143 - Legjislacionii | Keshilli Prokurorial i Kosoves
Odluku Nr. 172/2014 Ponavlja se cela procedura procesa nominovanja i predlaganja o imenovanju za Glavnog Dr?avnog Tu?ioca,
Odluku Nr. 141/2014 G?a. Sevdije Morina, biv?i zamenik glavnog tu?ioca u STRK odre?uje se kao vr?ilac du?nosti Glavnog Tu?ioca STRK
Odluku Nr. 74/2014 TSK odlu?io o objavi unutra?njeg konkursa za poziciju Glavnog Dr?avnog Tu?ioca.
Odluku Nr. 49/2014 Usvaja se zahtev g?e. Mehreme Hoxha, tu?ilac Osnovnog Tu?ila?tva u Prizrenu,
Odluku Nr. 48/2014 U?ila?ki Savet Kosova na osnovu spisa Foruma sudija i tu?ilaca
Odluku Nr. 47/2014 Usvaja se Godi?nji plan rada Tu?ila?kog Saveta Kosova za 2014
Odluku Nr. 45/2014 Usvaja se Izve?taj Jedinice u suzbijanju Korupcije
Odluku Nr. 44/2014 Usvaja se jedno (1) godi?nji izve?taj Rada STRK, AT, OT