirë Jusaj, održala danas svoj redovni sastanak. Članovi Komisije su razmatrali i diskutovali za Finansijski Izveštaj za 2018 godinu, za budžet 2019 godine i određivanju prioriteta po dotoku novca. Takođe, tokom ovog sastanka diskutovano je i za kapitalne projekte za 2019 godinu i procese regrutovanja u tužilačkom sistemu. Komisija je procenila izvršen rad što se tiće budžeta, fina…

Pročitaj više...

Zajednički koordinacioni odbor za vladavinu prava

Zajednički koordinacioni odbor za vladavinu prava (Odbor)   21. novembar 2018. godine - 10.00 -12.00 č.   Sedište EULEX-a Sala za sastanke 104/105, sprat I   ZAJEDNIČKI ZAKLJUČCI     Gđa Alexandra Papadopoulou (šefica Misije, EULEX) Gđa Nataliya Apostolova (šefica Kancelarije EU /specijalna predstavnica EU) G. Abeljard Tahiri (ministar pravde, MP) G. Nehat Idrizi (predsedavajući Sudskog saveta Kosova, SSK) G. Bljerim Isufaj (predsedavajući Tužilačkog saveta Kosova, TSK)   Zajednički zaključak…

Pročitaj više...

Bahri Hyseni izabran za novog Predsedavajučeg Tužilačkog Saveta Kosova

  Priština, 14 januar 2019 – Na 160-om održanom sastanku TSK-a, kojeg predsedavao na okončanju svog mandata, g. Bljerim Isufaj, učestvovali su članovi Saveta i medije, na kojem su usvojene  predviđene tačke današnjeg dnevnog reda. Među centralnim tačkama ovog sastanka bilo je i procesuiranje izbora novog predsedavajučeg Tužilačkog Saveta Kosova, pošto na poslednjem sastanku je bila doneta odluka za objavu javnog poziva za podnošenje predloga za zainteresovane kandidate za izbor na čelo Tužilačkog Saveta. Tokom…

Pročitaj više...

Sekretarijat TSK-a okončao radne planove organizacionih jedinica za 2019 godinu

Priština, 10 januar 2019 – Direktor Sekretarijata Tužilačkog Saveta Kosova, g.  Lavdim Krasniqi, održao dve radne diskusije za radne planove 2019 godine, u kojima su učestvovali rukovodioci organizacionih jedinica STSK-a i administratori svih tužilaštva. G. Lavdim Krasniqi, ovom prilikom je naveo da radni planovi za 2019 godinu su veoma važni s obzirom da ulazimo u jednoj naprednoj fazi administrativnog razvoja tužilačkog sistema na Kosovu. U ovim radnim diskusijama  odvojeno su prezentovani sektorijalni planovi, sa posebnim fokus…

Pročitaj više...

Održan je redni sastanak Komisije za Normativna Pitanja

Priština, 12 decembar 2018 – Danas je održan redni sastanak Komisije za Normativna Pitanja u kojem su učestvovali članovi Komisije, predsedavajući Disciplinske Komisije, GlavniTužioci Osnovnog Tužilašta Gnjilana i Prizrena, predstavnici iz Američke Ambasade, Holandske Ambasade, civilno društvo i administracija Tužilačkog Saveta. Tokom ovog sastanka nastavljen je rad u izradi Etičkog Kodeksa za Tužioce, gde je nastavljeno sa praksom Komisije gde je Etički Kodeks tretiran član po član. Na kraju sastanka nakon diskusija od strane …

Pročitaj više...

Strateški Dijalog visokog nivoa u vezi nezakonite trgovine u Jugoistočnoj Evropi

Priština, 6 decembar 2018 – Predsedavajući Tužilačkog Saveta Kosova, Blerim Isufaj i Direktor Sekretarijata Tužilačkog Saveta Kosova, Lavdim Krasniqi, učestvovali su u konferenciji na temu ‘Strateški Dijalog visokog nivoa u vezi nezakonite trgovine u Jugoistočnoj Evropi’, koja je održana u Sirakuzi u Italiji, dana 5 i 6 decembra. Konferencija je organizovana od strane Međunarodnog Instituta u Sirakuzi za Krivičnu Pravdu i Ljudska Prava sa predstvaništvom u Sirakuzi u Italiji, sa kojom institucijom Tužilački Savet Kosov…

Pročitaj više...

Poslednje zasedanje Zajedničkog koordinacionog odbora za vladavinu prava

PRIŠTINA, 21. novembar 2018. god.– Šefica Misije EULEX Alexandra Papadopoulou bila je danas domaćin poslednjeg sastanka Zajedničkog koordinacionog odbora za vladavinu prava (ZKOVP), u prostorijama EULEX-a. Sastanku su prisustvovali i ministar pravde Kosova, Abeljard Tahiri, predsednik Sudskog saveta Kosova (SSK), Nehat Idrizi, predsednik Tužilačkog saveta Kosova (TSK), Bljerim Isufaj i šefica Kancelarije EU/SPEU na Kosovu, Nataliya Apostolova. Šefica EULEX-a je predstavila Izveštaj o napretku u sprovođenju Sporazuma, koji …

Pročitaj više...

Lideri TSK-a i SSK se sastali sa donatorima Projekta SMIL

Pročitaj više...

Analiziraju se realizovane posete u 4 Osnovna Tužilaštva

Pročitaj više...

Diskutuje se pregled podzakonskih akata

Priština, 13 juni 2018 – Komisija za Normativna Pitanaj Tužilačkog Saveta Kosova održala zajednički sastanak sa stalnim komisijama TSK-a, gde je diskutovano o ponovnom pregledu podzakonskih akata tužilačkog sistema Kosova. Tokom ovog susreta članovi komisija su se usaglasili da podzakonska akta koja su predviđena za ponovni pregled Radnim Planom TSK-a, će se menjati posle usvajanja zakona koji pripadaju tužilačkom sistemu Kosova. Takođe, članovi komisija su se usaglasili da za pozakonska akta koja  ne zavise od usvajanja zakona od strane…

Pročitaj više...

Pozitivna performansa u tretiranju predmeta korupcije

Priština, 31 maj 2018 – Predsedavajuči Tužilačkog Saveta Kosova, Blerim Isufaj, danas je učestvovao u radnom stolu kojeg je organizovala  Levizja Fol pod nazivom:  “Performansa sudstva i tužilaštva u borbi protiv korupcije za 2017 godinu”. Tokom ovog radnog stola, predsedavajući Isufaj naveo je da već treća godina po redu kako je trend rešavanja predmeta pozitivan i to preko 25 odsto. “Godinama za redom suočavali smo se sa velikim brojem predmeta i sa malim brojem tužilaca i sudija. Međutim još o…

Pročitaj više...

Sastanak Zajedničkog odbora za koordinaciju vladavine prava održan u Prištini

Priština, 29 maja 2018 - Danas je šefica Kancelarije EU/ SPEU, Natalija Apostolova, šefica misije EULEKS-a na Kosovu, Aleksandra Papadopulu, ministar pravde Abelard Tahiri, zajedno sa predsedavajućim Sudskog saveta Kosova, Nehat Idrizi i predsedavajući Tužilačkog saveta Kosova, Bljerim Isufaj, održali su sastanak Zajedničkog odbora za koordinaciju vladavine prava. Predstavljajući nalaze i preporuke Izveštaja Evropske komisije o Kosovu za 2018, šefica kancelarije EU/SPEU, Natalija Apostolova je izjavila da je Kosovo zabeležilo …

Pročitaj više...

Diskutira se prvi budžetski zahtev za 2019 godinu

Priština, 29.05.2018 – Komisija za Budžet, Finansije i Osoblje Tužilačkog Saveta Kosova (TSK) održala redovni sastanak. Tokom ovog sastanka diskutirao se prvi budžetski zahtev za 2019 godinu, kao i prethodne procene za 2020-2021 godinu. Budžetski zahtev za povečanje broja radnika i za kategoriju plata  i dnevnica bile su teme ovog sastanka. Takođe se govorilo i za budžetski zahtev kategorije robe i usluga i kapitalnih investicija.

Pročitaj više...

Diskutuje se nacrt sporazuma TSK - UP

Priština, 10 maj 2018 – Komisija za Normativna pitanja Tužilačkog Saveta Kosova, održala redovni sastanak gde je diskutovala i obradila nacrt – Sporazuma Saradnje između Tužilačkog Saveta Kosova (TSK) i Univerziteta u Prištini (UP). Komisija, pošto je analizirala nacrt sporazuma saradnje između Tužilačkog Saveta Kosova i Univerziteta u Prištini, predložila predsedavajučem TSK-a Bljerim Isufaj, da potpiše ovaj sporazum. Cilj ovog sporazuma saradnje je uspostavljanje saradnje između Tužilačkog Saveta Kosova (T…

Pročitaj više...

Norveški ambasador podržava sistem pravde na Kosovo

Priština, 11 April 2018 – Predsedavajuči Tužilačkog  Saveta Kosova (TSK), Bljerim Isufaj i predsedavajuči Sudskog Saveta Kosova (SSK), Nehat Idrizi na jednom zajedničkom susretu dočekali ambasadora Norveške na Kosovu, Per Strand Sjaastad. Predsedavajuči Isufaj i Idrizi izrazili zahvalnost ambasadoru Norveške za stalnu saradnju koju su imali ova dva saveta sa Ambasadom Norveške i za podršku koja je pružena sistemu pravde, posebno projektu TIK/SMIL, gde je glavni donator ovog projekta Norveška i da se ovaj proj…

Pročitaj više...

Poglavari sistema pravde su održali zajednički sastanak

Priština, 22 mart 2018 – Poglavari institucija pravde Republike Kosova, odnosno, Predsedavajuči Sudskog Saveta Kosova, g. Nehat Idrizi, Predsednik Vrhovnog Suda g. Enver Peci, Glavni Državni Tužioc g. Aleksander Ljumezi, Ministar Pravde Abeljard Tahiri, Nacionalni Koordinator za Borbu protiv Korupcije, g. Rešat Milaku, Koordinator SSK za ciljane pedmete u popratnom mehanizmu i predmete koji se vezuju sa koruptivnom prirodom, g. Agim Maljići, su održali jedan zajednički sastanak sa glavnim tužiocima Osnovnih Tužilaštva  i Predsedni…

Pročitaj više...

Diskutuje se srednjoročni okvir rashoda za tužilački sistem

Pročitaj više...

Predsedavajući Isufaj sasatao se sa Glavnim Državnim tužiocem Holandije za Međunarodna Pitanja

Priština, 07 mart 2018 – Predsedavajući Tužilačkog Saveta Kosova, Blerim Isufaj, dočekao je glavnog državnog tužioca Holandije za Međunarodna Pitanja, Albert Van Der Kerk. Na početku sastanka predsedavajući Isufaj je obavestio glavnog državnog tužioca Van Der Kerk o strukturi i nadležnostima Tužilačkog Saveta Kosova, Državnog Tužioca i celokupnog tužilačkog sistema Kosova. Takođe, predsedavajući Isufaj obavestio je gosta i o polsovima i ciljevima tužilačkog sistema. Tokom ovog sastanka razgovaralo se o međunarodnoj pravnoj saradnji…

Pročitaj više...

Predsedavajuči Isufaj primio ambasadora Ujedinjenog Kraljevstva, O’Connell

Priština, 07 mart 2018 – Predsedavajuči Tužilačkog Saveta Kosova, Bljerim Isufaj primio na jednom sastanku ambasadora Ujedinjenog Kraljevstva na Kosovu,  Ruairi O’Connell. Na početku susreta, predsedavajuči Isufaj upoznao ambasadora  O’Connell sa radom koji se realizuje od Tužilačkog Saveta Kosova i tužilačkog sistema uopšte, dok se zahvalio ambasadoru za stalnu podršku koju Ujedinjeno Kraljevstvo daje ovom sistemu. Predsedavajuči Isufaj izrazio spremnost u produbljavanju saradnje sa ambasadom Ujedinjenog Kral…

Pročitaj više...

Imenuju se 21 novih tužilaca

Priština, 22 januar 2018 – Danas, Tužilačkom sistemu Kosova pridružilo se još 21 novih tužilaca. U skladu sa predlogom Tužilačkog Saveta Kosova, danas je Predsednik Republike Kosova, Hashim Thaçi, dekretom je imenovao 21 novih državnih tužilaca. 21 novih tužilaca koji su danas imenovani, biće raspoređivani u 7 Osnovna Tužilaštva Republike Kosova. Kao što se zna, pre nego da se imena 21 kandidata za tužioce dostavljaju Presidentu za imenovanje, bazirajući se na zakone koji su na snazi, oni su se podvrgnuli izborno…

Pročitaj više...

Zajednički zaključci - Zajedničkog koordinacionog odbora za vladavinu prava

Sastanak Zajedničkog koordinacionog odbora za vladavinu prava (ZKOVP) Utorak, 12. decembar 2017. god. 14:00 – 16:00 č. Tužilački savet Kosova Sala za sastanke, treći sprat                                            Zajednički zaključci   Prisutni: g. Bljerim Isufaj (predsedavajući, Tužilački savet Kosova, TSK) g. Abeljard Tahiri (ministar, Ministarstvo pravde, MP) g. Nehat Idrizi (predsedavajući, Sudski savet Kosova, SSK) gđa A…

Pročitaj više...

Održan sastanak Zajedničkog koordinacionog odbora za vladavinu prava

Priština, 12. decembar 2017. god. - Održan je sastanak Zajedničkog koordinacionog odbora za vladavinu prava, koji je po prvi put organizovao Tužilački savet Kosova (TSK) i kojim je predsedavao predsedavajući ovom odboru, Bljerim Isufaj. Sastanku su prisustvovali i ministar pravde (MP), Abeljard Tahiri, predsedavajući Sudskom savetu Kosova (SSK), Nehat Idrizi, šefica Kancelarije EU/specijalna predstavnica EU na Kosovu, Nataliya Apostolova i šefica Misije Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu (EULEX), Aleksandra Papadopoulou. Predsedavaj…

Pročitaj više...

Komisija za Normativna Pitanja održala je redni sastanak

Priština, 6 decembar 2017 – Komisija za Normativna Pitanja Tužilačkog Saveta Kosova, održala je redni sastanak gde je diskutovano o Pravilnuku Br. 06/2017 o upotrebi Tik-a u tužilačkom sistemu. U ovom sastanku učestvovali su članovi Komisije, predstavnici EULEX-a, projekta Bratimljenja, kao i predstavnici iz administracije Saveta. Predsedavajući Komisije je prvenstveno upoznao je prisutne sa nacrtom ovog pravilnika, gde je naveo njen cilj, koji se odnosi na određivanju pravila o korišćenju Informativne Tehnologije u celom tužilačkom sis…

Pročitaj više...

Članovi TSK-a u službenoj poseti u Sjedinjenim Američkih Država

Priština, 15 novembar 2017 – Članovi Tužilačkog Saveta Kosova, uz podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Prištini, započeli su jednu radnu posetu u Washington DC i New York. Delegacija članova Tužilačkog Saveta u rukovodstvo predsedavajućeg Blerim Isufaj, odvijali su sastanke u Kancelariji Profesionalne Odgovornosti, Sektoru Javnog Integriteta, Birou Pravnosudne Statistike, Kancelariji za Politike i Zakonodavstvo kao i Višem Sudu u Washington DC. Povodom ovih poseta razmenjena su značajna iskustva koja se očekuju …

Pročitaj više...

Zajednički zaključci - Zajedničkog koordinacionog odbora za vladavinu prava

Sastanak Zajedničkog koordinacionog odbora za vladavinu prava (ZKOVP) Utorak, 26. septembar 2017. god.                                                                                                                                 14:00 – 16:00 …

Pročitaj više...

Reakcija Tužilačkog Saveta Kosova

Priština, 25 oktobar 2017 - Tužilački Savet Kosova, je pažljivo pratio javni prikaz pisanja nekih portala , medija i pojedinaca u vezi tvrdnji da navodno Glavni Državni Tužilac g-din. Aleksandër Lumezi, falsifikovao Pravosudni ispit. Na osnocu Ustavnog i Zakonskog mandata, Tužilački Savet Kosova obaveštava građane Republike Kosova da, procedura izbora g-dina  Aleksandra Lumezija , prvobitno kao tužilac, i kasnije Glavni Tužilac Apelacionog Tužilaštva i u zadnje vreme Glavni Državni Tužilac  prošla kroz svih proced…

Pročitaj više...

Održana je inauguracija novog Centra za podatke sudskog i tužilačkog sistema

Priština, 20. oktobar 2017.g. – Sudski savet Kosova, Tužilački savet Kosova i Ambasada Norveške na Kosovu, su uz organizovanu ceremoniju inaugurisali novi Centar za podatke sudskog i tužilačkog sistema Republike Kosova. Inauguraciji su prisustvovali čelnici sudskog i tužilačkog sistema, predstavnici ostalih domaćih institucija, ambasador Norveške na Kosovu, delegacija Ministarstva unutrašnjih posloga Norveške i Sudska uprava ove zemlje, koji su i finansirali projekat TIK/SIUP (TIK-Tehnologija informacija i komunikacije, …

Pročitaj više...

Zajednička izjava SSK-a, TSK-a i Ambasade Norveške u Prištini

Priština, 19. oktobar 2017.g. – Prilikom posete delegacije Ministarstva unutrašnjih poslova Vlade Norveške i Sudske uprave Norveške, Sudski savet Kosova i Tužilački savet Kosova održali su zajednički sastanak. U ovom sastanku, razgovarano je o projektu TIK/SIUP (TIK- Tehnologija informacija i komunikacij, SIUP – Sistem informacija za upravljanje predmetima), njegov razvoj kao i u vezi sa aktivnostima koje su u toku i koje će se preduzeti ubuduće, radi ostvarenja ovog projekta, koji podržava i finansira Vlada Norvešk…

Pročitaj više...

Reakcija Tužilačkog Saveta Kosova

Priština, 8 avgust 2017 - Tužilački Savet Kosova  pratio je poslednja medijska odvijanja i izuzetno je ogorčen načinom kako je asamblist Skupštine Opštine Glogovca , g. Xhavit Drenori, apostrofirao Glavnog Tužioca Osnovnog Tužilastva u Prištini, g. Imer Beka zbog navodnog nedelovanja. Ovi oblici izjava ugrožavaju ne samo integritet Glavnog Tužioca g. Beka nego i autoritet Tužilačkog Sistema u celini. Za Tužilački Savet,  odbrana  nezavisnosti i autoriteta tužilaca je dužnost, stoga takvi postupci javnih izjava u …

Pročitaj više...

Održan je redni sastanak Tužilačkog Saveta Kosova

Priština, 4 juni 2017 - Održana je stotridesetipeta sednica Tužilačkog Saveta Kosova (TSK), pod rukovodstvom predsedavajućeg Tužilačkog Saveta, Blerim Isufaj. Tokom ove sednice, članovi Tužilačkog Saveta ovlastili su Predsednika Tužilačkog Saveta Blerima Isufaj  za potpisivanje  memoranduma i sporazuma o razumevanju  između domaćih i međunarodnih institucija. Članovi TSK-a su diskutovali o procesu kompletiranja sastava Tužilačkog Saveta sa tri člana koji nisu tužioci. Predsedavajući Isufaj obavestio je o koracima koji …

Pročitaj više...

Nastavlja proces izbora novih tužilaca

Priština, 29 juli, 2017 – Održan je pismeni ispit za kandidate za nove tužioce, koji su uspešno položili kvalifikovni test.  Ovaj proces bio je monitorisan od  strane članova Komisije za Regrutovanje Tužilačkog Saveta Kosova (TSK) i međunarodnih posmatrača OEBS-a i EULEX-a.   Svi kandidati koji će uspešno položiti pismeni ispit,  imaće pravo da se podvrgnu intervjuu, pre nego da Tužilački Savet Kosova predloži imena za nove tužioce.   Pisani test je održan u zgradi Kosovske Akademije za Javnu Bezb…

Pročitaj više...

Sastanak Zajedničkog koordinacionog odbora za vladavinu prava

Usvajanje opisa zadataka Predsednik TSK je predložio jednu izmenu u verziji opisa zadataka na albanskom jeziku. Svi članovi Odbora su odobrili tu izmenu. Izveštaj MP o izmenama i dopunama zakona o pravosuđu i funkcionalnoj reviziji Svi članovi su pozvali MP da nastavi da podnosi zakone o pravosuđu skupštini i podržali su ideju o sprovođenju funkcionalne revizije oblasti vladavine prava. EULEX je predložio sveobuhvatnu  reviziju oblasti vladavine prava i apelovao da se ne primeni delimični pristup. Svi članovi su u potpunosti podržali…

Pročitaj više...

Održava se sednica Komisije za Administraciju Tužilaštava

Priština, 23 juni 2017 -  Danas, Komisija za Administraciju Tužilaštava je održala prvu sednicu nagon njenog osnivanja od strane Tužilačkog Saveta Kosova na zadnjoj sednici (135 sednica TSK a). Na ovoj sednici, osim predsednice Komisije, tužiteljice Radice Milić, učestvovali su i članovi radne grupe koja je osnivana od strane Komisije, u čijem sastavu su predstavnici administrativnog osoblja. Tokom ove sednice raspravljeno je o nadležnostima komisije kao i o određivanju metodologije rada, dok rečeno je da za cilj imaju usklađivanje i je…

Pročitaj više...

Reagovanje Tužilačkog Saveta Kosova

Priština, 14 jun 2017 – Tužilački Savet Kosova je zabrinut u vezi pretnje koja je učinjena tužiocu Osnovnog Tužioca Kosova Prizrena, g. Besim Susuri, a koja se odnosi za njegovu službenu dužnost.  Za Savet, takvi akti pretnje prema tužiocima su netolerantni i da se isti smatraju veoma ozbiljnim. Savet stoji snažno pri tužiocima, i podržava ih u njihovom svakodnevnog radu i ohrabruje ih u ispunjavanju njihove misije. TSK obezbeđuje javnost da se ovo pitanje ozbiljno tretira i uz odgovarajuči nivo hitnosti koju zaslužuje ova situacija. &…

Pročitaj više...

Održana je redna sadenica Tužilačkog Saveta Kosova

Priština, 25 april 2017 – Održana je stotridesetidruga sednica Tužilačkog Saveta Kosova (TSK), pod vođstvom predsedavajućeg Tužilačkog Saveta, Blerim Isufaj. Tokom ove sednice, članovi Tužilačkog Saveta sa devet (9) glasova ZA i jedan (1) protiv izabrali su zamenika predsedavajućeg TSK-a, tužioca, ujedno člana TSK-a, Arben Ismajli. Ismajli je u poziciji zamenika predsedavajućeg TSK-a izabran na trogodišnjem mandatu, dok njegov izbor stupa na snagu dana 27 aprila 2017. Takođe, članovi TSK-a osnivali su Komisiju za razmatranje. Komisi…

Pročitaj više...

Predesdavajući Isufaj sastao se sa partnerima koji su podržavali tužilačk sistem

Priština, 24 april 2017 – Predsedavajući Tužilačkog Saveta Kosova (TSK), Blerim Isufaj, danas je sastao u jednom koordinacionom sastanku sve međunarodne donatore/partnere tužilačkog sistema Kosova. U ovom koordinacionom sastanku učestvovali su predstvanici iz Američke, Engleske, Holandske Ambasade, Kancelarije EU, EULEX-a, UNDP-a, Projekta Bratimljenja, GIZ-a, Projekta EULER II, Projekta WINPRO III, PECK II itd. U početku njegovog govora pred donatorima, predsedavajući Isufaj je naveo da sastanak ima za cilj intensifikovanje saradnje i upoznavan…

Pročitaj više...

Reagovanje u vezi pretnje prema tužiocu Mehdi Sefa

Priština, 7 april 2017 -  Tužilački Savet Kosova izrazuje zabrinutost u vezi pretnje koja je izvršenja tužiocu Osnovnog Tužilaštva u Prizren, g.Mehdi Sefa, a koja je vezana za njegovu službenu dužnost.    Za nas kao Savet, takvi pretnji akti su netolerantni i da se isti smatraju veoma ozbiljnim. Mi snažno stojimo pored tužilaca, podržavamo ih u njihovom svakodnevnom radu i ohrabrujemo ih u ispunjavanju njihove misije. Tužilački Savet Kosova osigurava javnost da se ovo pitanje tretira veoma ozbiljno i uz potreban nivo hitn…

Pročitaj više...

Radni sastanak Tužilačkog Saveta Kosova, Sudskog Saveta Kosova i Pravosudne Akademije

Tirana, 31 mart 2017 – Tužilački Savet Kosova zajedno sa Sudskim Savetom Kosova i Pravosudnom Akademijom učestvovali su u jednom radnom sastanku gde su subile diskutovane teme od zajedničkog interesa. Ovaj sastanak je održan u Tirani pod organizacijom Programa Ujedninjenih Nacija za Razvoj (UNDP). Tokom ovog sastanka učesnici su razmenili institucionalna iskustva na temama od zajedničkog interesa, u cilju podizanja efikasiteta i efektivnosti njihovog rada. Među tretiranih u ovom sastanku tema bile su: regrutovanje, ocenjivanje performanse i disiplinovanj…

Pročitaj više...

Predsedavajući Isufaj dočekao je danas ambasadora SAD-a na Kosovu, Delawie

Priština, 10 mart 2017 – Predsedavajući Tužilačkog Saveta Kosova (TSK), Blerim Isufaj, danas je dočekao Ambasadora Sjedinjenih Američkih Država na Kosovu, Greg Delawie, sa kojim su diskutovali o trenutnom stanju u tužilačkom sistemu i obavljenom radu u TSK tokom poslednje godine. Na sastanku je razgovarano o regrutovanju novih tužilaca u kancelarijama tužilaštva po celom Kosovu, transferovanjem nekih tužilaca u Specijalnom Tužilaštvu Republike Kosova, uspešnom identifikovanju tužilaca iz redova manjinske zajednice za integ…

Pročitaj više...

Zaključci iz zadnjih sednica Zajedničkog Odbora za Vladavinu Prava

Priština, 27 februar 2017 – Zajednički Odbor za Vladavinu Prava u zadnjem održanom sastanku koji je nedavno održan, a u kojem su učestvovali:  Dhurata Hoxha, Minisar Pravde, Blerim Isufaj, Predsedavajući Tužilačkog Saveta Kosova, Nehat Idrizi, Predsedavajući Sudskog Saveta Kosova, Alexandra Papadopoulou, Šef Misije EULEX-a, Nataliya Apostolova, Šef Kancelarije EU/Specijalni Poslanik EU i njihovi saradnici, izneli su sledeće zaključke:   1. Usvajanje novog Sporazuma 3 Predsedavajući Zajedničkog koordinacionog odbora…

Pročitaj više...

Radna Poseta u Federalnoj Republici Nemačke

Priština, 16 februar 2017 - Predsedavajući Tužilačkog Saveta Kosova Blerim Isufaj od 14 do 16 februara učestvovao je u jedoj radnoj poseti u Federalnoj Republici Nemačke. Ova poseta je organizovana od strane Kosovskog Instituta za Pravosuđe uz podršku Projekta Bratimljenja ‘’Dalja podrška reforme pravnog orbazovanja “ (projekat finansiran od Kancelarije EU). Glavni cilj ove posete je bio upoznavanje iz bliza načina funkcionisanja regionalnih akademija i nemačke federalne akademije, za obučavanje tužilaca i sudija u cilju…

Pročitaj više...

Održana je redna sednica Tužilačkog Saveta Kosova

Priština, 01 februar 2017 – Održana je stodvadesetiosma sednica Tužilačkog Saveta Kosova (TSK), kojom je rukovodio predsedavajući Tužilačkog Saveta Kosova, Blerim Isufaj. Tokom ove sednice članovi Tužilačkog Saveta Kosova usvojili su izveštaj Nadzorne Komisije za Suzbijanje Korupcije i Ekonomskog Kriminala, uključujući sekvestrovanje i konfiskovanje, uz predlozima i preporukama koje su dali njegovi članovi. Takoće, tokom ove sednice članovi TSK-a, osnivali su Komisiju za transferovanje i unapređenje tužilaca u Departmanu za Te&scaro…

Pročitaj više...

TSK dobija podršku u podizanju efikasiteta

Priština, 17 januar 2017 – Predsedavajući Tužilačkog Saveta Kosova, Blerim Isufaj, danas je dočekao na sastanku sot ka pritur në takim, ko-rukovodioce Projekta Bratimljenja “Povećanje efikasiteta, odgovornosti i transparencije  sudskog i tužilačkog sistema Kosova”, g. Guilio Adilardi  i z. Yves Charpenel. Na ovom sastanku, Predsedavajući Isufaj, nakon što je obavestio učesnike o novoj strukturi i poslovima Tužilačkog Saveta, izrazio je svoju procenu o objektivima ovog projekta koji je finansiran od strane Kancel…

Pročitaj više...

Održan je redni sastanak Tužilačkog Saveta Kosova

Priština, 13 januar 2017 – Održan je stodvadesetisedmi sastanak Tužilačkog Saveta Kosova  (TSK), u rukovodstvu predsedavajućeg Tužilačkog Saveta Kosova, Blerim Isufaj. Tokom ovog sastanka, članovi Tužilačkog Saveta Kosova su usvojili uz predloge koje su predložili, izveštaj pratećeg mehanizma za usklađivanje statistika za period januar – septembar 2016. Članovi TSK-a doneli su odluku za objavljivanje konkursa za unapređenje pet (5) tužilaca u Specijalnom Tužilaštvu Republike Kosova, kao i za tri (3) tužilaca u Dep…

Pročitaj više...

Reagovanje Tužilačkog Saveta Kosova

Priština, 18 novembar 2016 - “Kosovski Institut za Pravdu (KIP) je ponovo objavio jedan izveštaj pod nazivom “Nezakonitost Sudskog i Tužilačkog Saveta.” U ovoj publikaciji, autor tvrdi da član TSK-a. g.Idain Smailji, ima istečen mandat i da ne treba biti deo Saveta. Uzimajući u obzir da su ove ozbiljne pretekcije i da dovode u pitanje legitimnost sastava Saveta, mi smo smatrali razumnom da razmatramo ovo pitanje. Nakon razmatranja službenog zapisnika i dokumenata koji se nadovezuju sa mandatom člana TSK-a, g. Idain Smailji, mi sn…

Pročitaj više...

Održana je redna sednica Tužilačkog Saveta Kosova

Priština, 08 novembar 2016 – Održana je redna stodvadesetitreća sednica  Tužilačkog Saveta Kosova (TSK), pod rukovodstvom predsedavajućeg Tužilačkog Saveta, Blerim Isufaj. Tužilački Savte Kosova tokom ove sednice je diskutovao i usvojio predloge Komisije za Regrutovanje, o određivanju i raspoređivanju po Osnovnim Tužilaštvima Republike Kosova imena dvadesetipet (25) kandidata za tužioce. Na osnovu Zakona o Tužilačkom Savetu Kosova, TSK-a pre nego da dostavlja predlog za imenovanje kod Predsednika Republike Kosova kandidata za tu…

Pročitaj više...

Predsedavajući Isufaj sasatao se sa članovima Komisije za Zakonodavstvo Skupštine Kosova

Priština, 19 oktobar 2016 – Predsedavajući Tužilačkog Saveta Kosova (TSK), Blerim Isufaj, danas je dočekao na sastanku članove Komisije za Zakonodavstvo Skupštine Republike Kosova, predsedovan od strane poslanika Armend Zemaj, predsedavajući radne grupe i poslanica Albulena Haxhiu, Selvije Halimi i Valdete Bajrami članovi, zaduženi za nadziranje sprovođenja Zakona o Sudskom Savetu Kosova i Zakona o Tužilačkom Savetu Kosova. Na početku sastanka, članovi Komisije za Zakonodavstvo Skupštine Republike Kosova naveli su da osim nadzira…

Pročitaj više...

Predsedavajući Isufaj se sastao sa glavnim tužiocem EULEX-a, Claudio Pala

Priština, 23 avgust 2016 – Predsedavajući Tužilačkog Saveta Kosova (TSK), Blerim Isufaj, danas je dočekao na zajedničkom sastanku predsedavajuću Izvršne Divizije EULEXA Jaroslava Novotna i glavnog tužioca EULEX-a, Claudio Pala. Na ovom sastanku razgovaralo se o rau i saradnji između tužilačkog sistema Kosova i Misije EU o Vladavini Zakona na Kosovu– EULEX. Tema ovog sastanka je bila i preuzimanje predmeta od tužilaca EULEX-a kod lokalnih tužilaca, gde je rečeno da transferovanje predmeta treba da bude neuticajući u procesu rada …

Pročitaj više...

Predsedavajući Isufaj sastao se sa šefom Izvršnog Sektora EULEX-a, Novotna

Priština, 3 avgust 2016 -  Predsedavajući Tužilačkog Saveta Kosova (TSK), Blerim Isufaj, danas je dočekao na sastanku predsedavajuću Izvršne Divizije EULEX-a Jaroslava Novotna. Na ovom sastanku razgovaralo se o radnjama koje će se preduzeti u daljoj saradnji između tužilačkog sistema Kosova i Misije EU o Vladavini Zakona na Kosovu – EULEX, nakon produžavanja manadata za još dve godine ovoj misiji. Predsedavajući Isufaj, nakon što je procenio dosadašnji rad i saradnju sa EULEX-om, rekao je da TSK-a će nastaviti …

Pročitaj više...

Održana je redna sednica Tužilačkog Saveta Kosova

Priština, 29 jul 2016 – Održana je stodevetnaesta sednica Tužilačkog Saveta Kosova (TSK), na čelu sa predsedavajućim Tužilačkog Saveta Kosova, Blerim Isufaj. Tokom ove sednice Predsedavajući Komisije za Vrednovanje Performanse Tužilaca je predstavljao izveštaj vrednovanja performanse za 11 tužilaca, gde nakon odvijenih diskusija, članovi TSK-a su odobrili izveštaj Komisije. Danas takođe članovi TSK-a su odobrili Pravilnik Br.07/2016, o Disciplinskom Postupku za Članove Tužilačkog Saveta Kosova. Odobrenju ovog pravilnika je pr…

Pročitaj više...

Održana je redna sednica Tužilačkog Saveta Kosova

Priština, 7 juli 2016 – Održana je stoosamnaesta sednica Tužilačkog Saveta Kosova (TSK),  uz rukovodstvo predsedavajućeg Tužilačkog Saveta Kosova, Blerim Isufaj. Tokom ove sednice članovi Tužilačkog Saveta Kosova su usvojila dva Administrativna Upustva, Administrativno Upustvo za Određivanje Troškova Reprezentacije i Administrativno Upustvo za Korišćenje Fiksnih i Mobilnih Telefona u Tužilačkom Savetu i tužilaštva Republike Kosova. Usvajanje ovih dva  Administrativnih Upustva isticalo se kao potreba novog reorg…

Pročitaj više...

Održan je redni sastanak Tužilačkog Saveta Kosova

Priština, 15 jun 2016 – Održana je stosedamnaesta sednica Tužilačkog Saveta Kosova (TSK), rukovođen od strane predsedavajućeg Tužilačkog Saveta Kosova, Blerim Isufaj. Tokom ovog sastanka članovi Tužilačkog Saveta Kosova u razmatrali i usvojili uz neke predloge koje su dali neki od članova saveta, Iveštaj Nacionalnog Koordinatora za suzbijanje ekonomskog kriminala za period oktobar - decembar 2015 i januar – mart 2016. Takođe danas, članovi Saveta su razmatrali prvi budžetski zahtev Tužilačkog Saveta Kosova za 2017 godinu, zaht…

Pročitaj više...

NASTAVLJA SE PROCES IZBORA NOVIH TUŽILACA

Priština, 13 jun 2016 – U objektu Kosovske Akademije za Javnu Bezbednost u Vučitrnu, u subotu je održan drugi deo ispita za 85 kandidata za nove tužioce koji su uspešno položili kvalifikacioni test. Ovaj proces je monitorisan od strane članova Komisije za Regrutaciju Tužilačkog Saveta Kosova (TSK) i međunarodnih posmatrača OEBS-a, EULEX-a i UNDP-a, ova poslednja podržava i finansijski ovaj proces. Proces se administrira od strane osoblja Tužilačkog Saveta Kosova. Svi kandidati koji će uspešno položiti drugi deo ispita, stečić…

Pročitaj više...

TSK, SSK I KIP EASPRAVLJAJU O NEKIM TEMAMA OD ZAJEDNIČKOG INTERESA

Priština, 10 jun 2016 – Uz podršku UNDP-a, Tužilački Savet Kosova (TSK), Sudski Savet Kosova (SSK) i Kosovski Institut za Pravosuđe (KIP), organizovali su dvodnevnu radionicu za poboljšanje njihovih politika i strategija. Tokom ova dva dana radionice, čelnici i ostali predstavnici TSK-a, SSK-a i KIP-a razgovarali su o strateškim planovima institucija kojima rukovode, o pravilnicima i administrativnim upustvima zajedničkog interesa. Takođe, tokom ove radionice tretiran je i imunitet, početne i usmerne obuke za tužioce i sudije.…

Pročitaj više...

TSK-a SE ZALAŽE ZA POVEĆANJE EFIKASNOSTI RADA U SVA TUŽILAŠTVA

Mitrovica-Priština, 09 juna 2016 -  U nizu sastanka koje odvija u tužilaštvima Kosova, Predsedavajući Tužilačkog Saveta Kosova (TSK), Blerim Isufaj, uz prtnju direktora Sekretarijata, Lavdim Krasniqi, posetili su Osnovno Tužilaštvo u Mitrovici i Prištini, gde su se sastali sa glavnim tužiocima, tužiocima i administrativnim osobljem ova dva tužilaštva. Predsedavajući Isufaj tokom obavljenih poseta u ova dva tužilaštva, obavešten je o radu koje se vrši, o izazovima kojima se suočavaju i opštim…

Pročitaj više...

KOMISIJA ZA BUDŽET I FINANSIJE TSK-a, RASPRAVLJALA JE PRVI BUDŽETSKI ZAHTEV ZA 2017 GODINU

Priština, 09 jun 2016 – Komisija za Budžet, Finansije i Osoblje Tužilačkog Saveta Kosova, danas je održala redni sastanak gde je raspravljano o prvom budžetskom zahtevu za 2017 godinu.  Na ovom sastanku kojim je rukovodio predsednik ove komisije, ujedno i član TSK-a, Zejnulla Gashi i u kojem su učestvovali osim članova komisije, i Direktor Sekretarijata TSK-a i Menadžer Kancelarije za Finansije Sekretarijata, razgovaralo se o prvom budžetskom zahtevu kojeg će TSK-a izraditi za 2017 godinu. Takođe, razgovaralo se i o ranijim budžetskim pr…

Pročitaj više...

RAZJASENJENJE U VEZI REAGOVANJA MEDIJA NAKON USVAJANJA PAVILNIKA ZA JAVNU KOMUNIKACIJU TUZILACKOG SAVET KOSOVA

Priština, 30 maj 2016 – Tužilački Savet Kosova putem ovog razjašnjenja, obaveštva javno mnjenje da Pravilnik za Javnu Komunikaciju usvojena od strane Tužilačkog Saveta Kosova ima za cilj uređivanje komunikacije tužilačkog sistema sa javnošću uopšte, a ne samo sa jednom određenom grupom. Procedura izrade Pravlnika za Javno Komuniciranje sistema tužilaštva zasnivana je na zakonske osnove o izradi i usvajanju jednog pravilnika. Izrada ovog pravilnika je vršena od strane Komisije za Normativna Pitanja Tužil…

Pročitaj više...

ODRZANA JE REDNA SEDNICA TUZILACKOG SAVET KOSOVA

Priština, 27 maj 2016 – Održana je stošesnaesta sednica Tužila?kog Saveta Kosova (TSK), pod rukovodstvom predsedavaju?eg Tužila?kog Saveta Kosova, Blerim Isufaj. Tokom ovog sastanka ?lanovi Tužila?kog Saveta, razmatrali su i usvojili Pravilnik o Jedinici za Veze za Presretanje. Ovaj Pravilnik odre?uje funkcionisanje Jedinice za Veze za Prestretanje a u okviru Kancelarije Glavnog Državnog Tužioca, procedure u procesu zakonskog presretanja, kao i obaveze i odgovornosti službenika za sprovo?enje procedure presretanja naslone?i se na visoke profe…

Pročitaj više...

ODRAVA SE REDNA SEDNICA TUILA?KOG SAVETA KOSOVA

Priština, 22 april 2016 – Odr?ana je stopetnaesta sednica Tu?ila?kog Saveta Kosova (TSK), na ?elu sa predsedavaju?im Tu?ila?kog Saveta Kosova, Blerim Isufaj. Tokom ove sednice ?lanovi Tu?ila?kog Saveta Kosova usvojili su Izveštaj me?uinstitucionalnog prate?eg mehanizma za karakteristi?na krivi?na dela za 2015 godinu. Predsedavaju?i TSK-a, Blerim Isufaj, danas je ovlaš?en od strane Saveta za potisivanje Memoranduma Saradnje izme?u Tu?ila?kog Saveta, Sudskog Saveta, Advokatske Komore i Kosovkse Policije, u vezi osnivanja koordinativnog mehaniz…

Pročitaj više...

PRAVILNIK O MEUINSTITUCIONALNOJ SARADNJI CALJE SE ZA USVAJANJE U TSK

Priština, 20 april 2016 – Komisija za Normativna Pitanja Tu?ila?kog Saveta Kosova (TSK), odr?ala je redni sastanak rada o izradi Pravilnika za Me?uinstitucionalnu Saradanju. Na ovom sastanku kojem je rukovodio predsedavaju?i Komisije za Normativna Bahri Hyseni, osim ?lanova komisije, u?esnici su bili i predstavnici iz Ameri?ke Ambasade i EULEX-a. U?esnici ovog sastanka nakon što su razmatrali još jednom ?lan po ?lan nacrt Pravilnika za Me?uninstitucionalnu Saradnju i nakon mišljenja koja su dala, slo?ili se da Nacrt Pravilnik procedir…

Pročitaj više...

OCENJUJE SE RAD TSK-A

Priština, 13 april 2016 – Predsedavaju?i Tu?ila?kog Saveta Kosova (TSK), Blerim Isufaj, danas je do?ekao na sastanku John Ferry iz Programa USAID-a za Oja?anje Pravnog Sektora na Kosovu. Ovim slu?ajem, predsedavaju?i Isufaj je ocenio saradnju i podršku koju je pru?io i pru?i USAID za sistem tu?ilaštva Kosova. On je ovim povodom u ime TSK-a izrazio njegovu spremnost za nastavljanje i produvljavanje saradnje izme?u TSK-a i USAID-a. Sa druge strane, predstvanik USAID-a, John Ferry, koji po drugi put boravi na Kosovo, u podršku pravnog si…

Pročitaj više...

ODRZAN JE REDNI SASTANAK TUZILACKOG SAVETA KOSOVA

Prishtinë, 31 mart 2016 – Odr?an je sto?etrnaesti sastanak Tu?ila?kog Saveta Kosova (TSK), podr rukovodstvom predsedavaju?eg Tu?ila?kog Saveta, Blerim Isufaj. Tokom ovog sastanka ?lanovi Tu?ila?kog Saveta su razmatrali i usvojili pravilnik o tranferu i unapre?enju Dr?avnim tu?ilaca. Ovaj Pravilnik se sprovodi za Dr?avnog Tu?ioca,  uklju?uju?i sve nivoe, u skladu sa Zakonom o Tu?ila?kom Savetu Kosova i Zakonom o Dr?avnom Tu?iocu. Cilj ovog Pravilnika je odre?ivanje kriterijuma i procedura o transferovanju i unapre?enju Dr?avnih tu?ilaca. ?lanovi Tu?ila?…

Pročitaj više...

PREDSEDAVAJUCI ISUFAJ SASTAO SE SA DELEGACIJOM PRAVNIH INSTITUCIJA TURSKE

Priština, 29 mart 2016 – Predseavaju?i Tu?ila?kog Saveta, Blerim Isufaj, danas je do?ekao delegaciju pravnog sistema Turske, uz predsedavanje  zamenika podsekretara Ministarstva Pravde, Basri Bagci. Na ovom sastanku, predsedavaju?i Isufaj nakon što se zahvalio delegaciji Turske na stalnu ispomo? koju njihova zemlja daje Tu?ila?kom Savetu Kosova, predstavio je nadle?nosti koje ima Tu?ila?ki Savet Kosova u okviru tu?ila?kog sistema i obavljena struktuiranja u Savetu, na osnovu izmene–dopune Zakona o Tu?ila?kom Savetu Kosova.  Predseda…

Pročitaj više...

PENZIONISAN JE TUZILAC SUAD KURAJA

Priština, 25 mart 2016 – Specijalno Tužilaštvo Republike Kosova, danas je organizovalo ispra?aj za tužioca Suad Kuraja, koji je postigao penzijsku starost i ovim povodom je završio i mandat kao Tužilac. Na ovom sastanku, predsedavaju?i Tužila?kog Saveta Kosova Blerim Isufaj, je procenio dosadašnji dopinos bivšeg tužioca Suad Kuraja, kojeg je pružio u tužila?kom sistemu uopšte i posebno u Specijalnom Tužilaštvu Republike Kosova. O obavljenom radu u tužila?kom sistemu Kosova, bivši tužilac Kuraja je…

Pročitaj više...

Lumezi i Llalla o produbljavanju saradnje izmeu dva tuzilatva

Priština, 10 mart 2016 – Na poziv glavnog dr?avnog tu?ioca Republike Kosova, Aleksandër Lumezi, na Kosovu boravi jedna delegacija Opšteg Tu?ilaštva Albanije, na ?elu sa Opštim Tu?iocem, Adriatik Llalla. Na odvijenom sastanku izme?u dva glavna tu?ioca razgovaralo se o saradnji izme?u dve institucije sa kojima oni rukovode. Glavni Dr?avni Tu?ilac, Aleksandër Lumezi, obavestio je delegaciju tu?ilaca iz Albanije, o funkcionalnosti tu?ila?kog sistema Kosova. Tokom ovog sastanka, Glavni Dr?avni Tu?ilac Lumezi i Llalla, razgovaral…

Pročitaj više...

TSK i OEBS za unapređenje TSK i OEBS za unapređenje sistema odbrane "po službenoj dužnosti"

Priština, 03 mart 2016 – Predsedavaju?i Tužila?kog Saveta Kosova (TSK), Blerim Isufaj, danas je do?ekao na sastanku šefa Zakonskog i Pravnog Sektora pu Misiji  OEBS-a na Kosovu, Ralph Bunche. Na ovom sastanku šef Zakonskog i Pravnog Sektora u OEBS, Bunche, ?estitao je tužiocu Blerim Isufaj za izbor ?elnika TSK-a a informisao ga je o radu koje obavlja OEBS u pra?enju pravosudnog sistema na Kosovu.  Predsedavaju?i TSK-a, Blerim Isufaj, nakon što se zahvalio predstavniku OEBS-a na  spremnost ove misije da podržava tuži…

Pročitaj više...

Tuzilaki Savet Kosova u stotrinaestu (113) sednicu koja je odrzana danas 2 mart 2016, izdaje sledezu:

I Z J A V U U vezi objava datuma 06.02.2016 u novinama i portalima u vezi zakonitog pretresa koje je naredio Osnovni Sud u Pe?i na osnovu zahteva Tužioca Specijalnog Tužilaštva Republike Kosova, Tužila?ki Savet Kosova smatra da objavljivanje poruka u ovim novinama i portalima kao i izjavljivanje samog Gradona?elnika Opštine Kline sadrže strano ponašanje, predvi?eno ?lanom 34 Pravilnika br. 10/2015 o Organizovanju i Delatnoš?u Tužila?kog saveta Kosova i da ova ponašanja ugoržavaju nezavisnost i ugled tužilaca i isntitucije tuži…

Pročitaj više...

Održan je redni sastanak Tužilačkog Saveta Kosova

Priština, 2 mart 2016 – Odr?an je stotrinaesta sednica Tu?ilačkog Saveta Kosova (TSK), rukovo?en od strane predsedavaju?eg Tu?ila?kog Saveta, Blerim Isufaj. Tokom ove sednice ?lanovi Tu?ila?kog Saveta doneli su odluku o premeštanju pet (5) tu?ilaca iz Opšteg Departmana u Departmanu za Teška Krivi?na Dela i u Departmanu za Maloletnike u Osnovnom Tu?ilaštvu u Prištini. ?etvoro od njih bi?e premešteni u Departmanu za Teška Krivi?na Dela, a jedna u Departmanu za Maloletnike.  Tako?e danas ?lanovi …

Pročitaj više...

Predsedavajuci Isufaj sastao se danas sa ministrom Kui i sa predsednikom Vrhovnog Suda Hasani

Priština, 02 mart 2016 – Predsedavaju?i Tu?ila?kog Saveta Kosova, Blerim Isufaj, danas je do?ekao na zajedni?kom sastanku Ministra Pravde, Hajredin Kuçi i Predsednika Vrhovnog Suda, Fejzullah Hasani. Tokom sastanka, ministar Kuçi nakon što je ?estitao tu?icu Isufaj o izboru za predsedavaju?eg Tu?ila?kog Saveta Kosova, rekao je da Ministarstvo Pravde nastavi?e sa svojim zalaganjem da tu?ila?ki sisitem Kosova ima što funkcionalniju pravnu infrastrukturu. I predsednik Vrhovnog Suda Hasani je ?estitao tu?iocu Isufaj  novi polo…

Pročitaj više...

Procenjuje se rad strunjaka Cunniff u znak kao podrka TSK-a

Priština, 19 februar 2016 – Povodom završetka njegove misije u svojsvtu stru?njaka “Projekta EU u podršku Tu?ila?kog Saveta i Sudskog Saveta”, G. Michael Cunniff, danas je do?ekan na zahvalnom sastanku od strane Predsedavaju?eg Tu?ila?kog Saveta Kosova, Blerim Isufaj. Ovim slu?ajem, predsedavaju?i TSK-a, Blerim Isufaj, govore?i o uticaju, kojeg je Projekat EU u podršci Tu?ila?kog Saveta  i Sudskog Saveta“imao za TSK-a, ocenio je i rad stru?njaka  Cunniff, obavljen u okviru ovog projekta. Tako?e, predsedavaj…

Pročitaj više...

Odr?ava se redni sastanak Tu?ila?kog Saveta Kosova

Priština, 12 februar 2016 – Odr?an je stodvanaesti sastanak Tu?ila?kog saveta Kosova (TSK), prvi sastanak rukovo?en od strane predsedavaju?eg Tu?ila?kog Saveta Kosova, Blerim Isufaj.  Tokom ovog sastanka ?lanovi TSK-a usvojili su Strateški Plan 2016-2018, a vršili su i izmenu i dopunu komisija TSK-a, za Normativna Pitanja uz predsedavanje Bahri Hyseni-ja, kao i ?lanova Deshirë Hysaj i Besim Kelmendi, za Burd?et, Finansije i Osoblje uz predsedavanje Zejnullah Gashi-ja, Radice Mili? i Haki Geci kao ?lanovi. Tako?e izmenjena je Komisij…

Pročitaj više...

BLERIM ISUFAJ IZABRAN JE ZA PREDSEDAVAJUEG TSKA-A

Priština, 14 januar 2016 – Odr?an je stojedanaesti sastanak Tu?ila?kog Saveta Kosova (TSK), uz predsedavanje predsednika Tu?ila?kog Saveta Kosovaujedno i Glavni Dr?avni Tu?ilac Aleksandër Lumezi.   Tokom ovog sastanka novi ?anovi TSK-a osim zakletve, kao ta?ku dnevnog reda imali su i izbor Predsedavaju?eg Tu?ila?kog Saveta Kosova.   Baziraju?i se na proceduralne obaveze, kandidature za predsedavaju?eg Tu?ila?kog Saveta Kosova predstavljali su se ?lanovima ovog saveta, tu?ilac Osnovnog Tu?ilaštva Uroševca, Bahri Hyseni i Tu?i…

Pročitaj više...

TU?ILA?KI SAVET OBJAVLJUJE KONKURS ZA ?LANOVE OVE INSTITUCIJE

Priština, 10 novembar 2015 - Odr?an je stoosmi sastanak Tu?ila?kog Saveta Kosova kojim je predsedavao predsednik Tu?ila?kog Saveta Kosova, ujedno i Glavni Dra?avni Tu?ilac, Aleksandër Lumezi. Tokom ovog sastanka ?lanovi Tu?ila?kog Saveta Kosova doneli su odluku da se objave izbori za ?lanove TSK-a iz redova tu?ilaca za sedam Osnovna Tu?ilaštva i za Specijalno Tu?ilaštvo Republike Kosova. Me?utim, za Apelaciono Tu?ilaštvo ne?e se otvoriti konkurs zato što je ?lan TSK-a iz ovogo tu?ilaštva izabran na osnovu istih odredbi kao …

Pročitaj više...

ODRAN JE REDNI SASTANKA TUZILAKOG SAVETA KOSOVA

Priština, 08 oktobar 2015 - Odr?an je stošesti sastanka Tu?ila?kog Saveta Kosova uz presedavanje predsednika Tu?ilakog Saveta Kosova i jedno Glavnog Dr?avnog Tu?ioca, Aleksandër Lumezi. Tokom ovog sastanka, predsenik Komisije za Normativne Akte, Bahri Hyseni, izveštavao je pred ?lanovima Tu?ila?kog Saveta Kosova u vezi izrade novih pravilnika. Hyseni, je naveo da su podeljeni u tri (3) radne grupe grupe za izradu ovih pravilnika. Tako?e, predsednik ove komisije je naveo da je posve?ena posebna pa?nja pravilnicima koji su od prioriteta. Tako?e …

Pročitaj više...

ODR?AN JE RDNI SASTANKA TU?ILA?KOG SAVETA KOSOVA

Priština, 11 septembar 2015 – Odr?an je stopeti sastanak Tu?ila?kog Saveta Kosoa uz predsedavanje predsednika Tu?ila?kog Saveta Kosova i ujedno Glavni Dr?avni Tu?uilac, Aleksandër Lumezi. Tokom ovog sastanka ?lanovi Tu?ila?kog Saveta Kosova izabrali su nove ?lanove Disciplinske Komisije, jer sa izmenama Zakona o Dr?avnom Tu?iocu i TSK-a, prestao je mandat ?lanova ove komisije. Predsednik Disciplinske Komisije je odre?en Idain Ismailji iz Tu?ila?kog Saveta Kosova, i kao i ?lanovi odre?eni su, Sevdije Morina, iz Kancelarije Glavnog Dr?avnog Tu?ioca i Sa…

Pročitaj više...

ODR?AN JE REDNI SASTANAK TU?ILA?KOG SAVETA

Priština, 07 avgust 2015 – Odr?an je sto etvrti sastanak Tu?ilakog Saveta Kosova predvo?en od strane predsednika Tu?ilakog Saveta Kosova, ujedno i glavni Dr?avni tu?ilac, Aleksandër Lumezi. Tokom ovog sastanka ?lanovi Tu?ila?kog Saveta su odobrili pravilnik koji ure?uje proceduru izbora ?lanova TSK-a od stupanja na snagu i nadalje. Tako?e danas, ?lanovi TSK-a su odobrili pravilnik koji odre?uje pravila i procedure za organizovanje prijema kandidata za tu?ioce iz ne ve?inskih zajednica, uklju?uju?i komisiju za izradu i procenu ispita, strukturu ispita …

Pročitaj više...

ODRŽAN JE REDNI SASTANAK TUŽILA?KOG SAVETA

Priština, 24 juli 2015 – Održan je stodrugi redni sastanak Tužila?kog Saveta Kosova, predvo?en od predsenika Tužila?kog Saveta Kosova ujedno Glavni Državni Tužilac , Aleksandër Lumezi. Na ovom sastanku u ime Komisije za Imenovanje tužilaca u Kancelariji Glavnog Državnog Tužioca, predsednik komisije, Glavni Državni Tužilac Aleksandër Lumezi, obavestio je da nakon razmatranja dokumentacije i intervjua sedmoro kandidata koji su prijavlejni na obavljenom konkursu za tri slobodna radna mesta za tužioce u Kancelariji Glavnog Državnog Tužio…

Pročitaj više...

ODRŽAN JE REDNI SASTANAK ?LANOVA TSK-A

Priština, 9 juli 2015 – Održan je stoprvi redni sastanak Tužila?kog Saveta Kosova, predvo?en od strane predsednika Tužila?kog Saveta Kosova ujedno i Glavni Državni Tužilac, Aleksandër Lumezi. Na ovom sastanku ?lanovi Tužila?kog Saveta Kosova diskutovali su o mandatima ?lanova TSK-a i o novom sastavu TSK-a, na osnovu izmena zakona o TSK koji stupa na snagu 1 januara 2016. Nakon diskusija od strane ?lanova TSK-a po tom pitanju, jednoglasno je konstatovano da radi funkcionaliziranja Tužila?kog Saveta Kosova i izbegavanju rizika da zbog nedostatka …

Pročitaj više...

ODR?AN JE REDNI SASTANAK TU?ILA?KOG SAVETA KOSOVA

Priština, 26 jun 2015 – Odr?an je stoti sastanak Tu?ila?kog Saveta Kosova predvo?en od strane predsednika Tu?ila?kog Saveta Kosova i ujedno i Glavni Dr?avni Tu?ilac, Aleksandër Lumezi. Tokom ovog sastanka ?lanovi Tu?ila?kog Saveta nakon diskusija osnivali su komisiju za ponovno razmatranje za Specijalno Tu?ilaštvo Republike Kosova i komisiju za ponovno razmatranje za Kancelariju Glavnog Dr?avnog Tu?ioca. ?lanovi komisije za KGDT odre?eni su: Idain Ismailji, Jusuf Mejzini i Bedrije Alshiqi. Dok, u komisiji za STRK odre?eni su ?lanovi: Idain Isma…

Pročitaj više...

SSK PODRA?E TSK U SUZBIJANJU KARAKTERISTI?NIH KRIVI?NIH DELA SA POSEBNIM NAGLASKOM KRIVI?NOG DELA UTAJE POREZA

Priština, 19 maj 2015 – Odr?an je zajedni?ki sastanak izme?u Tu?ila?kog Saveta Kosova i Sudskog Saveta Kosova na ?elu sa Predsednikom Tu?ilakog Saveta, ujedno glavni dr?avni tu?ilac, Aleksandër Lumezi. Na ovom sastanku diskutovano je u vezi razmatranja plana pla?anja poreza iz raznih organizacija i gra?ana, uklju?uju?i i biznise. Cilj ovog plana je da Dr?avni Tu?ilac, Kosovska Policija, FOJ i PAK, da rade zajedno u istra?ivanju osumnji?enih za nepla?anje poreza. Ove institucije radi?e zajedno sa ciljem uspešnog krivi?nog gonjenja. Tokom ovog s…

Pročitaj više...

ODR?AN JE REDNI SASTANAK TU?ILA?KOG SAVETA KOSOVA

Priština, 13 maj 2015 – Odr?an je devedesetiosmi sastanak Tu?il?og Saveta Kosova, na ?elu sa predsednikom Tu?ila?kog Saveta Kosova i ujedno i Glavni Dr?avni Tu?ilac, Aleksandër Lumezi. Predsednik TSK-a i ujedno i Glavni Dr?avni Tu?ilace, Aleksandër Lumezi, pozivao je ?lanove Tu?ila?kog Saveta , da ostavljaju sa strane me?usobna nezadovoljstva i da oja?aju me?usobnu saradnju rade?i zajedno sa ciljem pove?anja radne efikasnosti TSK-a i poboljšavanju ugleda ovog Saveta. Predsednik Lumezi, ponovo je naveo da je odlu?an u suzbijanju organizovano…

Pročitaj više...

SSK PODRŽAČE TSK U SUZBIJANJU KARAKTERISTINIH

Priština, 19 maj 2015 – Održan je zajedniki sastanak izmešu Tužilaškog Saveta Kosova i Sudskog Saveta Kosova na ?elu sa Predsednikom Tušilakog Saveta, ujedno glavni dr?avni tušilac, Aleksandër Lumezi. Na ovom sastanku diskutovano je u vezi razmatranja plana plašanja poreza. Cilj ovog plana je da Državni Tušilac, Kosovska Policija, FOJ i PAK, da rade zajedno u istrašivanju osumnji?enih za nepla?anje poreza. Ove institucije radi?e zajedno sa ciljem uspešnog krivi?nog gonjenja. Tokom ovog s…

Pročitaj više...

ODRŽAN JE REDNI SASTANAK TUŽILAĐKOG SAVETA KOSOVA, 13 MAJ 2015

Priština, 13 maj 2015– Održan je zajedniki sastanak izmešu Tužilaškog Saveta Kosova i Sudskog Saveta Kosova na ?elu sa Predsednikom Tušilakog Saveta, ujedno glavni dr?avni tušilac, Aleksandër Lumezi. Na ovom sastanku diskutovano je u vezi razmatranja plana plašanja poreza. Cilj ovog plana je da Državni Tušilac, Kosovska Policija, FOJ i PAK, da rade zajedno u istrašivanju osumnji?enih za nepla?anje poreza. Ove institucije radi?e zajedno sa ciljem uspešnog krivi?nog gonjenja. Tokom ovog sa…

Pročitaj više...

ALEKSANDËR LUMEZI IZABRAN ZA GLAVNOG DRAĐAVNOG TUĐIOCA

Priština, 6 jun 2014 – Odr?an je redni sastanak Tu?ila?kog Saveta Kosova, na ?elu sa glavnim dr?avnim tu?iocem, i ujedno predsednikom Saveta, g. Ismet Kabashi. Tokom ovog sastanka Tu?ila?ki Savet Kosova izabrao je za Glavnog Dr?avnog Tu?ioca  glavnog tu?ioca Apelacionog Tu?ilaštva g.Aleksandër Lumezi. Novoizabrani glavni Dr?avni Tu?ilac Aleksandër Lumezi, dobio je ?etiri glasam protiv kandidata Shyqyri Syla koji je dobio tri glasa, dok kandidat Jetish Maloku nije dobio nijedan glas. Ime Aleksandra Lumezi, bi?e dostavljen pr…

Pročitaj više...

ODRŽAN JE REDNI SASTANAK ĐLANOVA TUŽILAĐKOG SAVET KOSOVA

27 Decembar 2013 Priština – Održan je šestdeseti sastanak ?lanova Tužila?kog Saveta Kosova, na ?elu sa Glavnim Državnim Tužiocem i ujedno Predsednikom Saveta Tokom sastanka Tužila?kog Saveta Kosova izvršeno je razmatranje i usvajanje Uredbe o osnivanju i funkcionisanju Nacionalnog Koordinatora u cilju povežanja efikasnosti u gonjenju po?inilaca krivi?nh dela, zapleni i konfiskaciji imoviniskih dobara ste?ene krivi?nim delom. Takože, Tužila?ki Savet Kosova, imenovao je nacionalnog koordinatora za suzbijanje privrenog krimina…

Pročitaj više...

POTPISAN JE MEMORANDUM SARADNJE IZMEŽU TSK-A, SSK-A, CIK-A, KP-A I IPŽP U VEZI SA IZBORIMA 2013

Priština, 18 septembar 2013 – Danas je potpisan memorandum saradnje izmedu Tužilackog Saveta Kosova, Sudskog Saveta Kosova, Centralne Izborne Komisije, Kosovske Policije i Izbornog Panela za žalbe i Prigovor. Cilj potpisivanja ovog memoranduma je podizanje saradnje i koordinacijeizmedu gore navedenih institucija, za preduzimanje aktivnosti uspešnog suzbijanja, ukljucujuci i sprecavanje svih onih koji spadaju u suprotnost sa odredbama va??eceg zakona koje se odnose na krivicna dela protiv prava glasanja. Memorandum je potpisan od strane …

Pročitaj više...

ODRŽAN JE REDNI SASTANAK ĐLANOVA TUĐILAĐKOG SAVETA KOSOVA

Priština, 13 avgust 2013 – Danas je odr?an redni sastanak ?lanova Tu?ila?kog Saveta Kosova, na ?elu sa Glavnim Dr?avnim Tu?iocem, i ujedno i predsednikom Saveta, g. Ismet Kabashi. U ovom sastanku razmatrana je performansa tu?ioca: Arben Kadriu, iz Departmana za Teška Krivi?na Dela u Osnovnom Tu?ilaštvu u Gnjilane i Agron Matjani iz Departmana za Teška Krivi?na Dela u Osnovnom Tu?ilaštvu u ?akovicu, kojima isti?e po?etni mandat 20 avgusta 2013. Nakon razmatranja procene rada tu?ioca i ostale odgovaraju?e dokumentacije, Tu?il…

Pročitaj više...